CONFORMATION TYPE OF FIRST-CALF COWS OF HOLSTEIN BREED EVALUATED BY THE METHOD OF LINEAR CLASSIFICATION

Keywords: Holstein breed, linear estimation, conformation, type, dairy productivity

Abstract

The research was carried out in the aspect of estimating first-calf cows of the Holstein breed (Ukrainian Black-and-White dairy breed with a conditional Holstein bloodline above 93.75%) by the conformation type. Estimation of the conformation type of cows was performed according to the method of linear classification according to the latest ICAR recommendations at the age of 2–4 months after calving by two systems: 9-score, with a linear description of 18 conformation body parts and 100-score system taking into account four sets of breeding traits, that characterize: expression of dairy type, body development, legs condition and morphological qualities of udder. Each conformation complex was estimated independently having its own weight in the final score of the animal: dairy type – 15%, body – 20%; legs – 25% and udder – 40%. The research base was the herd of breeding farm of the company "Ukrlandfarming" PE "Buryns'ke" Pidlisnivskyi branch in Sumy region.

The obtained indicators of linear classification of first-born cows according to the 100-score system showed that within the four sets of traits the average level of assessment was within the range of "good with plus". Experimental animals were characterized by good development of group traits of dairy type (83.5 score), body condition (82.8 score), limbs (83.6 score), udder (83.8 score) and the final assessment (83.5 score).

The level of estimates for development of 18 main descriptive conformation traits of first-born cows, provided by the method of linear classification, differed in significant intra-herd variability (16.5–38.1%). The estimated animals of the pedigree farm were characterized by well-defined height (6.7 score), body depth (7.2 score), angularity (7.5 score), rump angle (5.2 score) and width (6.6 score), pelvic limbs posture (7.5 score), fore (7.3 score) and rear (7.2 score) udder parts attachment, central ligament (7.5 score), udder depth (6.8 score) and locomotion (7.3 score). In general, conformation type of first-born cows had a fairly good characteristic of the descriptive traits that determine their dairy type of productivity.

The use of the method of linear classification in the selection process of dairy cattle will be a very effective means of objective determination of the breed characteristics of the conformation type of cows. The presence of relationship between the final type assessment and the level of milk productivity will facilitate effective breeding in the selection of animals for this trait.

References

Burkat, V. P., M. Ya. Yefimenko, O. F. Khavruk, and V. B. Blyznychenko. 1992. Formuvannya vnutriporodnykh typiv molochnoyi khudoby – Formation of intrabreed types of dairy cattle. Kyiv : Urozhay, 200 (in Ukrainian).

Burkat, V. P., O. I. Kostenko, and M. M. Kholkin. 2000. Selektsiyni dosyahnennya u tvarynnytstvi – Breeding achievements in animal husbandry. Kyiv, Ahrarna nauka – Kyiv, Agrarian Science, 34 (in Ukrainian).

Burkat, V. P. 2003. Selektsiya i henetyka u tvarynnytstvi: stan, problemy, perspektyvy – Breeding and genetics in animal husbandry: status, problems and prospects. Visnyk Ukrayins'koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv – Bulletin of the Ukrainian Society of geneticists and stockbreeders. 1:37–54 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I., L. M. Khmelnychyi, V. P. Burkat, and S. Yu. Ruban. 2010. Reyestratsiya ICAR. Dovidnyk – ICAR Registration : Reference book. Sumy National Agrarian University 457

(in Ukrainian).

Ladyka, V. I., L. M. Khmelnychyi, V. V. Vechorka, and S. L. Khmelnychyi. 2017. Stan ta perspektyva selektsii buroi khudoby Sumskoho rehionu za molochnoiu produktyvnistiu ta eksteriernym typom – Status and prospects of selective breeding Brown cattle in Sumy region for dairy productivity and conformation type. Visnyk Sumskoho NAU – Bulletin of Sumy NAU, 7(33):3–17 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I., L. M. Khmelnychyi, and S. L. Khmelnychyi. 2019. Vplyv rozvytku liniynykh oznak ekster"yeru, yaki kharakteryzuyut' stan rozvytku tuluba, na zhyttyezdatnist' koriv ukrayins'koyi buroyi molochnoyi porody – The influence of linear conformation traits that characterize the body condition on the viability cows of Ukrainian Brown dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. 58:120–129. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.58.16 (in Ukrainian).

