THE INFLUENCE OF GENOTYPIC FACTORS ON LONGEVITY AND LIFETIME PRODUCTION OF DAIRY COWS

Keywords: dairy cows, longevity, lifetime production, breed, Holstein share heredity, related group, sire, analysis of variance

Abstract

The influence of genotypic factors (breed, Holstein share heredity, line or related group, sire) on the longevity and lifetime production of dairy cows has been investigated. The study was carried out in a retrospective statistical experiment on the commercial dairy farm “Terezyne”, which located in Kyiv region. The formed matrix of observations in the sta format generally contained information about 5703 cows for 458 variables.

Holstein cows were characterized by higher longevity (1489 ± 27.8 days) and higher lifetime milk production (21940 ± 500.9 kg), the lowest longevity and lifetime milk production had cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed. Holstein cows compared to animals of Ukrainian Red-and-White dairy breed had in average more lactations (+0.57 ± 0.187) and higher number of total calves (+0.59 ± 0.244). They had an advantage in lifespan by 218 ± 80.1 days, productive lifespan – by 326 ± 82.0 days, total lactation length – by 282 ± 62.2 days. During the lifetime, they produced 4119 ± 1398.4 kg more milk and 549.3 ± 99.62 kg more milk fat and milk protein. Lifetime daily milk yield of Holstein cows was on average 2.6 ± 0.37 kg higher, lifetime daily milk fat and milk protein – 208 ± 26.7 g more compared to animals of the Ukrainian Red-and-White dairy breed. Cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed in most traits were intermediate between Holstein and Ukrainian Red-and-White dairy breed.

While increasing Holstein share heredity the longevity and lifetime production of cows tended for curvilinear growing. Lifetime of Holstein cows (100%) in the herd was 0.16 ± 0.405 lactations and 325 ± 170.7 days (P < 0.1) longer compared to animals with Holstein share heredity less than 75%. Their lifetime milk production was 8969 ± 2351.6 kg (P < 0.001) higher, lifetime milk fat and milk protein production by 709.9 ± 164.73 kg (P < 0.001) higher, lifetime daily yield by 3.0 ± 0.62 kg (P < 0.001) and 250 ± 43.5 g (P < 0.001), respectively, higher.

The cows of Starbuck 352790, Valiant 1650414 and Elevation 1491007 lines and daughter of V. Astronomer 2160438 and H. R. Artist 6284191 sires showed the best longevity and lifetime production. The advantage of cows of the related group of Starbuck 352790 in comparison to animals of other lines in total number of lactations was 0.28–1.29, number of total calves – 0.16–1.20, lifespan – 90–508 days, productive lifespan – 116–603 days, total lactation length – 98–500 days, lifetime milk production – 1402–12161 kg, lifetime milk fat and milk protein production – 115–892 kg. Daughters of bull V. Astronomer 2160438 characterized by 0.96–2.72 more total number of lactations than daughters of other bulls; they had 0.80–2.33 higher average number of total calves. In terms of lifespan, productive lifespan and total lactation length, daughters of this bull were predominated the daughters of other bulls by 392–1037, 297–1143 and 278–971 days, respectively.

One-way analysis of variance showed that the greatest influence on longevity and lifetime production of dairy cows had a paternal inheritance, the lowest – breed, it means there is a tendency of increasing the influence of genotypic factors on the researched traits while reducing the level of selection group in the system hierarchy. The strength of breed influence (higher level of intraspecific selection system hierarchy) on the traits of longevity and lifetime production of cows ranged from 1.1 to 12.5%, Holstein share heredity – 3.9 to 19.5%, line or related group – 4.0–19.8% and paternal inheritance – 25.0–47.6%. Greater degree of influence of paternal inheritance is explained both by the lowest (basic) level of intrabreed system hierarchy (the closest level of intragroup kinship) and (partially) by a much higher number of gradations of the organized factor.

References

Abramova, N. I., O. N. Burgomistrova, and O. L. Khromova. 2018. Vzaimosvyaz prodolzhitelnosti ispolzovaniya korov molochnykh porod s krovnostyu po golshtinskoy porode – The relationship between longevity of dairy cows with different Holstein share heredity. Zootekhniya – Zootechnics. 1:12–16 (inRussian).

