VARIABILITY AND HEREDITY OF THE BULL`S BREEDING VALUE OF DIFFERENT GENEALOGICAL FORMATIONS OF THE HOLSTEIN BREED

Keywords: bull, genealogical group, breeding value, milk productivity, variability, correlation, heredity, power of influence

Abstract

The results of analytical studies of breeding value variability on the basis of milk productivity, selected for reproduction of bulls of different genealogical formations of Holstein breed, are presented. A statistically significant difference between the breeding value of the milk yield of bulls and their parents of different genealogical groups was established.

The variability of bulls breeding traits and the milk productivity of their daughters in the middle of genealogical formations was dominated by similar indicators between genealogical formations.

In the middle of related genealogical formations, animals of new generations significantly outnumbered animals of earlier generations in level of breeding value.

The high correlation between breeding value of milk yield, milk fat and protein of parents and their sons was identified. The highest correlation coefficient (r = +0.643 ± 0.030) was established between the absolute milk productivity of daughters for 305 days of first lactation and the level of breeding value of milk yield of their parents, which decreased sharply when compared with their ancestors of older generations.

It was also established, that the breeding value of the animals of the new genealogical formations (sons, fathers, mothers) of Tradition 1682485 and Valiant 1650414 was always higher (on 161.2; 121.4; 209.4 kg worth), compared to the older related groups of Elevation and Chief, on which basis they have been formed. This indicates about decreasing of appearance frequency of leader bulls in a single related group during breeding.

The sons of these bulls inherit the signs of milk productivity, their breeding value exceeded that of their parents: by milk fat – by 2.4–20.0 kg, total protein – by 0.7–11.8 kg. The absolute milk production of their daughters in the 305 days of the first lactation was 11201–13173 kg of milk, 411–475 kg of milk fat and 337–383 kg of total protein, which exceeded the productivity of their contemporarys by 113–1025 kg of milk, 8.6–55.6 kg milk fat and 9.3–30.3 kg total protein.

A similar predictable of variability of the breeding value of animals of different genealogical formations of the Holstein breed for milk fat and protein in milk was established.

The level of breeding value of the fathers has the greatest influence on the level of milk production of their daughters of the Holstein breed (the influence force is 35.1%).

In second place was the force of influence breeding value of the father-fathers on the milk yield of their granddaughters, which was 11.7%. The third place was occupied by the influence of the breeding value of mothers on the level of milk productivity of their daughters (η2х = 10,6%). These forces of influence of these ancestors on the level of milk productivity of the firstborn cows are statistically significant (P < 0.05–0.001).

The last place of force of influence (η2х) on the level of milk productivity of the firstcalve heifers take the male ancestors, who are in their third line of pedigree (FFF), it was 2.7% and was not statistically significant.

References

Basovskiy, N. Z., V. P. Burkat, V. I. Vlasov, and V. P. Kovalenko. 1994. Krupnomasshtabnaya selektsiya v zhivotnovodstve – Large-scale breeding in livestock. K.: Asotsiatsiya «Ukrayina», 360 (in Ukrainian).

Basovskyi, M. Z., V. P. Burkat, D. T. Vinnychuk, V. P. Kovalenko, M. S. Kiva, Yu. D. Ruban, I. A. Rudyk, and Y. Z. Siratskyi. 2001. Rozvedennia silskohospodarskykh tvaryn – Breeding farm animals. – Bila Tserkva, 400 (in Ukrainian).

Eysner, F. F. 1986. Plemennaya rabota s molochnym skotom – Breeding work with dairy cattle. M. : Agropromizdat, 184 (in Russian).

Abramova, N. I., G. S. Vlasova, and L. N. Bogoradova. 2018. Kharakteristika sovremennoy populyatsii krupnogo rogatogo skota ayrshirskoy porody Vologodskoy oblasti s uchetom genealogicheskoy prinadlezhnosti – Characterization of the modern population of cattle of Ayrshire breed of the Vologda region, taking into account the genealogical affiliation. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle breeding. 3:21–24 (in Russian).

