CLASSIFICATION OF THE UKRAINIAN POPULATION OF THE HOLSTEIN BREED OF CATTLE BY LINES

Keywords: genealogical structure, breeding farms, region, line, milk yield

Abstract

The modern genealogical structure of the Ukrainian population of Holstein breed consists of 16 lines. In addition, breeding bulls of Ukrainian Black-and-White dairy cattle and Ukrainian Red-and-White dairy cattle, Jersey, Angler and Swiss breeds are used for reproduction in 5 breeding farms. The most common lines in terms of number are Starbuck 352790, Chief 1427381 and Elevation 1491007 with a total share of 71.42%. The lines of Cavalier 1620273, Astronaut 1458744, Regal 352882, Ideal 933122, Cadillac 2046246, Mett 1392858, Monfrech 91779, Ivanhoe 1189870 and Hanover 1629391 account for less than 1%. The breeding female in 12 herds does not belong to the lines.

References

Antal, L. 2020. Produktivnost' golshtinskogo skota v Vengrii v 2019 godu – Productivity of Holstein cattle in Hungary in 2019. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle breeding. 3:50 (in Russian).

Dunin, I. M., R. K. Meshcherov, S. E. Tyapugin, V. P. Hodykov, V. K. Adzhibekov, and E. E. Tyapugin. 2020. Sostoyanie i perspektivy razvitiya molochnogo skotovodstva v Rossijskoj Federacii – The state and prospects for the development of dairy cattle breeding in the Russian Federation. Zootekhniya – Animal science. 2:2–5. DOI: 10.25708/ZT.2020.23.67.001 (in Russian).

Dunin, I. M., S. E. Tyapugin, R. K. Meshcherov, V. P. Hodykov, SH. R. Meshcherov, E. E. Tyapugin, and N. S. Nikulin. 2020. Razvedenie skota golshtinskoj porody na territorii Rossijskoj Federacii – Breeding Holstein cattle on the territory of the Russian Federation. Zootekhniya – Animal science. 2:5–8. DOI: 10.25708/ZT.2020.95.35.002 (in Russian).

Pochukalin, A. E., S. V. Pryjma, and O. V. Rizun. 2019. Aktivnaya chast' populyacii golshtinskoj porody krupnogo rogatogo skota – The active part of the Holstein cattle population. Nauchnoe obespechenie zhivotnovodstva Sibiri: mat. ІІІ Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. g. Krasnoyarsk 16–17 maya – Scientific support of animal husbandry in Siberia: materials of the III International scientific-practical. conf. Krasnoyarsk. May 16–17. Krasnoyarsk, 213–215 (in Russian).

Pochukalin, A. E., S. V. Pryjma, and O. V. Rizun. 2019. Genofond molochnyh porod skota Ukrainy i posledstviya globalizacii sovremennyh geneticheskih resursov – The gene pool of dairy cattle breeds in Ukraine and the consequences of the globalization of modern genetic resources. «Sovremennye dostizheniya i problemy genetiki i biotekhnologii v zhivotnovodstve»: Materialy mezhdunar. nauch. konf. Posvyashchennoj 90-letiyu akademika L.K.Ernsta / FGBNU FNC VIZH im. L. K. Ernsta, 24 sentyabrya – 1 oktyabrya g. Dubrovicy – «Modern achievements and problems of genetics and biotechnology in animal husbandry»: Proceedings of the international scientific conference dedicated to the 90th anniversary of academician L. K. Ernst / FGBNU FNTS VIZh named after L. K. Ernst, September 24-October 1, 2019, Dubrovitsy. 155–159 (in Russian).

Pochukalyn, A. Ye., O. V. Rizun, and S. V. Pryima. 2017. Suchasnyi stan ta otsinka naibilsh chyselnykh linii u molochnomu skotarstvi Ukrainy – Current state and assessment of the most numerous lines in dairy farming in Ukraine. Naukovyi visnyk «Askaniia-Nova» – Scientific Bulletin «Askania-Nova». 10:228–234 (in Ukrainian).

Pochukalyn, A. Ye., O. V. Rizun, and S. V. Pryima. 2018. Riven osnovnykh ta dodatkovykh selektsiinykh oznak u vysokoproduktyvnykh stadakh Ukrainy – The level of basic and additional selection traits in highly productive herds of Ukraine. Naukovyi visnyk «Askaniia-Nova» – Scientific Bulletin «Askania-Nova». 11:122–130 (in Ukrainian).

Published
2021-12-08
How to Cite
Pochukalin, A. Y., & Pryima, S. V. (2021). CLASSIFICATION OF THE UKRAINIAN POPULATION OF THE HOLSTEIN BREED OF CATTLE BY LINES. Animal Breeding and Genetics, 62, 87-94. https://doi.org/10.31073/abg.62.12
Section
Breeding and Selection