REPRODUCTIVE QUALITIES OF SOWS OF DIFFERENT TYPES OF ADAPTATION AND THE LEVEL OF THEIR PHENOTYPE CONSOLIDATION

Keywords: sow, life expectancy, duration of breeding use, reproductive qualities, index, level of adaptation, cost of additional production, variability, correlation

Abstract

Introduction. The intensification of the breeding process in pig breeding involves, along with the introduction of modern methods of assessing the breeding value of animals, the use of pigs of foreign breeding. At the same time, it is important to study their adaptive and productive qualities in the conditions of industrial maintenance technology and the steppe zone of Ukraine (Topikha V. S., 2009, Khalak V. I., 2009, 2020, 2022, Kislyns’ka A. I. and others, 2012, Dudka O. I., 2020). The paper presents the results of the study of the reproductive qualities of sows of super-adaptive and minus-adaptive types, as well as the coefficients of phenotypic consolidation (К1, К2) of the main traits and the economic efficiency of the use of animals in experimental groups are calculated. The research was carried out in the agricultural formations of the Dnipropetrovsk region and the animal husbandry laboratory of the State Institution "Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine". The work was carried out in accordance with the program of scientific research № 31 "Genetic improvement of agricultural animals, their reproduction and preservation of biodiversity (Genetics, preservation and reproduction of biological resources in animal husbandry)", the task – "Determine adaptive features and the nature of inheritance of polygenic and hereditary traits of pigs of different genotypes and develop an integrated a system of creating a highly productive population".

Materials and methods of research. The object of the study were sows of the large white breed of Hungarian origin. Based on the results of own research and data of primary zootechnical records (form 2-SV "Card of breeding sow", form 4-SV "Accounting journal of mating (insemination) of pig breeding stock", form 5-SV "Accounting journal of farrowings of sows and offspring piglets" (Instructions on the grading of pigs, 2003) the following quantitative characteristics were investigated: sow life expectancy, months; duration of breeding use of the sow, months; farrowings obtained; total live piglets obtained, head; fertility, head; nest weight at the time of weaning at the age of 30 days, kg, preservation of piglets until weaning, %.

A comprehensive evaluation of sows for reproductive qualities was carried out according to M. D. Berezovsky’s index (cited by P. A. Vashchenko, 2019), the “level of adaptation” index was calculated according to the method of V. S. Smirnov (2003), phenotypic consolidation coefficients (К1, К2) of the main quantitative characteristics - according to the methods – by Yu. P. Polupan (1996, 2005). Biometric processing of research results was carried out according to the methods of V. P. Kovalenko. etc. (2010).

Research results. It was established that the life expectancy of sows of the controlled population is 50.1 months (Сv = 35.97%), the duration of breeding use is 40.9 months (Сv = 42.24%), the "adaptation level" index is 10.56 points (Сv = 32.77%). During the breeding period, sows produced 7.0 farrowings (Сv = 44.10%), a total of 77.8 live piglets (Сv = 46.46%). The average rate of multiple fertility is 11.1 piglets per farrowing (Сv = 10.08%), the weight of the litter at the time of weaning at the age of 30 days is 76.1 kg (Сv = 14.10%), the weight of the nest at the time of weaning at the age 60 days – 181.5 kg (Сv = 9.35%), survival of piglets before weaning – 91.6 ± 0.50%. The index of M. D. Berezovs’ky in sows of the controlled population ranges from 33.00 to 50.83 points. Taking into account the intrabreed differentiation of sows according to the type of adaptation, it was established that animals of the super-adaptive type prevailed over the animals of the minus-adaptive type in terms of life expectancy, duration of breeding use, total farrowings, total live piglets, fertility and litter weight at the time of weaning at the age of 30 days by an average of 37.96%. Coefficients of pair correlation between traits characterizing the level of adaptation of sows and their reproductive qualities range from –0.704 to +0.982. Coefficients of phenotypic consolidation of reproductive qualities of sows of different types of adaptation range from –0.082 to +0.682.

Conclusions. Studies show that sows of the super-adaptive type (the "adaptation level" index ranges from 5.48 to 8.20 points) outweigh the animals of the controlled population by litter weight at the time of weaning at the age of 30 days +4.63%. The cost of additional products obtained from the sow of the specified group is UAH 125.52.

References

Berezovs’kyy, M. D. 2014. Problemni pytannya z udoskonalennya pleminnoho svynarstva v Ukrayini ta yikh vyrishennya – Problematic issues of improvement of breeding pig breeding in Ukraine and their solutions. Svynarstvo: mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk Instytutu svynarstva i APV NAAN. 64:37–48 (in Ukrainian).

Vashchenko, P. A., M. D. Berezovs’kyy, and M. S. Nebylytsya. 2015. Vyznachennya pleminnoyi tsinnosti svyney za vykorystannya liniynykh modeley: Metodychni rekomendatsiyi – Determining the breeding value of pigs using linear models: Methodological recommendations. Poltava, 12 (in Ukrainian).

Vashchenko, P. A. 2019. Prohnozuvannya pleminnoyi tsinnosti svyney na osnovi liniynykh modeley selektsiynykh indeksiv ta DNK-markeriv – Forecasting the breeding value of pigs based on linear models of selection indices and DNA markers. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Mykolayiv, 43 (in Ukrainian).

Dudka, O. I. 2020. Adaptatsiyna zdatnist’ ta ekspluatatsiyna tsinnistʹ svynomatok henofondovykh stad – Adaptive ability and operational value of sows of gene pool herds. Naukovyy visnyk «Askaniya–Nova». 13:245–256. DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-245-256 (in Ukrainian).

