SCIENTIFIC ACTIVITY OF TROTSKYI PETRO ANATOLIYOVYCH – THE MASTER OF AGRICULTURE (to the 55th anniversary of the birth)

Keywords: oocyte-cumulus complex, cryopreservation, deconservation, maturation in vitro, embryo, breed, bank of animal genetic resources, gene pool

Abstract

The purpose of the article is to highlight the scientific achievements of P. A. Trotskyi, the Master of Agriculture, the biotechnologist in the field of animal husbandry, and his contribution to the development of research in biotechnology, the preservation of the gene pool of agricultural animals. Research methods are general scientific (analysis, bibliographic), retrospective and source studies.

The scientific novelty of the article lies in the presentation of the results of P. A. Trotskyi's scientific works, which contribute to solving the problem of preserving animal husbandry resources and improving methods of long-term preservation of genetic material. Among them: the development of new biotechnological methods of cryopreservation of gametes of farm animals to implement the objectives of the methodology of the Bank of Animal Genetic Resources at the cellular level using embryological genetics methods; the use of deconserved oocytes for the rational use of the genetic potential of highly productive and breeding females and obtaining more offspring from them.

The researcher was directly involved in the development of methodological aspects of the preservation of the gene pool of farm animals, which include a description of the main stages of obtaining embryos of farm animals in vivo and in vitro, their quality assessment and cryopreservation procedures. One of the main ways of implementing industry-wide programs to preserve and maintain the diversity and specificity of gene pool objects is the functioning of the Bank of Animal Genetic Resources. Together with his colleagues, the scientist defined its role in programs of cryopreservation of genetic resources, described the main requirements for the physical structure of the bank, its tasks and functions in the system of preservation, reproduction and selection of agricultural animals.

The results of P. A. Trotskyi's scientific developments were taken into account in the preparation of "Methods of scientific research on breeding, genetics and biotechnology in animal husbandry" (2005) and "Program for the preservation of the gene pool of the main species of agricultural animals in Ukraine for the period until 2015" (2009). With the participation of the scientist, a cryocollection of 44 eggs of the Myrhorod breed was created in the Bank of Animal Genetic Resources, which is necessary for the accelerated recovery and preservation of local pig breeds of Ukraine. Based on the functioning of the Bank, the methodology of cryopreservation of genetic resources of agricultural animals will be implemented, including as "virtual gene pool cryoherds".

References

Troczkyj, P. A., and O. Ye. Guzevatyj. 1997. Zastosuvannya riznyx koncentracij vitryfikacijnogo rozchynu pry zamorozhuvanni oocytiv koriv – Application of different concentrations of vitrification solution in freezing oocytes of cows. Visnyk Bilocerkivskogo derzhavnogo agrarnogo universytetu – Bulletin of Bilotserki State Agrarian University. 3(1):291–294 (in Ukrainian).

Guzevatyj, O. Ye., and P. A. Troczkyj. 1999. Vplyv riznyx sposobiv vyvedennya krioprotektoriv pislya rozmorozhuvannya ta yix vplyv na dozrivannya oocytiv koriv. – The effect of different methods of removal of cryoprotectants after thawing and their effect on the maturation of cow oocytes. Visnyk Bilocerkivskogo derzhavnogo agrarnogo universytetu. – Bulletin of Bilotserki State Agrarian University. 8(2):60–63 (in Ukrainian).

Yablonskyj, V. A., E. A. Sviderska, O. Ye. Guzevatyj, and P. A. Troczkyj. 1998. Optymalnyj termin spilnogo inkubuvannya gamet velykoyi rogatoyi xudoby pry zaplidnenni in vitro – Optimum period of co-incubation of gametes of cattle during in vitro fertilization. Tvarynnycztvo Ukrayiny – Animal husbandry of Ukraine. 7:13 (in Ukrainian).

Guzevatyj, O. Ye., and P. A. Troczkyj. 2000. Kultyvuvannya i zaplidnennya in vitro dekonservovanyx oocytiv koriv, shho buly zamorozheni na riznyx stadiyax yix mejotychnogo dozrivannya – Cultivation and fertilization in vitro of deconserved oocytes of cows that were frozen at different stages of their meiotic maturation. Visnyk Bilocerkivskogo derzhavnogo agrarnogo universytetu. – Bulletin of Bilotserki State Agrarian University. 12:34–37 (in Ukrainian).

