PROFESSOR I. V. SMIRNOV (1911–1993) – ORGANIZER OF THE SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION AND RESEARCH WORK, FOUNDER OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY

Keywords: animal husbandry, biotechnology of reproduction, artificial insemination, method of long-term storage of sperm, breeding, Kiev Experimental Station of Animal Husbandry «Terezyno», I. V. Smirnov

Abstract

The purpose of the article is to highlight the main milestones in the life and creative path of the famous scientist in the field of animal husbandry, Doctor of Biological Sciences, Professor I. V. Smirnov, his contribution to the formation of the sectorial experimental work and the spread of higher professional education. Research methods – general scientific (analysis, synthesis, classification), special historical (problem-chronological, comparative-historical, biographical), source studies. The scientific novelty of the article lies in the detailed study of the Terezyno period of I. V. Smirnov's activities, during which the new technological solutions were established and implemented contributing to the development of the theory and methodology of artificial insemination of farm animals. It is proved that on the basis of the Kiev Experimental Station of Animal Husbandry "Terezyno" the scientist implemented the concept of the development of higher professional education, based on the combination of the educational process with long-term industrial practice; laid the foundations for international cooperation in the field of reproduction biotechnology in animal husbandry. The main components of the I. V. Smirnov's creativity are highlighted, namely: methods of sperm long-term storage, technologies and techniques of artificial insemination, biology and physiology of reproduction of farm animals, etc. The researcher developed the theory of anabiosis, the theory of cold sperm shock, established the methods for mammalian sperm diluting and evaluating. He updated research on the use of blood groups for testing the lineage of animals and artificially regulating the sex of the offspring. It is shown that the method of mammalian sperm long-term storage formed the theoretical basis for the reorganization of domestic breeding on the basis of the widespread introduction of artificial insemination, contributed to a fast transformation of the gene pool of farm animals due to the involvement of genetic resources of foreign breeding in the selection process. It has been proved that thanks to the I. V. Smirnov's creative initiatives, the foundations have been laid for the development of a new direction in the science of the reproduction of organic species – reproductive biotechnology of farm animals.

References

Borodai, I. S. 2009. Kyivska doslidna stanciya tvarynnytstva. Do istorii orhanizatsii. – Kyiv Experimental Station of Animal Husbandry – To history of organization and activity. Kyivska starovyna – Kyiv antiquity. 3:34–42 (in Ukrainian).

Burkat, V. P., and I. S. Borodai. 2006. Istorychni aspekty rozvytku teorii selektsii u skotarstvi Ukrainy – Historical aspects of the development of breeding theory in Ukraine. Kyiv. 584 (in Ukrainian).

Burkat, V. P., and I. S. Borodai. 2008. Narysy z istorii instytutu – Essays on the history of the institute. Kyiv, 556 (in Ukrainian).

Vinnichuk, D. T., and I. V. Goncharenko. 2011. Professor Igor Vasilevich Smirnov – osnovatel biotekhnologii vosproizvodstva selskokhoziaistvennykh zhivotnykh – Professor Igor Vasilievich Smirnov – the founder of biotechnology for the reproduction of farm animals. Naukovii vіsnik Natcіonalnogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannia Ukraini – Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine. Kiev, 160, 1:14–20 (in Russian).

Zubets', M. V., V. P. Burkat, and A. P. Kruhlyak. 2001. Zolotyy skarb biolohichnoyi nauky dvokh stolit' – The golden treasure of biological science of two centuries. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyiv : Aghrarna nauka, 34:4–10 (in Ukrainian).

Kruhlyak, A. P. 2001. Naukova spadshhyna ne pidvladna chasovi – Scientific heritage is not subject to time. Naukovyj podvygh I. V. Smyrnova. Do 90-richchja vid dnja narodzhennja vydatnogho vchenogho-biologha – I. V. Smirnov's scientific feat. To the 90th anniversary of the birth of a prominent scientist-biologist. Kyiv : Aghrarna nauka, 51–53 (in Ukrainian).

