PRODUCTIVE QUALITIES OF COWS OF DIFFERENT BREEDING GROUPS OF THE BUKOVINSKY FACTORY OF THE UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED

Keywords: genotype, correlation coefficients, lactation, line, dairy productivity, factory type

Abstract

The studies were conducted on the materials of the breeding record of the breeding plant of JSC "Mirne" of Chernivtsi region - the basic farm of the Bukovyna factory type of the Ukrainian red-speckled dairy breed. 360 cows were selected for analysis, based on live weight, yields, fat and protein content of milk, total milk fat and protein content.

The intensification of dairy cattle breeding necessitates the systematic evaluation of animals in herds and populations on the basis of economically useful traits.

Analysis of the productive qualities of the cows of the different breeding groups showed that, by live weight, milk yield, milk fat and protein content, the two-breed (II breeding group) animals were better than the three-breed (I breeding group). The difference for the first lactation was 11.2; 32.9; 1.5; 1.0 kg respectively. In cows with the second lactation, the pattern remained, the difference was 22.2; 395.8; 15.8; 13.1 kg respectively, and for the third lactation – 31.4; 124.3; 4.8; 4.2 kg. The fat and protein content of milk varied between 3.88–3.89% and 3.33–3.34%, respectively. It should be noted that in cows of both groups there was a decrease in milk milk yield with increasing number of lactations.An evaluation of the productive qualities of the first-born cows of the different lines showed that Marshall's first-borns were better in live weight, milk yield, milk fat and protein, although they were inferior to other lines in terms of fat and protein content. In the firstborn of the Hanover Red line, the estimated values were lower than in animals of other lines, in particular – by live weight by 11.4 kg, milk yield by 1115.2 kg, milk fat by 44.1 kg, milk protein by 37.2 kg (Chif line), by 5.4; 1336.5; 52.7; 45.2 kg (Starbuck line) and 14.7; 1465; 55.1; 48.3 kg (Marshall Line).The effectiveness of breeding for increasing dairy productivity of cows depends on the efficiency of selection and selection of animals, taking into account the phenotypic and genetic correlation between economically beneficial traits. It was found that the highest positive values of correlation coefficients were observed in the cows of the studied groups between milk yield and protein content in the context of all lactations – 1st breeding group (r = 0,12–0,25), 2 nd breeding group (r = 0.19–0.3). In the cows of the first breeding group for the first and second lactations revealed not high but positive correlation of milk yield with live weight (r = 0.33–0.49). In the cows of the second breeding group for the first and second lactation positive correlation with milk fat content was found.The first positive cows of different lines showed the highest positive values of the correlation coefficients between milking and protein content (r = 0.19–0.43). There was also a low positive correlation of milk yield with live weight in the firstborn of all evaluated lines (r = 0.03–0.09), as well as milk fat content in cows of Starbuck and Marshall lines.Conclusions. 1. By live weight, milk yield, milk fat and protein content, two-bovine cows of the Bukovyna factory type of Ukrainian red-speckled dairy breed were better than three-born. The fat and protein content of milk varied between 3.88–3.89% and 3.33–3.34%, respectively. In cows of both groups there was a decrease in milk yield with increasing number of lactations.2. By live weight, milk yield, milk fat and protein content, Marshall Line firsts were better, although they were inferior to other lines in terms of fat and protein content. In the firstborn of the Hanover Red line, the estimates were lower than in other line animals.3. The highest positive values of correlation coefficients were observed between milk yield and protein content in the context of all lactations in the cows of Bukovyna factory type of Ukrainian red-rippled dairy breed. In two breeds of cows for the first and second lactation revealed not high but positive correlation of milk yield with live weight, and in three breeds for the first and second lactation positive correlation of milk yield with fat content.

References

Analiz molochnoi haluzi Ukrainy – Analysis of the dairy industry of Ukraine. Asotsiatsiia vyrobnykiv moloka : veb-sait. [elektronnyi resurs] rezhym dostupu: URL: http : // avm-ua.org / uk / post / analiz-molocnoi-galuzi-ukraini (in Ukrainian).

Bashchenko, M. I., Yu. P. Polupan, S. Yu. Ruban, and I. V. Bazyshyna. 2012. Stan i perspektyvy poridnoho udoskonalennia molochnoho skotarstva i vidnovlennia systemy selektsii buhaiv – Status and prospects of pedigree improvement of dairy cattle breeding and restoration of the bull breeding system. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetic. 46:79–83 (in Ukrainian).

Bezuhlyi, M. D. 2012. Selektsiia yak vazhlyvyi napriam realizatsii Natsionalnoho proektu «Vidrodzhene skotarstvo» – Selection as an important direction of realization of the National project "Revived cattle breeding". Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetic. 46:3–4 (in Ukrainian).