Babik, N. P. 2017. Vplyv henotypovykh chynnykiv na tryvalist i efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv holshtynskoi porody – The influence of genotypic factors on longevity and lifetime productivity of Holstein cows. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 53:61–69 (in Ukrainian).

Babik, N. P., Ye. I. Fedorovych, and V. V. Fedorovych. 2017. Tryvalist ta efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv molochnykh pored zalezhno vid krainy pokhodzhennia yikh batka – Longevity and lifetime productivity of dairy cows depending on country of bull origin. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 54:19–29 (in Ukrainian).

Borovikov, V. P. 2003. STATISTICA. Iskusstvo analiza dannykh na komp'yutere: dlya professionalov – STATISTICA. Art of analysis of data on a computer: for professionals. SPb :Piter, 688 (in Russian).

Ilnytska, O. Yu., Ye. I. Fedorovych, N. P. Mazur, and V. V. Fedorovych. 2018. Produktyvne dovholittia koriv riznykh linii prykarpatskoho vnutrishnoporodnoho typu ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody – Productive lifespan of different lines cows of Prycarpatskyy intra-breed type of Ukrainian Red-and-White breed. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyiv, 56:32–40 (in Ukrainian). https://doi.org/10.31073/abg.56.03

Klopenko, N. I., and R. V. Stavetska. 2015. Henetychna determinatsiia hospodarskoho vykorystannia koriv molochnoho napriamu produktyvnosti za vbyrnoho skhreshchuvannia – Genetic determination of productive lifespan of dairy cows under absorbing crossbreeding. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva: zb. nauk prats Bilotserkivskoho NAU – Animal husbandry products production and processing: collection of scientific works of Bila Tserkva National Agrarian University. 1:23–28 (in Ukrainian).

Pelekhatyi, M. S., M. S. Shypota, Z. O. Volkivska, and T. V. Fedorenko. 1999.Vidtvoriuvalna zdatnist chorno-riabykh koriv riznoho pokhodzhennia i henotypiv v umovakh ukrainskoho Polissia – Reproductive capacity of Black-and-White dairy cows of different origin and genotypes in Ukrainian Polissya. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyiv, 31–32:180–182 (in Ukrainian).

Pelekhatyi, M. S., and A. L. Shuliar. 2018. Dynamika hospodarskoho vykorystannia ta pryzhyttievoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody – Dynamics of productive lifespan of cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: «Tvarynnytstvo» –Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Livestock”. 2(34):71–76 (in Ukrainian).

Pidpala, T. V., and Ye. M. Zaitsev. 2018. Produktyvne dovholittia molochnoi khudoby holshtynskoi porody riznoi selektsii – Longevity of Holstein dairy cows of different selection. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Ukrainian Black Sea region agrarian science. Odesa, 3:40–45 (in Ukrainian).

Plohinskij, N. A. 1970. Biometriya – Biometrics. Moskva : Izdatelstvo MGU, 367 (in Russian).