Kravchenko, N. A. 1954. Plemennoy podbor pri razvedenii po liniyam – Tribal selection for line breeding. M. Gossel'khozizdat, 264 (in Russian).

Burkat, V. P., and Yu. P. Polupan. 2005. Henezys poniat i metodiv ta suchasnyi selektsiinyi kontekst rozvedennia tvaryn za liniiamy – Genesis of concepts and methods and modern breeding context for breeding animals along the lines. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 38:3–36 (in Ukrainian).

Kruhliak, A. P. 1996. Shliakhy henetychnoho udoskonalennia ta konsolidatsii ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody – Ways of Genetic Improvement and Consolidation of Ukrainian red-and-white dairy breeds. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 28:83–89 (in Ukrainian).

Polozhennia pro aprobatsiiu selektsiinykh dosiahnen u tvarynnytstvi – Provisions on the approbation of breeding achievements in animal husbandry. K. : 19 lypnia 2012, 17 (in Ukrainian).

Pidpala, T. V. 2005. Velykomasshtabna selektsiia i rozvedennia za liniiamy – Large-scale breeding and line breeding. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 38:107–111 (in Ukrainian).

Zubets, M. V. 2003. Vchennia pro porodu u skotarstvi. Vybrani tvory – The doctrine of breed in cattle breeding. Selected works. K. : Ahrarna nauka, 128–143 (in Ukrainian).

Ruban, Yu. D. 2005. Teoriia i praktyka rozvedennia velykoi rohatoi khudoby za liniiamy – Theory and practice of cattle breeding. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 38:91–96 (in Ukrainian).

Prozherin, V. P., V. L. Yaluga, and L. A. Kalashnikova. 2016. Problemy sokhraneniya genofonda otechestvennykh porod molochnogo skota – Problems of preserving the gene pool of domestic breeds of dairy cattle. Zootekhniya – Livestock. 9:2–4 (in Russian).

Knyazeva, T. A., and Yu. Chekmeneva. 2017. Sovershenstvovanie genealogicheskoy struktury liniy i rodstvennykh grupp krasnykh molochnykh porod – Improving the genealogical structure of lines and related groups of red dairy breeds. Zootekhniya – Livestock. 2:8–10 (in Russian).

Ryzhova, N. G. 2017. Geneticheskaya kharakteristika genealogicheskoy struktury krasno-pestroy porody krupnogo rogatogo skota – Genetic characteristics of the genealogical structure of red-motley cattle. Zootekhniya – Livestock. 2:10–13 (in Russian).

Samusenko, L. D., and S. N. Khimicheva. 2018. Genealogicheskie linii kak biologicheskie resursy molochnogo skotovodstva – Genealogical lines as biological resources of dairy cattle breeding. Zootekhniya – Livestock. 6:7–11 (in Russian).

Rudenko, O. V., and N. P. Shkilev. 2018. Produktivnoe dolgoletie krasnykh gorbatovskikh korov v zavisimosti ot ikh lineynoy prinadlezhnosti – Productive longevity of red humpback cows depending on their linear affiliation. Zootekhniya – Livestock. 11:8–10 (in Russian).

Gorlov, I. F., E. Yu. Zlobina, A. A. Kaydulina, T. N. Barmina, S. A. Surkova, and D. A. Mosolova. 2019. Molochnaya produktivnost' korov avstraliyskoy selektsii raznoy lineynoy prinadlezhnosti – Milk productivity of Australian cows of different linear affiliation. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle breeding. 7:27–30 (in Russian).

Mishkhozhev, A. A., Z. M. Aysanov, T. T. Tarchokov, and M. G. Tleynsheva. 2017. Molochnaya produktivnost' golshtinskikh korov razlichnykh liniy – Milk productivity of Holstein cows of various lines. Zootekhniya – Livestock. 9:2–5 (in Russian).

