THE ASSESSMENT OF THE ADAPTABILITY OF JERSEY BREED COWS

Keywords: Jersey breed, first-calf cows, adaptation index, sires, reproductive capacity, milk yield, line, impact force

Abstract

The results of the studies carried out highlight the assessment of the adaptive ability of Jersey cows. The conditions of keeping Jersey cows in the Dan Milk subsidiary contribute to the realization of high milk productivity, which is due to heredity, but cause a deterioration in their reproductive capacity.

At the same time, a high manifestation of milk productivity and satisfactory reproductive ability have observed only in the daughters of DJ Jante 302761 – whose adaptation index was closer to zero and amounted to -2.7. The force of influence (ηx2) of paternal origin on the signs of milk production in first-calf calfs was 21.1% versus 5.9% of the generalized mean value for cows belonging to the line.

It has been founded that according to the adaptation index, the state of animals those characterized by the absence of harmonious interaction with the environment – cows show high productivity with a significant deterioration in reproductive capacity, which indicates the presence of a feedback between these characteristics.

It was found not high enough, but statistically significant influence (P < 0.01 – P < 0.001) on the adaptation level of first-calf cows by milk yield for 305 days of lactation (8.0%), milk fat and protein (7.0%). A statistically significant effect (ηx2 = 82%) of the signs of reproductive ability of cows (service period and period between calving) was found depending on their level of adaptation (P < 0.001).

With an increase in the level of milk production of cows, was established a clear connection between the deterioration of the adaptive qualities of livestock. So with an increase in milk yield for the entire lactation from 6000 to 10000 kg of milk, the adaptation index decreases from -0.5 to -9.5, which is confirmed by a statistically significant difference between the extreme groups of animals with different levels of productivity (P < 0.001).

According to the adaptation index, the condition of animals were characterize by the lack of harmonious interaction with the environment - cows show high milk productivity with a significant deterioration in reproductive capacity, which indicates the inverse relationship between these traits.

The influence of the father and belonging to the lines on such indicators of milk productivity as: yield for 305 days of lactation, milk fat and protein (P < 0.05 – P < 0.001) was statistically significant. Significant effect of increasing the level of milk yield of cows was observed on such signs of reproductive capacity as: service period, period between calves and reproductive ability coefficient (P < 0,001). There was no statistically significant effect of belonging to the lines and offspring of specific breeders on the signs of reproduction of cows in general (P > 0.05). We found that the reproductive quality of cows is more influenced by the level of milk yield of cows during lactation (23.1%, at P < 0.001), which is confirmed by our previous studies.

The conditions of keeping Jersey cows in the Dan Milk State Enterprise contribute to the realization of high milk productivity, which is due to heredity, but causes a deterioration in their reproductive capacity.

References

Bashchenko, M. I., and H. N. Popova. 1999. Do problemy rozrobky ratsional'noyi systemy vyroshchuvannya ta hodivli molochnoyi khudoby intensyvnykh typiv v umovakh Cherkashchyny – To the problem of development of a rational system of growing and feeding dairy cattle of intensive types in the conditions of Cherkasy region. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of agrarian science.

:43–46 (in Ukrainian).

Vdovychenko, Yu. V., L. O. Omel'chenko, and O. S. Ivina-Malyarenko. 2012. Porodna rezystentnist' tvaryn pivdennoyi m"yasnoyi porody velykoyi rohatoyi khudoby – Pedigree resistance of animals of the southern meat breed of cattle. Tavriys'kyy naukovyy visnyk – Tavriya scientific bulletin. 78, 2, 2(1):27–32 (in Ukrainian).

Vysokos, M. P., and R. V. Mylostyvyy. 2009. Pryrodna rezystentnist' i produktyvni yakosti importovanoyi holshtyns'koyi khudoby riznoho pokhodzhennya – Natural resistance and productive qualities of imported Holstein cattle of different origin. Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu – Bulletin of Dnipropetrovsk state agrarian university. Dnipropetrovs'k, 1:104–106 (in Ukrainian).

Haydey, O. S. 2013. Stres, adaptatsiya ta rezystentnist' u koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi ta chorno-ryaboyi molochnykh porid – Stress, adaptability and resistance in cows of the Ukrainian Red-and-White and Black-and-White Dairy breeds. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya «Tvarynnytstvo». – Bulletin of Sumy national agrarian university. Series “Livestock”. 7(23):220–222 (in Ukrainian).

