EFFICIENCY OF IMPORTED COWS LIFETIME USE

  • V. P. Oleshko Bila Ttserkva National Agrarian University (Bila Ttserkva , Ukraine)
Keywords: imported cows, Holstein breed, milk yield, economic use duration, lifetime performance

Abstract

The study was conducted in high productive herd of Holstein breed in JV "Agrosvit" Myronivka district, Kyiv region by retrospective analysis of the primary materials of zootechnical and pedigree records.

The research involved analysis of data about 78 cows imported from Hungary to the farm in 2000 and 2003 and the first calving was during 2002-2004 and 117 cows imported from Denmark in 2005, the first calving was during 2005-2006. In comparison to the imported cows, contemporaries of local reproduction were selected based on respective years of the first calving (n = 409). The selection of animals and computing performance were conducted by the method of Polupan Yu. (2010).

The aim of the research was a comparative study of economic use duration and lifetime performance of the imported Holstein cows.

Analysis of milk production during lactation showed high milk yield during the first lactation (7315-7688 kg) in the imported animals at this farm. A slight decrease in yields by 3.4-5.1% (to 6939-7426 kg) was observed to the third lactation This downward trend in milk yield of cows with age does not match the physiological capabilities of animals. No significant difference (P ˃ 0.05) in fat content of milk also was found with its tendency to increase by 0.08-0.22% with age. For the third lactation fat content in milk was 0.13% (P ˃ 0.05) higher for the cows imported from Denmark. Predominance in protein content of milk (P ˃ 0.05) was in the imported cows from Hungary on average values within 3.34-3.42%. This figure declined with age from 3.3% to 3.1% in the cows from Denmark.

Significant differences were not revealed in comparing milk productivity of cows imported from Denmark with performance of their contemporaries of native origin. Difference in milk yield did not exceed 6.6%, fat yield – 5.8% and protein yield – 6.8% (P ˃ 0.05). The fat and protein content in the milk of cows in the compared groups was at the same level within 3.1-3.3%.

Similar comparison of Holstein cows imported from Hungary and their contemporaries of native origin had slightly different results. The predominance in milk yield during the first lactation was noted for the local cows by 4%, fat content in milk – by 0.04% and protein content – by 0.1%, fat yield – by 5.4% and protein yield – by 7.1 %. Milk yield during the third lactation was significantly higher for imported livestock by 13.5% (1000 kg), fat content – by 0.04% and protein content – by 0.08%, fat yield – by 15%, protein yield – by10% at P ˃ 0,05.

The research of duration and efficiency of economic use found slightly higher levels of lifetime measures of the imported cows from Denmark (R ˃ 0.05). In the calculation of milk yield per a day of life, economic use and lactation slight advantage (P ˃ 0.05) also was noted for the imported cows (by 0.6, 2.2 and 1.9 kg). The numbers of lactations and calves obtained from the cows were within 2.4-2.7 and 3.4-3.5 respectively. A similar slight predominance (P ˃ 0,05) of the animals imported from Denmark was for coefficients of economic use (by 6.5%), lactation (by 1.8%) and productive use (3.5%).

A slightly different situation was observed in comparing the lifetime measures of the cows imported from Hungary with their contemporaries. In these groups of animals, small and insignificant predominance was in all the studied traits (P ˃ 0.05) recorded for local contemporaries. Lifetime milk yield was 2.641 kg lower, so fat yield was 73 kg less and protein yield – 64 kg less. Lifetime fat and protein content in milk was within 3.69-3.70% and 3.35-3.36% on average, respectively.

Milk yield per a day of life, economic use and lactation in the both groups was almost at the same level (9.1-9.7, 16.2-16.7 and 20.2-20.6 kg respectively). On average in the both groups during lifetime of cows 3.5-3.8 calves were received and number of lactations was within 2.9-3.2.

Coefficients of economic use, lactation and productive use were 0.5, 2.4 and 6.0% lower respectively in the cattle imported from Hungary as compared to the local contemporaries.

Coefficient of variability of lifetime measures averages for the imported cows was to 66.6%. Coefficient of variability of average fat and protein content in milk during lifetime (1.9-2.9%) indicated high consolidation of the traits. High variability of lifetime measures confirms significant opportunities for selection of cows on these traits.