Polupan, Yu. P., I. V. Bazyshyna, I. M. Bezrutchenko, and N. H. Mykhailenko. 2015. Poiednuvanist buhaiv, linii ta sporidnenykh hrup za pokaznykamy molochnoi produktyvnosti – Compatibility of sires, lines and related groups by milk production traits. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy national agrarian university. "Livestock" series. Sumy, 6(28):8–13 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2015. Henetychna determinatsiia tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannia chorno-riaboi molochnoi khudoby – Genetic determination of longevity and lifetime productivity of Ukrainian Black-and-White dairy cows. Rozvedennia I henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyiv, 49:120–133 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv: do metodyky hrupu-vannia I vplyv umovnoi krovnosti –The effectiveness of productive lifespan of cows: clustering technique and impact of Holstein share heredity. Rozvedennia I henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyiv, 48:98–113 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv riznykh krain selektsii – The efficiency of lifetime production of cows from different countries of selection. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy national agrarian university. "Livestock" series. Sumy, 2/2(25):14–20 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2010. Metodyka otsinky selektsiinoi efektyvnosti dovichnoho vykorystannia koriv molochnykh pored – Evaluation methods of selection efficiency of dairy cows lifetime productivity. Metodolohiia naukovykh doslidzhen z pytan selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi: materialy naukjvo-teoretychnoi konferentsii, prysviachenoi pamiat iakademika UAAN Valeriia Petrovycha Burkata (Chubynske, 25 liutoho 2010 roku) –Methodology of scientific research on selection, genetics and biotechnology in animal husbandry: materials of the scientific-theoretical conference dedicated to the memory of UAAS academician Valery Petrovich Burkat (Chubynske, February 25, 2010). Kyyiv : Ahrarnanauka. 93–95 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P., N. L. Reznikova, T. P. Koval', and N. S. Gavrilenko. 2010. Ocenka effektivnosti pozhiznennogo ispol'zovaniya korov molochnyh porod – Evaluation of the effectiveness of lifelong use of dairy cows. Innovacionnye tekhnologii v zhivotnovodstve : tezisy dokladov mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (7–8 oktyabrya 2010) – Innovative technologies in animal husbandry: abstracts of reports of international scientific and practical conference (October 7–8, 2010). Zhodino, 1:117–120 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P., and V. A. Siriak. 2019. Vplyv intensyvnosti formuvannia na zhyvu massu telyts i molochnu produktyvnist koriv – Influence of intensity of formation on live weight of heifers and milk productivity of cows. Rozvedennia I henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 57:111–125 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.14 (in Ukrainian).

Rieznykova, N. L., Yu. P. Polupan, O. V. Denysiuk, Yu. V. Vdovychenko, A. V. Pysarenko, and N. M. Fursa. 2018. Tryvalist vykorystannia ta vidtvoriuvaln azdatnist tvaryn siroi ta biloholovoi ukrainskykh porid – Longevity and reproductive capacity of cows of Ukrainian gray and White-Headed Ukrainian breeds. Rozvedennia I henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 56: 162–173 (in Ukrainian).

Skliarenko, Yu. I. 2018. Efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv zalezhno vid henotypovyk hfaktoriv – The effectiveness of lifetime productivity of cows depending on genotypic factors. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. Poltava, 2:103–105 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk2018.02.16

Halafyan, A. A. 2007. STATISTICA 6. Statisticheskij analiz dannyh – STATISTICA 6. Statistical data analysis. 3-e izd. uchebnik – 3rd ed. textbook. Moskva : OOO “Binom-Press”, 512 (in Russian).

Shuliar, A. L. 2019. Produktyvne dovholittia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid spadkovykh faktoriv – Productive longevity of the cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on genotypic factors. Rozvedennia I henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyiv, 57:152–158 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.18

Adamczyk, K., J. Makulska, W. Jagusiak, and A. Węglarz. 2017. Associations between strain, herd size, age at first calving, culling reason and lifetime performance characteristics in Holstein-Friesian cows. Animal. 11(2):327–334. DOI: 10.1017/S1751731116001348 (in English).

Berihulay, H., and Y. Mekasha. 2016. Breeding efficiency and lifetime production performance of Holstein-Friesian Dairy Cows at Alage dairy farm, South Western Ethiopia. Livestock Research for Rural Development. 28(9). URL: http://www.lrrd.org/lrrd28/9/beri28157.html (in English).

Brickell, J. S., M. M. McGowan, and D. C. Wathes. 2010. Association between Neosporacaninumseropositivity and perinatal mortality in dairy heifers at first calving. Veterinary Record. 167(3):82‒85. doi: 10.1136/vr.c3583 (in English).

Chiumia, D., M. G. G. Chagunda, A. I. Macrae, and D. J. Roberts. 2013. Predisposing factors for involuntary culling in Holstein-Friesian dairy cows. Journal of Dairy Research. 80. (1):45–50. DOI: https://doi.org/10.1017/S002202991200060X (in English).

Cielava, L., D. Jonkus, and L. Paura. 2016. Effect of conformation traits on longevity of dairy cows in Latvia. Research for Rural Development. 1:43–49 (in English).

Dairy Records Management Systems (DRMS). Dairy Metrics. Retrieved on 19 February 2019 fromhttp://retro.drms.or/ogin.aspx?OrigURL/airyMetricsRun.aspxGoogleScholar (in English).

