DURABILITY AND EFFICIENCY OF LIFETIME USE OF RED-AND-WHITE DAIRY CATTLE

  • Yu. P. Polupan Institute of animal breeding and genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine) https://orcid.org/0000-0001-7609-2739
  • Yu. F. Melnik Institute of animal breeding and genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
  • О. D. Biriukova Institute of animal breeding and genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine) https://orcid.org/0000-0003-0888-662X
  • M. M. Peredriy State enterprise of the experimental farm "Khristinovske" (Khristinovka, Ukraine)
Keywords: Ukrainian Red-and-White Dairy breed, Holstein breed, duration of economic use, lifetime produc-tivity

Abstract

The study was conducted on 325 cows of Ukrainian Red-and-White Dairy and Holstein breeds of the herd of the farm “Khristinovske”. These cows were descended from 28 bulls of 12 lines and related groups. A sufficiently high level of indicators of the duration and effectiveness of lifetime use of cows was established. The average life expectancy of the cows under control was 2750, economic use was 1711, and lactation was 1459 days. An average of 26221 kg of milk, 1097 kg of milk fat and 889 kg of protein were obtained from cows in lifetime (3.63 lactations).

On average, 8.7 kg was milked per day of life from cows, on day of economic use – 14.6 kg, on day of lactation –17.2 kg. Received 657, 1030 and 122 g of milk fat and protein, respectively. On average, the coefficient of economic use rate was 58.5%, the lactation rate was 85.6%, and productive use was 49.9%. For most of the studied features of the duration and effectiveness of lifetime use, multidirectional and low interspecific differentiation were established. Holstein cows had the same cows of Ukrainian Red-and-White Dairy breeds as expectancy of life, economic use, and lactation. Cows of the Holstein breed were dominated by cows of Ukrainian Red-and-White Dairy for milk fat and protein yield for one day of life, economic use, lactation and lactation rate. In animals of Ukrainian Red-and-White Dairy breed with increasing conditional bloodiness by Holstein, duration and effectiveness of lifetime use varied curvilinearly. For the most part, the cows group with 87.5% conditional bloodiness by Holstein had the advantage. A certain level of intergroup differentiation is established by the genetic factors of cows' lineage or related group and father parentage. For the most signes of duration and effectiveness of lifetime use are characterized by the better indicators animals of the P. F. A. Chief 1427381 related group and the genealogical line of R. Citation 267150, and by the worse indicators – P. Astronaut 1458744 line. In some cases, the intergroup difference reaches a significant level (up to P < 0.05). Of the half-sisters by parent groups, the daughters of Tumpi 112367468, Vize 660013269, and Roman 660886883 had the highest prevalence and effectiveness of lifetime use, and the worst were the descendants of Y. J. Gladiator 5840283 and Voron 3206. A dispersion analysis confirmed the genetic predisposition of the phenotypic variability of the studied traits of the duration and effectiveness of economic use of cows. On average, by all counted signs, linear membership determines 6.0% of the total phenotypic variability, and parentage from father – 12.1%. Therefore, when selecting the sires, their linear identity should be taken into account with the unconditional priority of the breeding value of the bulls according to the complex breeding index.

References

Basovs'kyy, D. M. 2014. Metodychni pidkhody shchodo otsinky henetychnoyi tsinnosti buhayiv molochnykh porid za kompleksom oznak u Pivnichniy Amerytsi – Methodical approaches to assessing the genetic value of dairy breeds in North America. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 48:18–23 (in Ukrainian).

Bashchenko, M. I., I. V. Tyshchenko, and K. H. Malik. 2004. Produktyvne dovholittya koriv molochnykh porid Cherkashchyny – Productive longevity of dairy cows of Cherkasy region. Visnyk Cherkas'koho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva – Bulletin of Cherkasy Institute of Agroindustrial Production. 4:9–20 (in Ukrainian).

Borovikov, V. P. 2003. STATISTICA. Iskusstvo analiza dannykh na komp'yutere: dlya professionalov – STATISTICA. Art of analysis of data on a computer: for professionals. SPb : Piter, 688 (in Russian).

Pelekhatyy, M. S., N. M. Shypota, Z. O. Volkivs'ka, and T. V. Fedorenko. 1999. Vidtvoryuval'na zdatnist' chorno-ryabykh koriv riznoho pokhodzhennya i henotypiv v umovakh ukrayins'koho Polissya – Reproductive ability of black-and-white cows of different origins and genotypes in Ukrainian Polissya. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 31–32:180–182 (in Ukrainian).