Kunets', V. V., M. Yu. Trubay, L. V. Honcharenko, and T. M. Ochkovs'ka. 2011. Smyrnov Ihor Vasyl'ovych : biobibliohr. pokazhch. nauk. pr. za 1938–1986 rr. – Smirnov Igor Vasilyevich: biobibliogr. show science. etc. for 1938–1986. NAAN, In-t tvarynnyctva. Kharkiv, 65 (in Ukrainian).

Osobova sprava I. V. Smyrnova – Personal file of I. V. Smirnov. Arkhiv Instytutu tvarynnyctva NAAN – Archive of the Institute of Animal Husbandry of NAAS, 34 (in Ukrainian).

1958. Otchet Kievskoi opytnoi stantcii zhivotnovodstva o nauchno-issledovatelskoi rabote v 1957 g. – Report of the Kiev Experimental Station of Animal Husbandry on research work in 1957. M-vo s. kh. USSR. Kiev, 256 (in Russian).

1960. Otchet Kievskoi opytnoi stantcii zhivotnovodstva o nauchno-issledovatelskoi rabote v 1959 g. – Report of the Kiev Experimental Station of Animal Husbandry on research work in 1959. M-vo s.kh. USSR. Kiev, 308 (in Russian).

Rishko, M. M. 2014. Naukova diyal'nist' profesora I. V. Smyrnova yak predmet istorychnoho doslidzhennya – Scientific activity of professor I. V. Smirnov as a subject of historical research. Hileya : naukovyy visnyk – Gilea : scientific bulletin. Kyyiv, Nats. ped. un-t im. M. P. Draghomanova. 85(6):73–75 (in Ukrainian).

Rishko, M. M. 2014. Profesor I. V. Smyrnov – orhanizator naukovoho tsentru z biolohiyi vidtvorennya sil's'kohospodars'kykh tvaryn – Professor I. V. Smirnov – organizer of the scientific center for the biology of reproduction of farm animals. Hileya : naukovyy visnyk – Gilea : scientific bulletin. Kyyiv, Nats. ped. un-t im. M. P. Draghomanova. 88(9):68–71 (in Ukrainian).

1961. Otchet Kievskoi opytnoi stantcii zhivotnovodstva o nauchno-issledovatelskoi rabote v 1960 g. – Report of the Kiev Experimental Station of Animal Husbandry on research work in 1960. M-vo s.kh. USSR. Kiev, 2:648 (in Russian).

1962. Otchet Kievskoi opytnoi stantcii zhivotnovodstva o nauchno-issledovatelskoi rabote v 1962 g. – Report of the Kiev Experimental Station of Animal Husbandry on research work in 1962. M-vo s.kh. USSR. Kiev, 2:384 (in Russian).

1963. Otchet Kievskoi opytnoi stantcii zhivotnovodstva o nauchno-issledovatelskoi rabote v 1962 g. – Report of the Kiev Experimental Station of Animal Husbandry on research work in 1962. M-vo s.kh. USSR. Kiev, 3:648 (in Russian).

1964. Otchet Kievskoi opytnoi stantcii zhivotnovodstva o nauchno-issledovatelskoi rabote v 1963 g. – Report of the Kiev Experimental Station of Animal Husbandry on research work in 1963. M-vo s.kh. USSR. Kiev, 2:471 (in Russian).

1966. Otchet Kievskoi opytnoi stantcii zhivotnovodstva o nauchno-issledovatelskoi rabote v 1965 g. – Report of the Kiev Experimental Station of Animal Husbandry on research work in 1965. M-vo s.kh. USSR. Kiev, 2:385 (in Russian).

Sharapa, H. S. Smyrnov Ihor Vasyl'ovych. Istoriya Instytutu rozvedennya i henetyky tvaryn u podiyakh, faktakh, biohrafiyakh uchenykh – Smirnov Igor Vasilyevich. History of the Institute of animal breeding and genetics in events, facts, biographies of scientists. Boryspil', 294–295 (in Ukrainian).

Published
2021-05-27
How to Cite
Gladiy, M. V., Polupan, Y. P., Kovtun, S. I., & Borodai, I. S. (2021). PROFESSOR I. V. SMIRNOV (1911–1993) – ORGANIZER OF THE SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION AND RESEARCH WORK, FOUNDER OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY . Animal Breeding and Genetics, 61, 5-16. https://doi.org/10.31073/abg.61.01
Section
Anniversary dates