De Mello, F. 2014. Longevity in dairy cattle. Advances in Dairy Research. 2(3). DOI: 10.4172/2329-888X.1000126 (in English).

De Vries, A., and M. I. Marcondes. 2020. Review: Overview of factors affecting productive lifespan of dairy cows. Animals. 14(S1):155–164. DOI: 10.1017/S1751731119003264 (in English).

Dickerson, G. E., and G. E. Chapman. 1940. Butterfat production, reproduction, growth, and longevity in relation to age at first calving. Journal of Animal Science. 1:76–81 (in English).

Forabosco, F., J. H. Jakobsen, and W. F. Fikse. 2008. International genetic evaluation for direct longevity in dairy bulls. Journal of Dairy Science. 92:2338–2347. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2008-1214 (in English).

Ghaderi-Zefrehei, M., E. Rabbanikhah, H. Baneh, S. O. Peters, and I. G. Imumorin. 2017. Analysis of culling records and estimation of genetic parameters for longevity and some production traits in Holstein dairy cattle. Journal of Applied Animal Research. 45(1):524–528. DOI: https://doi.org/10.1080/09712119.2016.1219258 (in English).

Haine, D., H. Delgado, R. Cue, A. Sewalem, K. Wade, R. Lacroix, D. Lefebvre, J. Arsenault, É. Bouchard, and J. Dubuc. 2017. Contextual herd factors associated with cow culling risk in Québec dairy herds: a multilevel analysis. Preventive Veterinary Medicine. 144:7–12. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2017.05.014 (in English).

Haworth, G. M., W. P. Tranter, J. N. Chuck, Z. Cheng, and D. C. Wathes. 2008. Relationships between age at first calving and first lactation milk yield, and lifetime productivity and longevity in dairy cows. Veterinary Record. 162(20):643–647. DOI: 10.1136/vr.162.20.643 (in English).

Jenko, J., T. Perpar, and M. Kovač. 2015. Genetic relationship between the lifetime milk production, longevity and first lactation milk yield in Slovenian Brown cattle breed. Mljekarstvo. 65(2):111–120. DOI: 10.15567/mljekarstvo.2015.0205 (in English).

Kern, E. L., J. A. Cobuci, C. N. Costa, C. M. McManus, and J. B. Neto. 2015. Genetic association between longevity and linear type traits of Holstein cows. Scientia Agricola. 72(3):203–209. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-9016-2014-0007 (in English).

Litwińczuk, Z., P. Żółkiewski, W. Chabuz, and P. Jankowski. 2016. Length of life and milk production efficiency in cows with varying lactation persistency. Annals of Animal Science. 16(3):851‒862 (in English).

Miglior, F., B. L. Muir, and B. J. Van Doormaal. 2005. Selection indices in Holstein cattle of various countries. Journal Dairy Sci. 88:1255–1263. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72792-2 (in English).

Mohd Nor, N., W. Steeneveld, and H. Hogeveen. 2014. The average culling rate of Dutch dairy herds over the years 2007 to 2010 and its association with herd reproduction, performance and health. Journal of Dairy Research. 81(1):1–8. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022029913000460 (in English).

Novotný, L., J. Frelich, J. Beran, and L. Zavadilová. 2017. Genetic relationship between type traits, number of lactations initiated, and lifetime milk performance in Czech Fleckvieh cattle. Czech Journal of Animal Science. 62:501–510. DOI: 10.17221/60/2017-CJAS (in English).

Polupan, Yu. P., Yu. F. Melnik, О. D. Biriukova, and M. M. Peredriy. 2020.Durability and efficiency of lifetime use of red-and-white dairy cattle. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 59:78–91. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.59.09 (in English).

Published
2021-05-27
How to Cite
Polupan, Y. P., Stavetska, R. V., & Siriak, V. A. (2021). THE INFLUENCE OF GENOTYPIC FACTORS ON LONGEVITY AND LIFETIME PRODUCTION OF DAIRY COWS. Animal Breeding and Genetics, 61, 90-106. https://doi.org/10.31073/abg.61.11
Section
Breeding and Selection

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>