Karatyeyeva, O. I., and A. V. Bezbabna. 2014. Efektyvnist' tryvalosti hospodars'koho vykorystannya koriv holshtyns'koyi porody – Efficiency of duration of economic use of Holstein cows. Naukovyy visnyk NUBiP. Seriya «Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva» – Scientific Bulletin NUB&P. Series "Technology of production and processing of livestock products”. 202:175–178 (in Ukrainian).

Komkov, D. G., R. M. Kertiev, and N. M. Kertieva. 2019. Prodolzhitel'nost' i intensivnost' ispol'zovaniya korov s raznym vozrastom i zhivoy massoy pri pervom otele – Duration and intensity of use of cows with different ages and live weight at the first calving. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle. 7:42–45 (in Russian).

Mazur, N. P., Ye. I. Fedorovych, and V. V. Fedorovych. 2019. Formuvannya vysokoproduktyvnoho molochnoho stada z tryvalym hospo-dars'kym vykorystannyam: Naukovo-metodychni rekomendatsiyi – Formation of high-performance dairy herd with long economic use: Scientific and methodological recommendations. L'viv, Instytut biolohiyi tvaryn NAAN, 30 (in Ukrainian).

Pidpala, T. V., and Ye. M. Zaytsev. 2018. Produktyvne dovholittya molochnoyi khudoby holshtyns'koyi porody riznoyi selektsiyi – Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different breeding. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomor"ya – Bulletin of agrarian science of the Black Sea region. 3:40–45 (in Ukrainian).

Plokhynskyy, N. A. 1970. Byometryya – Biometry. Moskva, Yzd-vo MHU, 367 (in Russian).

Polupan, Yu. P. 2015. Henetychna determinatsiya tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannya chorno-ryaboyi molochnoyi khudoby – Genetic determination of the duration and effectiveness of lifetime use of black-and-white dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 49:120–133 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P., and T. P. Koval' 2004. Efektyvnist' vykorystannya koriv zalezhno vid yikhn'oho viku – Effectiveness of use of cows depending on their age. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of agrarian science. 2:29–35 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya koriv: do metodyky hrupuvannya i vplyv umovnoyi krovnosti – The efficiency of lifetime use of cows: to the grouping method and the influence of conditional blood. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 48:98–113 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya koriv riznykh krayin selektsiyi – Efficiency of lifetime use of cows from different breeding countries. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Livestock“. 25:14–20 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2000. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya chervonoyi molochnoyi khudoby – The effectiveness of lifetime use of red dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 33:97–105 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2010. Metodyka otsinky selektsiynoyi efektyvnosti dovichnoho vykorystannya koriv molochnykh porid – Methods of estimation of breeding efficiency of lifetime use of dairy cows. Metodolohiya naukovykh doslidzhen' z pytan' selektsiyi, henetyky ta biotekhnolohiyi u tvarynnytstvi : materialy naukovo-teoretychnoyi konferentsiyi – Research methodology for breeding, genetics and biotechnology in animal husbandry: Proceedings of a scientific-theoretical conference. 93–95 (in Ukrainian).

Popov, N. A., A. A. Nekrasov, and E. G. Fedotova. 2019. Prodolzhitel'nost' produktivnogo ispol'zovaniya korov v stade cherno-pestroy porody – Duration of productive use of cows in a herd of Black-and-White breed. Zootekhniya – Animal Science. 7:8–12 (in Russian).

Ryeznykova, N. L., Yu. P. Polupan, O. V. Denysyuk, Yu. V. Vdovychenko, A. V. Pysarenko, and N. M. Fursa. 2018. Tryvalist' vykorystannya ta vidtvoryuval'na zdatnist' tvaryn siroyi ta biloholovoyi ukrayins'kykh porid – Duration of use and reproductive capacity of animals of gray and white-headed Ukrainian breeds. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 56:162–173 (in Ukrainian).

Khmel'nychyy, L. M., A. M. Salohub, and A. P. Shevchenko. 2012. Minlyvist' dovichnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody zalezhno vid henealohichnykh formuvan' – Variability of lifetime productivity of cows of Ukrainian Black-and-White Dairy breed depending on genealogical formations. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Livestock“. 10:12–17 (in Ukrainian).

