EVALUATION OF LACTATION CURVES OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY COWS DEPENDING ON PARATIPICAL FACTORS

  • V. S. Kozyr Institute of Grain Crops of NAAS (Dnipro, Ukraine)
  • A. D. Hekkiyev Kherson State Agricultural University (Kherson, Ukraine)
Keywords: cow, lactation, paratipical factors

Abstract

It was proved that features of lactation curves of cows should be considered at developing breeding programs in dairy cattle breeding, contributing to an objective assessment of a genotype and thus, use of genetic and mathematical methods would increase probability of predicting performance for dairy herd.

References

1. Bondarenko, H. P. 2003. Zastosuvannya imunohenetychnoho ta henetychnoho metodiv pry prohno-zuvanni molochnoyi produktyvnosti koriv – Use of genetic and immunogenetic methods in predicting milk production of cows. Kyiv, 20 (in Ukrainian).
2. Vasylenko, O. P. 2001. Otsinka kompleksu faktoriv pry formuvanni vysokoproduktyvnoho molochnoho stada – Evaluation of factors complex in the formation of high-yielding dairy herd. Kharkiv, 13 (in Ukrainian).
3. Griban, V. G. 2002. Osobennosti adaptatsii golshtinskogo skota k usloviyam stepnoy zony Ukrainy – Features of adaptation of Holstein cattle to Steppe zone of Ukraine. Hауковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини– Scientific Bulletin of Lviv State Academy of Veterinary Medicine. Lviv, 2:28–31 (in Russian).
4. Efimenko, M. Ya. 1991. Sovershenstvovanie cherno-pestrogo skota Ukrainy s ispol'zovaniem mirovogo genofonda – Improvement of black-and-white cattle of Ukraine with using world gene pool. Leningrad-Pushkino, 51 (in Russian).
5. Zubets, M. V., V. P. Burkat, Yu. F. Mel'nik, I. P. Petrenko, O. F. Khavruk, A. P. Kruglyak, V. E. Kuznetsov, M. I. Bashchenko, V. B. Bliznichenko, I. P. Guzev, A. G. Kostyuk, B. E. Podoba, O. P. Chirkova, I. S. Volenko, V. І. Ladika, and T. S. Yanko. 1997. Genetika, selektsiya i biotekhnologiya v skotovodstve – Genetics, breeding and biotechnology in animal-breeding. Kyiv, BMT, 99–162 (in Russian).
6. Peshuk, L. V. 2002. Ekoloho-henetychni aspekty selektsiyi molochnoyi khudoby – Ecological and genetic aspects of dairy cattle breeding. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. Kyiv, Naukovyy svit. 8(3):135–136 (in Ukrainian).
7. Polupan, Yu. P. 2001. Problemi konsolіdatsії rіznikh selektsіynikh grup tvarin – Problems of consolidation of various breeding groups of animals. Vіsnik agrarnoї nauki – Journal of Agricultural Science. 12:42–47 (in Ukrainian).
8. Ruban, S. Yu. 2001. Systema kompleksnoyi otsinky velykoyi rohatoyi khudoby – System of comprehensive evaluation of cattle. Visnyk ahrarnoyi nauky – Journal of Agricultural Science. 3:40–47 (in Ukrainian).
9. Sirats'kyy, Y. Z. 2001. Adaptatsiyni osoblyvosti tvaryn ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Adaptive features of Ukrainian Black-and-White Dairy cattle. Visnyk ahrarnoyi nauky – Journal of Agricultural Science. 9:24–28 (in Ukrainian).
10. Fedorovych, Ye. I. 2000. Selektsiyno-henetychni ta biokhimichni osoblyvosti chorno-ryaboyi khudoby zakhidno-ho rehionu Ukrayiny – Selection and genetic and biochemical features of black-and-white cattle of western region of Ukraine. Kyiv, Naukovyy svit, 144 (in Ukrainian).
Published
2016-11-01
How to Cite
Kozyr, V. S., & Hekkiyev, A. D. (2016). EVALUATION OF LACTATION CURVES OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY COWS DEPENDING ON PARATIPICAL FACTORS. Animal Breeding and Genetics, 52, 31-36. https://doi.org/10.31073/abg.52.05
Section
Breeding and Selection