Consequently, Holstein cattle imported from Hungary and Denmark showed satisfactory adaptive ability under condition of "Agrosvit" breeding farm that provided high milk yield (7315-7688 kg) during the first lactation with small (by 3.4-5.1%) reduction in yields during the third (to 6939-7426 kg). Fat content in milk was 3.64-3.86% and increased by 0.08-0.22% with age. The protein content in milk fluctuated within 3.30-3.42%.

There was no difference in comparing milk productivity of imported Holstein cows and their local contemporaries. The difference in all cases is insignificant. The revealed tendency of higher productive performance is in favour of livestock imported from Denmark. The same traits in cattle from Hungary were slightly lower.

Average lifetime measures at the imported animals from Denmark were slightly higher and insignificant (P ˃ 0.05) compared to local contemporaries. And the same averages at the cattle imported from Hungary were slightly lower and insignificant.

High coefficients of variability of the studied traits were found that would allow intensive selection of cows and to create herds with high productivity and long-term economic use.

References

1. Polupan, Yu., M. Havrylenko, N. Ryeznykova, T. Koval', N. Polupan and A. Pozhylov. 2011. Atlas porid. Holshtyns'ka poroda – Atlas rocks. Holstein breed. Ahrobiznes s'ohodni – Agribusiness today. 3(202):44–45 (in Ukrainian).
2. Borovikov, V. P. 2003. STATISTICA. Iskusstvo analiza dannykh na komp'yutere: dlya professionalov – OF STATISTICA. The art of data analysis on the computer: for professionals. SPb., 688 (in Russian).
3. Vysokos, M. P., R. V. Mylostyvyy and N. P. Tyupina. 2014. Porivnyal'na otsinka vplyvu tekhnolohiy i system utrymannya na dovholittya produktyvnoho vykorystannya koriv holshtyns'koyi porody zarubizhnoyi selektsiyi – Porivnyal'on otsinka vplyvu tekhnolohiy and system utrymannya on dovholittya produktyvnoho vykorystannya koriv holshtyns'koyi births zarubizhnoyi selektsiyi. Naukovo-tekhnichnyy byuleten' NDTs biobezpeky ta ekolohichnoho kontrolyu resursiv APK – Scientific and technical Bulletin of Scientific research center for Biosafety and environmental control of agro-industrial complex resources. Kyiv, 2(1):86–91 (in Ukrainian).
4. Vysokos, M. P. and N. V. Tyupina. 2013. Tryvalist' produktyvnoho vykorystannya koriv holshtyns'koyi porody yevropeys'koyi selektsiyi za riznykh tekhnolohiy utrymannya v Stepu Ukrayiny – The duration of the productive use of Holstein cows of European breeding with different technology content in steppe of Ukraine. Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu – Bulletin of Dnipropetrovsk state agrarian University. 2:84–87 (in Ukrainian).
5. Vysokos, M. P., R. V. Mylostyvyy, N. P. Tyupina and N. V. Tyupina. 2010. Vplyv ekohenetychnoho pokhodzhennya na adaptatsiynu zdatnist' importovanykh holshtyniv u Prydniprov"yi – Influence ecogenetic origin on the adaptability of imported a n d Holstein cows in the Dnieper. Biolohiya tvaryn – Biology of animals. 12(2):350–353 (in Ukrainian).
6. Polupan, Yu., M. Havrylenko, I. Bazyshyna and N. Ryeznykova. 2008. Holshtyns'ka poroda – Holstein breed. Propozytsiya –Offer. 12:115–119 (in Ukrainian).
7. Danylenko, V. P. 2007. Tryvalist' vykorystannya koriv pry formuvanni vysokoproduktyvnoho stada – Duration of use of cows in the formation of highly productive cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk – Animal Breeding and Genetics, Interdepartmental thematic scientific collection. Kyiv, Ahrarna nauka. 41:308–314 (in Ukrainian).
8. Danylenko, V. P. and I. A. Rudyk. 2012. Do pytannya efektyvnosti vykorystannya molochnykh porid u hospodarstvi – Efficiency of use of dairy breeds in the farm. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk – Animal Breeding and Genetics, Interdepartmental thematic scientific collection. Kyiv, Ahrarna nauka, 46:63–66 (in Ukrainian).
9. Efimenko, M. Ya. and Yu. P. Polupan. 1997. Rekordy molochnoy produktivnosti korov –Records dairy cows productivity. Zootekhniya – Animal husbandry. 6:9–10 (in Russian).