Guzevatyj, O. Ye., and P. A. Troczkyj. 2000. Ocinka rozvytku dekonservovanyx oocyt–kumulyusnyx kompleksiv koriv – Evaluation of the development of deconserved oocyte–cumulus complexes of cows. Visnyk agroekologichnoyi akademiyi – Bulletin of the Agroecological Academy. Zhytomyr, 140–141 (in Ukrainian).

Guzevatyj, O. Ye., and P. A. Troczkyj. 2001. Kriokonservuvannya oocytiv koriv z riznym kumulyusom – Cryopreservation of oocytes of cows with different cumulus. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 34:126–128 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2002. Zhyttyezdatnist i dozrivannya poza organizmom dekonservovanyx oocytiv zalezhno vid klityn kumulyusu, shho yix otochuyut – Viability and maturation outside the body of deconserved oocytes depending on the surrounding cumulus cells. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 36:185–186 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2003. Dozrivannya poza organizmom dekonservovanyx oocytiv u grupax z riznoyu chyselnistyu gamet – Maturation outside the body of deconserved oocytes in groups with different numbers of gametes. Naukovo–texnichnyj byuleten – Scientific and technical bulletin. Xarkiv, 85:119–122 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2003. Ocinka zhyttyezdatnosti i podalshogo rozvytku dekonservovanyx oocytiv koriv z riznym kumulyusom – Assessment of viability and further development of deconserved oocytes of cows with different cumulus. Visnyk Sumskogo nacionalnogo agrarnogo universytetu – Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Sumy, 7:246–251 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2005. Porivnyalnyj analiz riznyx sposobiv vyvedennya krioprotektoriv na zhyttyezdatnist i dozrivannya dekonservovanyx oocyt–kumulyusnyx kompleksiv koriv – Comparative analysis of different methods of introducing cryoprotectants on the viability and maturation of deconserved oocyte-cumulus complexes of cows. Naukovo–texnichnyj byuleten – Scientific and technical bulletin. Xarkiv, 91:113–116 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2007. Porivnyalnyj analiz vykorystannya riznyx koncentracij glicerynu i propandiolu u vitryfikacijnomu rozchyni pry zamorozhuvanni oocyt–kumulyusnyx kompleksiv koriv – Comparative analysis of the use of different concentrations of glycerol and propanediol in the vitrification solution during freezing oocyte-cumulus complexes of cows. Naukovyj visnyk Lvivskogo nacionalnogo universytetu veterynarnoyi medycyny ta biotexnologiyi im. S.Z. Gzhyczkogo – Scientific bulletin of the Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzytsky. Lviv, 9:3(34):2:186–189 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2006. Porivnyalnyj analiz zastosuvannya riznyx koncentracij krioprotektoriv u ekvilibracijnomu rozchyni pry kriokonservuvanni oocyt–kumulyusnyx kompleksiv koriv – Comparative analysis of the use of different concentrations of cryoprotectants in the equilibration solution during cryopreservation of oocyte-cumulus complexes of cows. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 40:176–181 (in Ukrainian).

Guzevatyj, O. Ye., and P. A. Troczkyj. 2007. Zamorozhuvannya oocytiv koriv na riznyx stadiyax mejotychnogo dozrivannya ta ocinka yix zhyttyezdatnosti pislya dekonservuvannya – Freezing of cow oocytes at different stages of meiotic maturation and assessment of their viability after deconservation. Naukovo-texnichnyj byuleten – Scientific and technical bulletin. Lviv, 8(1,2):287–291 (in Ukrainian).

Salina, A. S., P. A. Troczkyj, O. Ye. Guzevatyj, L. V. Gorbunov, K. G. Lisina, and M. D. Bezuglyj. 2007. Vplyv riznyx shvydkostej zamorozhuvannya na zberezhenist oocytiv koriv – Influence of different freezing rates on the preservation of oocytes of cows. Biologiya tvaryn – Biology of animals. Lviv, 9(1–2):251–256 (in Ukrainian).