Mazur, N. P. 2018. Produktyvne dovholittya koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody riznykh ekster"yernykh ta vyrobnychykh typiv – Productive longevity of cows Ukrainian Black-and-White dairy cattle of various production and conformation types. Podil's'kyy visnyk: sil's'ke hospodarstvo, tekhnika, ekonomika. Sil's'kohospodars'ki nauky – Podolsk Bulletin: agriculture, technology, economics. Agricultural sciences. 28:65–71 (in Ukrainian).

Merkur'eva, E. K. 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve – Genetic bases of selection in livestock. Moskva : Kolos 240 (in Russian).

Novak, I. V. 2010. Eksteryerno-konstytutsiyni osoblyvosti koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Exterior and constitutional features of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed. Nauk. Visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Hzhyts'koho – Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytskyi. 3–3(45)

(in Ukrainian).

Pelekhatyi, M. S., and S. P. Omel'kovych. 2008. Ekster"yerno-konstytutsional'ni osoblyvosti koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody riznykh vyrobnychykh typiv – Exterior and constitutional features of Ukrainian Black-and-White dairy cows of different production types. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhyts'koho – Scientific Bulletin of LNUVMBT named after S. Z. Gzhytskyi. Vol. 10, 3(38):106–113 (in Ukrainian).

Prokhorenko, P. N., and Zh. G. Loginov. 1985. Golshtino-frizskaya poroda skota – Holstein-Friesian breed of cattle. Leningrad: Agropromizdat, 237 (in Russian).

Fedorovych, V. V. 2015. Zalezhnist' molochnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody vid promiriv yikh statey tila pislya pershoho otelennya – Dependence of cows dairy productivity of Ukrainian Black-and-White dairy breed on the measurements of their body parts after the first calving. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu – Bulletin of Sumy National Agrarian University. 2(27):80–86 (in Ukrainian).

Khmelnychyi, L. M., V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, R.V. Bratushka, S.V. Priyma, and V.V. Vechorka. 2016. Liniinа klasyfikatsija koriv molochnykh i molochno–miasnykh porid za typom – Linear classification of dairy and dairy cows by type. (Guidelines). – 2nd ed., Reworked. and ext. Sumy: Sumy National Agrarian University. 27 р. (in Ukrainian).

Khmelnychyi, L. M., 2018. Uspadkovuvanist ta koreliatsiina minlyvist liniinykh oznak eksterieru koriv-pervistok ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody Cherkashchyny – Heritability and correlation variability of linear conformation traits cows firstborn Ukrainian Red-and-White dairy breed of Cherkasy region. Naukovo-informatsiinyi Visnyk Khersonskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Kherson – Scientific and Information Bulletin of Kherson State Agrarian University. Kherson. 11:73–75 (in Ukrainian).

Khmelnychyi, L. M., and V. V. Vechorka. 2018. Vplyv otsinky liniinykh oznak typu, yaki kharakteryzuiut stan kintsivok, na tryvalist zhyttia koriv ukrainskykh chervono-riaboi ta chorno-riaboi molochnykh porid – Influence of assessment linear type traits that characterize condition of limbs, on the lifetime cows of Ukrainian Red-and Black-and-White dairy breeds. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Animal Husbandry”. 2(34):20–26 (in Ukrainian).

Khmelnychyi, L. M., V. V. Vechorka, and S. L. Khmelnychyi. 2018. Osoblyvosti eksteriernoho typu molochnoi khudoby riznoho pokhodzhennia ta spivvidnosna minlyvist liniinykh oznak z nadoiem koriv holshtynskoi porody – Features of conformation type of dairy cattle of different origin and correlative variability of linear traits with milk yield of Holstein cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. 56:77–84. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.56.10 (in Ukrainian).

Caraviello, D. Z., K. A. Weigel, and D. Gianola. 2004. Analysis of the Relationship between type traits and functional survival in US Holstein cattle using a Weibull proportional Hazards model. J. Dairy Sci., 87(8):2677–2686. DOI:10.3168 / jds.S0022-0302 (04) 73394-9 (in English).

Du Toit J., J. B. Van Wyk, and A. Maiwashe. 2012. Relationships between functional herd life and conformation traits in the South African Jersey breed. South African J. of Anim. Sci., 42(1):47–54. DOI:10.4314 / sajas.v42i1.6 (in English).

Published
2020-11-23
How to Cite
Khmelnychyi, L. M., & Karpenko, B. M. (2020). CONFORMATION TYPE OF FIRST-CALF COWS OF HOLSTEIN BREED EVALUATED BY THE METHOD OF LINEAR CLASSIFICATION . Animal Breeding and Genetics, 60, 78-84. https://doi.org/10.31073/abg.60.10
Section
Breeding and Selection