Bondarchuk, L. V. 2014. Selektsiia vysokoproduktyvnykh koriv ukrainskoi buroi molochnoi porody z vykorystanniam inbrydynhu – Selection of highly productive cows of the Ukrainian brown dairy breed with the use of inbreeding. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu biolohii tvaryn i Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok – Scientific and technical bulletin of the Institute of Animal Biology and the State Research Control Institute of Veterinary Drugs and Feed Additives. 15(4):120–124 (in Ukrainian).

Vyshnevskyi, L. V., S. L. Voitenko, and O. V. Sydorenko. 2019. Hospodarsky korysni oznaky velykoi rohatoi khudoby molochnykh porid v stadakh doslidnykh hospodarstv merezhi natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy – Economically useful traits of dairy cattle in the herds of experimental farms of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetic. 57:29–37 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.04 (in Ukrainian).

Jernst, L. K., P. N. Prohorenko, A. I. Prudov, and Ju. I. Grigor'ev. 1997. Strategija geneticheskogo sovershenstvovanija krupnogo rogatogo skota – Cattle genetic improvement strategy. Zootehnija – Livestock.11:2–7 (in Russian).

Еfimenko, M. 1996. Ukrainska chorno-riaba molochna – Ukrainian black-and-white dairy. Tvarynnytstvo Ukrainy – Livestock of Ukraine. 11:7–8 (in Ukrainian).

Kovalenko, V. P., and T. I. Nezhlukchenko. 2006. Henetyko-matematychni metody zabezpechennia porodotvornoho protsesu v tvarynnytstvi – Genetic and mathematical methods of ensuring the breeding process in animal husbandry. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu – Bulletin of Sumy National Agrarian University. 10(11):67–70 (in Ukrainian).

Liubynskyi, O. I. 2014. Selektsiino-henetychni osoblyvosti udoskonalennia bukovynskoho zavodskoho typu ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody – Selection and genetic features of improvement of Bukovynian factory type of Ukrainian red-spotted dairy breed. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy – Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 202:118–124 (in Ukrainian).

Mazur, N. P., Ye. I. Fedorovych, and V. V. Fedorovych. 2018. Hospodarsky korysni oznaky koriv molochnykh porid ta yikh zviazok z produktyvnym dovholittiam – Economically useful features of dairy cows and their connection with productive longevity. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetic. 56:50–64 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.56.07 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2015. Henetychna determinatsiia tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannia chorno-riaboi molochnoi khudoby – Genetic determination of the duration and effectiveness of lifelong use of black-spotted dairy cattle. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetic. 49:120–133 (in Ukrainian).

Ruban, S. Yu., O. M. Fedota, M. A. Matvieiev, and M. Ye. Martynova. 2018. Stan pleminnoho tvarynnytstva ta napriamy selektsii v molochnomu skotarstvi Ukrainy – The state of breeding livestock and areas of selection in dairy farming in Ukraine Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy – Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 289:51–62 (in Ukrainian).

Bashchenko, M. I., M. V. Hladii, Yu. F. Melnyk, M. Ya. Yefimenko, A. P. Kruhliak, Yu. P. Polupan, L. V. Vyshnevskyi, O. D. Biriukova, O. V. Kruhliak, S. V. Kuzebnyi, and S. V. Pryima. 2017. Stan i perspektyvy rozvytku molochnoho skotarstva Ukrainy – State and prospects of development of dairy cattle breeding in Ukraine. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetic. 54:6–14 (in Ukrainian).

Mucha, S., and E. Strandberg. 2011. Genetic analysis of milk urea nitrogen and relationships with yield and fertility across lactation. Journal of Dairy Science. 94(11):5665–5672 (in English).

Van Raden, P. M., K. M. Olson, D. J. Null, and J. L. Hutchison. 2011. Harmful recessive effects on fertility detected by absence of homozygous haplotypes. Journal of Dairy Science. 94(12):6153–6161 (in English).

Lakin, G. F. 1990. Biometrija : ucheb. posob. dlja biol. spec. vuzov – Biometry : textbook benefits for biol. specialist. M. : Vysshaja shkola, 352 (in Russian).

Published
2020-05-04
How to Cite
Liubynskyi, O. I., & Kasprov, R. V. (2020). PRODUCTIVE QUALITIES OF COWS OF DIFFERENT BREEDING GROUPS OF THE BUKOVINSKY FACTORY OF THE UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED. Animal Breeding and Genetics, 59, 60-66. https://doi.org/10.31073/abg.59.07
Section
Breeding and Selection