Guzevatyj, O. Ye., and P. A. Troczkyj. 2008. Kriokonservuvannya oocyt–kumulyusnyx kompleksiv koriv z vykorystannyam riznyx vitryfikacijnyx rozchyniv – Cryopreservation of oocyte–cumulus complexes of cows using different vitrification solutions. Naukovo–texnichnyj byuleten – Scientific and technical bulletin. Xarkiv, 96:138–141 (in Ukrainian).

Shherbak, O. V., P. A. Troczkyj, and A. B. Zyuzyun. 2008. Biotexnologichni metody oderzhannya i zberigannya gamet silskogospodarskyx tvaryn – Biotechnological methods of obtaining and storing gametes of agricultural animals. Faktori eksperimental'noї evolyutsії organіzmіv – Factors of experimental evolution of organisms. Kyyiv. Logos, 5:382–385 (in Ukrainian).

Guzevatyj, O. Ye., and P. A. Troczkyj. 2009. Zastosuvannya riznyx kulturalnyx system dlya podalshogo rozvytku zarodkiv, otrymanyx z dekonservovanyx oocytiv – Application of various culture systems for further development of embryos obtained from deconserved oocytes. Faktori eksperimental'noї evolyutsії organіzmіv – Factors of experimental evolution of organisms. Kyyiv, 7:98–101 (in Ukrainian).

Ostapovecz, L. I., and P. A. Troczkyj. 2010. Vykorystannya genetyko-biotexnologichnyx metodiv ocinky funkcionalnogo stanu oocytiv koriv i svynej in vitro – The use of genetic and biotechnological methods for assessing the functional state of cow and pig oocytes in vitro. Faktori eksperimental'noї evolyutsії organіzmіv – Factors of experimental evolution of organisms. Kyyiv. Logos, 9:187–191 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2010. Vplyv riznyx koncentracij krioprotektoriv u vitryfikacijnomu rozchyni pry kriokonservuvannya oocyt-kumulyusnyx kompleksiv koriv – Effect of different concentrations of cryoprotectants in the vitrification solution during cryopreservation of oocyte-cumulus complexes of cows. Texnologiya vyrobnycztva i pererobky produkciyi tvarynnycztva. Bilocerkivskyj derzhavnyj agrarnyj universytet – Technology of production and processing of animal husbandry products. Belotserki State Agrarian University. Bila Cerkva, 3(72):58–60 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2010. Porivnyalnyj analiz zastosuvannya riznyx krioprotektoriv u ekvilibracijnomu rozchyni pry kriokonservuvanni gamet koriv – Comparative analysis of the use of different cryoprotectants in the equilibration solution during cryopreservation of cow gametes. Naukovo-texnichnyj byuleten – Scientific and technical bulletin. Lviv, 11(2–3):417–420 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2010. Kriokonservuvannya oocyt-kumulyusnyx kompleksiv yak metod zberezhennya riznomanittya silskogospodarskyx tvaryn – Cryopreservation of oocyte-cumulus complexes as a method of preserving the diversity of agricultural animals. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, Ahrarna nauka, 44:200–203 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2011. Osoblyvosti vykorystannya etylenglikolyu i glicerynu u vitryfikacijnomu rozchyni pry kriokonservuvanni gamet koriv – Peculiarities of using ethylene glycol and glycerin in the vitrification solution for cryopreservation of cow gametes. Problemy zooinzheneriyi ta veterynarnoyi medycyny – Problems of animal engineering and veterinary medicine. Xarkiv, 23(2):2:473–476 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2011. Ocinka zhyttyezdatnosti dekonservovanyx oocyt-kumulyusnyx kompleksiv koriv zamorozhenyx nadshvydkym metodom – Evaluation of the viability of deconserved oocyte-cumulus complexes of cows frozen by the ultra-fast method. Visnyk Ukrayinskogo tovarystva genetykiv i selekcioneriv – Bulletin of the Ukrainian Society of Geneticists and Breeders. Kyyiv, 9(2):283–287 (in Ukrainian).

Kovtun, S. I., O. V. Shherbak, A. B. Zyuzyun, P. A. Troczkyj, and T. V. Galyczka. 2012. Vykorystannya nanomaterialiv dlya efektyvnogo formuvannya embrioniv svynej in vitro – Use of nanomaterials for effective formation of pig embryos in vitro. Dosyagnennya i problemy genetyky, selekciyi ta biotexnologiyi – Achievements and problems of genetics, breeding and biotechnology. Kyyiv. Logos, 4:513–518 (in Ukrainian).