10. Karatyeyeva, I. and A. V. Bezbabna. 2014. Efektyvnist' tryvalosti hospodars'koho vykorystannya koriv holshtyns'koyi porody – Efficiency of duration of economic use of cows Holstein. Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya : Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva – Scientific Bulletin of National University of life and environmental Sciences of Ukraine. Series : Technology of production and processing of livestock products. 202:175–178 (in Russian).
11. Ovchinnikova, L. Yu. 2014. Prodolzhitel'nost' khozyaystvennogo ispol'zovaniya korov cherno-pestroy porody v khozyaystvakh Chelyabinskoy oblasti – Duration of economic use of cows of black-motley breed in the farms of the Chelyabinsk region. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta – Proceedings of the Orenburg state agrarian University. 4(48):127–129 (in Russian).
12. Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya koriv riznykh krayin selektsiyi – The Effectiveness of lifetime use of cows in different countries plant breeding. Visnyk SNAU. Seriya «Tvarynnytstvo» – Bulletin SNAU. A Series Of «Animal». 2/2(25):14–20 (in Ukrainian).
13. Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya koriv: do metodyky hrupuvannya i vplyv umovnoyi krovnosti – The Effectiveness of lifetime use of cows: methods of grouping and the impact of conditional crownest. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and genetics. K., 48:98–113 (in Ukrainian).
14. Polupan, Yu. P. 2010. Metodyka otsinky selektsiynoyi efektyvnosti dovichnoho vykorystannya koriv molochnykh porid – Methodology for the evaluation of selection effectiveness for lifelong use dairy cows. Metodolohiya naukovykh doslidzhen' z pytan' selektsiyi, henetyky ta biotekhnolohiyi u tvarynnytstvi : mat-ly naukovo-teoretychnoyi konf., prysv. pam"yati akademika UAAN Valeriya Petrovycha Burkata – The Methodology of scientific research in the areas of plant breeding, genetics and biotechnology in animal breeding : Mat-ly nauchno-theoretical Conf. assigned. in memory of academician of the Ukrainian Academy of agrarian Sciences Valery Petrovich Berkata. K., Agricultural science, 93–95 (in Ukrainian).
15. Prokudina, O., N. Moreva and P. Bugrov. 2013. Sravnitel'naya otsenka korov cherno-pestroy porody raznoy selektsii po molochnoy produktivnosti – Comparative evaluation of cows of black-motley breed of different selection for dairy flow. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle. 7:26–28.
16. Svetova, Yu. A., A. V. Ostapchuk and T. A. Guseva. 2014. Osobennosti molochnoy produktivnosti korov importnoy selektsii v protsesse adaptatsii k novym usloviyam – Features of milk productivity of cows imported in the process of adapting to new conditions. Niva Povolzh'ya – Niva Povolzhya. 1:110–114.
17. Seybotalov, M. 2013. Problemy importa skota v Rossiyu – Problems of import of livestock to Russia. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle. 1:5–8.
18. Bashchenko, M. I., Yu. P. Polupan, S. Yu. Ruban, and I. V. Bazyshyna. 2012. Stan i perspektyvy poridnoho udoskonalennya molochnoho skotarstva i vidnovlennya systemy selektsiyi buhayiv – Status and prospects of the breed improvement of dairy cattle breeding and recovery system of breeding bulls. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and genetics. K., 46:79–83.
19. Archer, S. C., F. Mc Coy, W. Wapenaar and M. J. 2014. Green Association between somatic cell count during the first lactation and the cumulative milk yield of cows in Irish dairy herds. J. Dairy Sci. 97(4):2135–2144.
20. Caravielo, D. Z. and K. A. Weigel. 2004. Prediction of longevity breeding values for US Holstein sires using survival analysis methodology. J. Dairy Sci. 87:3518–3525.
21. Jenko, J., G. Gorjanc, M. Kovač, and V. Ducrocq. 2013. Comparison between sire-maternal grandsire and animal models for genetic evaluation of longevity in a dairy cattle population with small herds. J. Dairy Sci. 96(12):8002–8013.
22. DairyNews.ruhttp://www.dairynews.ru/news/analiz-sostoyaniya-golshtinskoy-porody-v-rossiysko.html
23. Dutch herds increase lifetime production and longevity // CRV. – October 2013 // Режим доступу : http://www.crv4all.com/dutch-herds-increase-lifetime-production-and-longevity
Published
2016-11-01
How to Cite
Oleshko, V. P. (2016). EFFICIENCY OF IMPORTED COWS LIFETIME USE. Animal Breeding and Genetics, 52, 49-58. https://doi.org/10.31073/abg.52.08
Section
Breeding and Selection