Dudka, O. I., and I. M. Karvats’ka. 2020. Ekoloho-henetychni parametry svyney henofondovykh stad – Ecological and genetic parameters of pigs in gene pool herds. Naukovyy visnyk «Askaniya–Nova». 13:257–267. DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-257-267 (in Ukrainian).

Melnyk, Yu. F., V. A. Pyshcholka, A. M. Lytovchenko, O. V. Bilous, L. V. Vyshnevskyi, N. V. Kudriavska, O. O. Chorna, V. P. Rybalko, M. D. Berezovskyi, S. L. Voitenko, I. V. Khatko, L. P. Hryshyna, and L. M. Tsytsiurskyi. 2003. Instruktsiia z bonituvannia svynei; Instruktsiia z vedennia pleminnoho obliku u svynarstvi – Instructions for the sounding of pigs; Instructions for keeping pedigree records in pig breeding. Kyiv: Kyivskyi universytet, 64 (in Ukrainian).

Kovalenko, T. S. 2011. Udoskonalennya otsinky produktyvnykh i pleminnykh yakostey svyney za selektsiynymy indeksamy – Improving the assessment of productive and breeding qualities of pigs by selection indices. (Extended abstract of candidate’s thesis). Poltava, 17 (in Ukrainian).

Kovalenko, V. P., V. I. Khalak, T. I. Nezhlukchenko, and N. S. Papakina. 2010. Biometrychnyy analiz minlyvosti oznak silʹsʹkohospodarsʹkykh tvaryn i ptytsi : navch. posib. z henetyky silʹsʹkohospodarsʹkykh tvaryn – Biometric analysis of the variability of traits of agricultural animals and poultry : Educational manual on the genetics of agricultural animals. Kherson, Oldi, 160 (in Ukrainian).

Kislinskaya, A. I., G. I. Kalinichenko, A. P. Shakun, and N. I. Tyshko. 2012. Otsenka yestestvennoy rezistentnosti organizma sviney krupnoy beloy porody vengerskoy selektsii v period adaptatsii – Evaluation of the natural resistance of the organism of large white pigs of the Hungarian breed during the period of adaptation. Sovremennyye tendentsii i tekhnologicheskiye innovatsii v svinovodstve: materialy XIX mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – Modern trends and technological innovations in pig breeding : materials of the XIX International. scientific-practical. conf. Gorki, BGSKHA, 78–83 (in Russian).

1983. Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti ispol’zovaniya v sel’skom khozyaystve rezul’tatov nauchno-issledovatel’skikh rabot, novoy tekhnologii, izobreteniy i ratsionalizatorskikh predlozheniy – Methodology for determining the economic efficiency of the use in agriculture of the results of scientific research, new technology, inventions and rationalization proposals. Moskva, VAIIPI, 149 (in Russian).

Polupan, Yu. P. 1996. Otsenka stepeni fenotipicheskoy konsolidatsii genealogicheskikh grupp zhivotnykh – Assessment of the degree of phenotypic consolidation of genealogical groups of animals. Zootekhniya – Zootechnics. 10:13–15 (in Russian).

Smirnov, V. S. 2003. Otsenka adaptatsii svinomatok k intensivnomu vosproizvodstvu – Evaluation of adaptation of sows to intensive reproduction]. Zootekhniya – Zootechnics. 7:22–25 (in Russian).

Topikha, V. S., and I. V. Konovalov. 2009. Adaptatsiyni osoblyvosti svyney riznykh porid v umovakh VAT Plemzavod «Stepnoy» Zaporiz’koyi oblasti – Adaptation features of pigs of different breeds in the conditions of OJSC Plemzavod “Stepnoi” of the Zaporizhzhia region. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomor’ya – Herald of Agrarian Science of the Black Sea Region. 4(51):203–207 (in Ukrainian).

Khalak, V. I. 2009. Adaptatsiya ta vidtvoryuval’na zdatnist’ svynomatok velykoyi biloyi porody riznoho pokhodzhennya – Adaptation and reproductive capacity of sows of the large white breed of different origins. Visnyk Sums’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu: Seriya «Tvarynnytstvo» – Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series : Animal husbandry. 10(16):126–130 (in Ukrainian).

Khalak, V. I. 2020. Novi metody intehrovanoyi otsinky svynomatok za pokaznykamy vidtvoryuval’nykh yakostey – New methods of integrated assessment of sows by indicators of reproductive qualities. Zernovi kul’tury – Cereal crops. 4(2):396–403. DOI: https://doi.org/10.31867/2523-4544/0149 (in Ukrainian).

Khokhlov, A. M., D. I. Baranovskiy, and V. I. Gerasimov. 2011. Nekotoryye osobennosti adaptatsii organizma sviney pri gibridizatsii – Some features of the adaptation of the body of pigs during hybridization. Tavríys’kiy naukoviy vísnik – Taurian Scientific Bulletin. 76(2):91–96 (in Russian).

Shul’ha, Yu. I., L. I. Topchiy, and V. M. Popov. 2011. Adaptatsiyna zdatnist’ svyney ukrayins’koyi stepovoyi biloyi porody – Adaptability of pigs of the Ukrainian steppe white breed. Tavriys’kyy naukovyy visnyk – Taurian Scientific Bulletin. 76(2):67–71 (in Ukrainian).

Published
2022-12-26
How to Cite
KhalakV. І. (2022). REPRODUCTIVE QUALITIES OF SOWS OF DIFFERENT TYPES OF ADAPTATION AND THE LEVEL OF THEIR PHENOTYPE CONSOLIDATION. Animal Breeding and Genetics, 64, 164-172. https://doi.org/10.31073/abg.64.15