Galyczka, T. V., S. I. Kovtun, and P. A. Troczkyj. 2012. Zastosuvannya novitnix biotexnologichnyx metodiv dlya zberezhennya genofondu svynej – Application of the latest biotechnological methods to preserve the gene pool of pigs. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 46:48–50 (in Ukrainian).

Galyczka, T. V., S. I. Kovtun, and P. A. Troczkyj. 2012. Porivnyalnyj analiz kriokonservuvannya oocyt-kumulyusnyx kompleksiv svynok riznyx porid – Comparative analysis of cryopreservation of oocyte-cumulus complexes of pigs of different breeds. Biologiya tvaryn – Biology of animals. Lviv, 14(1–2):591–595 (in Ukrainian).

Galyczka, T. V., and P. A. Troczkyj. 2012. Porivnyalnyj analiz kriokonservuvannya oocyt-kumulyusnyx kompleksiv svynok porody velyka bila – Comparative analysis of cryopreservation of oocyte-cumulus complexes of Great White pigs. Visnyk Sumskogo nacionalnogo agrarnogo universytetu. Seriya “Tvarynnycztvo” – Bulletin of the Sumy National Agrarian University. "Livestock" series. Sumy, 12 (21):47–50 (in Ukrainian).

Kovtun, S. I., O. V. Shherbak, P. A. Troczkyj, T. V. Galyczka, and A. B. Zyuzyun. 2013. Zastosuvannyam nanomaterialiv u systemi zberezhennya bioriznomanittya silskogospodarskyx tvaryn Ukrayiny – pplication of nanomaterials in the system of preservation of biodiversity of agricultural animals of Ukraine. Faktori eksperimental'noї evolyutsії organіzmіv – Factors of experimental evolution of organisms. Kyyiv. Logos, 13:57–61 (in Ukrainian).

Galyczka, T. V., and P. A. Troczkyj. 2013. Efektyvnist rozvytku in vitro embrioniv svynej v systemi zberezhennya genetychnyx resursiv tvaryn na klitynnomu rivni – Effectiveness of in vitro development of pig embryos in the system of preservation of genetic resources of animals at the cellular level. Naukovo–texnichnyj byuleten – Scientific and technical bulletin. Xarkiv, 109(1):58–63 (in Ukrainian).

Metlyczka, O. I., S. I. Kovtun, O. V. Shherbak, P. A. Troczkyj, A. B. Zyuzyun, and O. S. Osypchuk. 2014. Optymizaciya biotexnologichnyx pidxodiv u systemi zberezhennya genofondu svynej myrgorodskoyi porody Ukrayiny – Optimization of biotechnological approaches in the system of preservation of the gene pool of pigs of the Myrhorod breed of Ukraine. Faktori eksperimental'noї evolyutsії organіzmіv – Factors of experimental evolution of organisms. Kyyiv. Logos, 15:107–112 (in Ukrainian).

Galyczka, T. V., and P. A. Troczkyj. 2014. Ocinka zhyttyezdatnosti dekonservovanyx oocyt-kumulyusnyx kompleksiv svynok riznyx vikovyx grup – Assessment of the viability of deconserved oocyte-cumulus complexes of pigs of different age groups. Visnyk Sumskogo nacionalnogo agrarnogo universytetu. Seriya “Tvarynnycztvo” – Bulletin of the Sumy National Agrarian University. "Livestock" series. Sumy, 2/1(24):216–219 (in Ukrainian).

Galyczka, T. V., and P. A. Troczkyj. 2015. Osoblyvosti otrymannya embrioniv svynej in vitro v systemi zberezhennya bioriznomanittya tvaryn – Peculiarities of obtaining pig embryos in vitro in the system of preservation of animal biodiversity. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 49:243–247 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2015. Vykorystannya riznyx biologichno aktyvnyx rechovyn pry kriokonservuvanni oocyt-kumulyusnyx kompleksiv koriv – The use of various biologically active substances in the cryopreservation of oocyte-cumulus complexes of cows. Naukovyj visnyk «Askaniya-Nova» – Scientific Bulletin "Askania-Nova". Nova Kaxovka, «PYEL» 8:97–103 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2016. Kriokonservuvannya oocyt–kumulyusnyx kompleksiv koriv z vykorystannyam riznyx biologichno aktyvnyx rechovyn – Cryopreservation of oocyte-cumulus complexes of cows using various biologically active substances. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Vinnycya, 51:255–260 (in Ukrainian).