Khmel'nychyy, L. M., V. V. Vechorka, and V. M. Bondarchuk. 2017. Produktyvne dovholittya koriv molochnoyi khudoby v aspekti vplyvu henotypovykh ta paratypovykh chynnykiv – Productive longevity of dairy cows in the aspect of influence of genotypic and paratypic factors. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Livestock“. 7(33):106–120 (in Ukrainian).

Khmel'nychyy, S. L. 2016. Tryvalist' zhyttya koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody v zalezhnosti vid rivnya otsinky liniynykh oznak budovy tila – Life expectancy of cows of Ukrainian Black-and-White Dairy breed depending on the level of assessment of linear features of body conformation. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Livestock“. 5(29):98–105 (in Ukrainian).

Fedorovych, V. V., Ye. I. Fedorovych, and N. P. Mazur. 2019. Tryvalist' hospodars'koho vykorystannya ta prychyny vybuttya koriv molochnykh ta kombinovanykh pored – Duration of economic use and reasons for disposal of cows of dairy and mixed breeds. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Livestock“ 5(29):110–114 (in Ukrainian).

Ghaderi-Zefrehei, M., E. Rabbanikhah, H. Baneh, S. O. Peters, and I. G. Imumorin. 2017. Analyses of culling records and estimation of genetic parameters for longevity and some production traits in Holstein dairy cattle. Journal of applied animal research. 45(1):524–528. Doi:10.1080/09712119.2016.1219258 (in English).

Adamczyk, K., J. Makulska, W. Jagusiak, and A. Węglarz. 2017. Associations between strain, herd size, age at first calving, culling reason and lifetime performance characteristics in Holstein-Friesian cows. Animal. 11(2):327–334 (in English).

Dennis, N. A., K. Stachowicz, B. Visser, F. S. Hely, D. K. Berg, N. C. Friggens, P. R. Amer, S. Meier, and C. R. Burke. 2018. Combining genetic and physiological data to identify predictors of lifetime reproductive success and the effect of selection on these predictors on underlying fertility traits. J. Dairy Sci. 101, is. 4:3176–3192 (in English).

Dechow, C. D., R. C. Goodling, and S. P. Rhode. 2012. The effect of sire selection on cow mortality and early lactation culling in adverse and favorable cow survival environments. Prev. Vet. Med. 103(2–3):228–233. Doi:10.1016/j.prevetmed.2011.09.020. (in English).

De Mello, F., E L. Kern, A. Bretas. 2014. Longevity in Dairy Cattle. J. Adv. Dairy Res. 2(3):126–128. Doi:10.4172/2329-888X.1000126 (in English).

De Vries, A. 2017. Economic Trade-offs Between Genetic Improvement and Longeviny in Dairy Cattle. J. Dairy Sci. 100(5):4184–4192 (in English).

Dickerson, G. E., and A. B. Chapman. 1940. Chapman Butterfat production, reproduction, growth, and longevity in relation to age at first calving. J. Anim. Sci. 1:76–81 (in English).

Dutch herds increase lifetime production and longevity. 2013. Rezhym dostupu: http://www.crv4all.com/dutch-herds-increase-lifetime-production-and-longevity/ (in English).

Overton, M. W., and K. C. Dhuyvetter. 2020. Symposium review: An abundance of replacement heifers. What is the economic impact of raising more than are needed? Journal Dairy Science. Apr. 103(4):3828-3837. Doi: 10.3168/jds.2019-17143 (in English).

Chiumia, D., M. G. G. Chagunda, A. I. Macrae, and D. J. Roberts. 2013. Predisposing factors for involuntary culling in Holstein-Friesian dairy cows. Journal of dairy research. 80(1):45–50 (in English).

Sewalem, A., F. Miglior, G. J. Kistemaker, P. Sullivan, and B. J. Van Doormaal. 2008. Relationship between reproduction traits and functional longevity in Canadian dairy cattle. J. Dairy Sci. 91:1660–1668 (in English).

Published
2020-05-04
How to Cite
Polupan, Y. P., Melnik, Y. F., BiriukovaО. D., & Peredriy, M. M. (2020). DURABILITY AND EFFICIENCY OF LIFETIME USE OF RED-AND-WHITE DAIRY CATTLE. Animal Breeding and Genetics, 59, 78-91. https://doi.org/10.31073/abg.59.09
Section
Breeding and Selection

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>