Sirats'kyy, Y. Z., Ya. N. Danylkiv, A. A. Pakholok, N. A. Klymovych, and E. I. Danylkiv. 1992. Hospodars'ka otsinka molochnykh koriv – The economical evaluation of dairy cows. Kyyiv, Urozhay, 192 (in Ukrainian).

Kochuk-Yashchenko, O. A., and D. M. Kucher. 2020. Zastosuvannya kontseptsiyi bazhanoho typu u stadi dzherseys'koyi porody – Application of the concept of the desired type in the herd of Jersey breed. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 59:41–50. Doi: https://doi.org/10.31073/abg.59.05 (in Ukrainian).

Kravainis Yu. 2007. Effektivnost ispolzovaniya korov s raznyimi tipami vyisshey nervnoy deyatelnosti – Efficiency of use of cows with different types of higher nervous activity. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and meat cattle breeding. 3:34–35 (in Russian).

Kucher, D. M., and A. M. Didkivs'kyy. 2019. Fertyl'nist' ta molochna produktyvnist' koriv-pervistok ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Fertility and milk productivity of first-calf cows of the Ukrainian black-and-white dairy breed. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 57:79–86 (in Ukrainian).

Merkur'eva, E. K. 1970. Biometrija v selekcii i genetike sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh – Biometry in breeding and genetics of agricultural animals. Moskva : Kolos, 423 (in Russian).

Sirats'kyy, Y. Z., A. I. Merkushyn, Ye. I. Fedorovych, and Ya. N. Danylkiv. 2005. Metody otsinky adaptatsiynoyi zdatnosti tvaryn – Methods for assessing the adaptive capacity of animals. Metodyky naukovykh doslidzhen' iz selektsiyi, henetyky ta biotekhnolohiyi u tvarynnytstvi – Methods for assessing the adaptive capacity of animals. Kyyiv, Ahrarna nauka, 75–77 (in Ukrainian).

Pidpala, T. V., and S. O. Bondar. 2016. Otsinka adaptatsiynoyi zdatnosti u koriv spetsializovanykh molochnykh porid – Estimation of adaptive ability in cows of specialized dairy breeds. Visnyk Sums'koho natsional-noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy national agrarian university. Series “Livestock”. 5:76–80 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2013. Ontohenetychni ta selektsiyni zakonomirnosti formuvannya hospodars'ky korysnykh oznak molochnoyi khudoby: avtoref. dys. ... doctor s.-h. nauk 06.02.01 «Rozvedennya ta selektsiya tvaryn» – Ontogenetic and selection regularities of formation of economically useful signs of dairy cattle: abstract of the dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of agricultural sciences : specialty 06.02.01 «Breeding and selection of animals». Chubynske, 41 (in Ukrainian).

Sirats'kyy, J. Z., and Ye. I. Fedorovich. 2001. Adaptatsiyni osoblyvosti tvaryn ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Adaptive features of animals of the Ukrainian Black-and-White dairy breed. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of agrarian science. 9:24–28 (in Ukrainian).

Tkachenko, T. O. 2003. O prisposoblenii zhivotnyih k usloviyam okruzhayuschey sredyi – On the adaptation of animals to environmental conditions. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and meat cattle breeding. 3:36–37 (in Russian).

Khmelnychy, L. M., V. V. Vechorka, V. M. Bondarchuk, and V. M. Samokhina. 2016. Adaptatsiyna zdatnist' koriv riznoho henetyko-ekolohichnoho pokhodzhennya – Adaptation ability of cows of different genetic and ecological origin. Visnyk Sums'koho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy national agrarian university. Series “Livestock”. 7:121–125 (in Ukrainian).

Vikinggenetics innovative breeding. Available bulls – DJ Jante 302761 URL: https://www.vikinggenetics.com/dairy/vikingjersey?show=dairy-stats&id=61334

Published
2020-11-23
How to Cite
Pelekhaty, N., Kucher, D., Kochuk-Yashchenko, O., & Lypianets, A. (2020). THE ASSESSMENT OF THE ADAPTABILITY OF JERSEY BREED COWS. Animal Breeding and Genetics, 60, 61-70. https://doi.org/10.31073/abg.60.08
Section
Breeding and Selection