Shherbak, O. V., A. B. Zyuzyun, O. S. Osypchuk, S. I. Kovtun, N. P. Galagan, and P. A. Troczkyj. 2017. Vyvchennya biologichnoyi aktyvnosti nanomaterialu v umovax kultyvuvannya spermatozoyidiv ta oocytiv svynej in vitro – Study of the biological activity of the nanomaterial under the conditions of in vitro cultivation of pig spermatozoa and oocytes. Faktori eksperimental'noї evolyutsії organіzmіv – Factors of experimental evolution of organisms. Kyyiv, 20:256–260 DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v20.775 (in Ukrainian).

Shherbak, O. V., N. P. Galagan, P. A. Troczkyj, and S. I. Kovtun. 2017. Zastosuvannya nanochastynok dioksydu kremniyu v texnologiyi formuvannya embrioniv svynej in vitro – The use of silicon dioxide nanoparticles in the technology of pig embryo formation in vitro. Nanosystemy, nanomaterialy, nanotexnologiyi – Nanosystems, nanomaterials, nanotechnologies. Kyyiv, 15(2):381–388 (in Ukrainian).

Kovtun, S. I., A. B. Zyuzyun, O. V. Shherbak, and P. A. Troczkyj. 2018. Vykorystannya nanobiotexnologichnyx metodiv dlya optymizaciyi texnologiyi kultyvuvannya oocytiv koriv poza organizmom – The use of nanobiotechnological methods to optimize the technology of culturing cow oocytes outside the body. Faktori eksperimental'noї evolyutsії organіzmіv – Factors of experimental evolution of organisms. Kyyiv, 22:257–261 DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v22.958 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2018. Vplyv riznyx ekvilibracijnyx system na zhyttyezdatnist dekonservovanyx oocyt-kumulyusnyx kompleksiv svynok – The influence of different equilibration systems on the viability of deconserved oocyte-cumulus complexes of pigs. Visnyk Sumskogo nacionalnogo agrarnogo universytetu. Seriya “Tvarynnycztvo” – Bulletin of the Sumy National Agrarian University. "Livestock" series. Sumy, 2(34):89–91 (in Ukrainian).

Troczkyj, P. A. 2018. Porivnyalnyj analiz vplyvu riznyx ekvilibracijnyx rozchyniv pry kriokonservuvanni oocyt-kumulyusnyx kompleksiv svynok ta podalshyj rozvytok embrioniv in vitro – omparative analysis of the influence of different equilibration solutions during cryopreservation of pig oocyte-cumulus complexes and further development of embryos in vitro. Naukovyj visnyk «Askaniya-Nova» – Scientific Bulletin "Askania-Nova". Nova Kaxovka, «PYEL», 11:215–222 (in Ukrainian).

Trotskyi, P. A., O. V. Shcherbak, and I. M. Lyuta. 2020. Biotechnological approaches to the preservation and use of bovine ovarian cumulus-oocyte complexes in the system of reproductive technologies. Agricultural science and practice, 7(3):54–60. DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp7.03.054/ (in English).

Troczkyj, P. A., O. V. Shherbak, and S. I. Kovtun. 2021. Zastosuvannya nanomaterialu dlya kultyvuvannya in vitro embrioniv velykoyi rogatoyi xudoby – Application of nanomaterial for in vitro cultivation of cattle embryos. Faktori eksperimental'noї evolyutsії organіzmіv – Factors of experimental evolution of organisms. 28:112–116 DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v28.1385 (in Ukrainian).

Published
2022-08-09
How to Cite
Shcherbak, O. V., & Kovtun, S. I. (2022). SCIENTIFIC ACTIVITY OF TROTSKYI PETRO ANATOLIYOVYCH – THE MASTER OF AGRICULTURE (to the 55th anniversary of the birth). Animal Breeding and Genetics, 63, 169-184. https://doi.org/10.31073/abg.63.16

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>