Kertiev, R. M., and V. M. Vysotskaya. 2017. Genealogicheskaya struktura bykov-proizvoditeley kholmogorskoy porody – Genealogical structure of Kholmogorsk breed bulls. Zootekhniya – Livestock. 2:13–15 (in Russian).

Danilenko, O. V. 2017. Effektivnost' ispol'zovanya bykov-uluchshateley auliekol'skogo skota i razlichnykh tipov podbora v plemennykh stadakh – Efficiency of using improvement bulls of Auliekol cattle and various types of selection in breeding herds. Zootekhniya – Livestock. 8:6–10 (in Russian).

Akimbekov, A. R., and Yu. A. Yuldashbaev. 2017. Produktivnost' kazakhskikh loshadey tipa zhabe pri razvedenii po liniyam – The productivity of Kazakh horses of the toad type when breeding along the lines. Zootekhniya – Livestock. 5:11–13 (in Russian).

Abramova, N. I. 2016. Sovershenstvovanie genealogicheskoy struktury populyatsii krupnogo rogatogo skota cherno-pestroy porody plemennykh khozyaystv Vologodskoy oblasti – Improving the genealogical structure of the population of cattle of black-and-white dairy breeds of pedigree farms of the Vologda region. Zootekhniya – Livestock. 6:2–4 (in Russian).

Abramova, N. I., L. N. Bogoradova, and G. S. Vlasova O. L. Khromova, O. N. Burgomistrov, and K. A. Zadumkin. 2018. Novyy pokhod k otsenke liniy molochnogo skota s uchetom koefitsienta lineynosti – A new approach to the assessment of dairy cattle lines taking into account the linearity coefficient. Zootekhniya – Livestock. 9:2–6 (in Russian).

Kuznetsov, V. M. 2013. Razvedenie po liniyam i golshtinizatsiya: metody otsenki, sostoyanie i perspektivy – Line breeding and Holsteinization: assessment methods, status and prospects. Problemy biologii produktivnikh zhivotnykh – Problems of biology of productive animals. 3:25–79 (in Russian).

Bagriy, B. 1982. Problemy ispol'zovaniya geneticheskikh resursov v skotovodstve – Problems of the use of genetic resources in livestock. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle breeding. 12:30–35 (in Russian).

Beguchev, A. P., M. D. Dedov, D. V. Karlikov. V. I. Bronsky, M. G. Spivak, Yu. P. Timofeev, A. B. Kotlova, and N. F. Los'. 1982. O razvedenii molochnogo skota po liniyam – On breeding dairy cattle on the lines. Zhivotnovodstvo – Animal husbandry. 8:61–64 (in Russian).

Chekhivskyi, M. Y. 2005. Pro nepryiniatnist liniinoho rozvedennia velykoi rohatoi khudoby – The inadmissibility of linear breeding of cattle. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 38:116–118 (in Ukrainian).

Borysovskyi, V. A. 2008. Produktyvni yakosti koriv airshyrskoho stada zalezhno vid yikh liniinoi nalezhnosti – The productive qualities of the Ayrshire herd cows depending on their lineage. Naukovo–tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva UAAN. – Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Breeding of UAAS. Kharkiv, 97:190–194 (in Ukrainian).

Kruglyak, A. P., V. P. Burkat, A. F. Khavruk, and L. S. Kruglyak. 1994. Genofond golshtinskogo skota v Ukraine – Holstein cattle gene pool in Ukraine. Kiev, «Urozhay», 387 (in Ukrainian).

Plokhinskiy, N. A. 1969. Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov – Biometrics Guide for Livestock Specialists. M. : Kolos, 259 (in Ukrainian).

Sire Summaries / Holstein Association USA. – May 2003. – 181 (in English).

Published
2020-05-04
How to Cite
Krugliak, A. P., & Krugliak, T. O. (2020). VARIABILITY AND HEREDITY OF THE BULL`S BREEDING VALUE OF DIFFERENT GENEALOGICAL FORMATIONS OF THE HOLSTEIN BREED. Animal Breeding and Genetics, 59, 51-59. https://doi.org/10.31073/abg.59.06
Section
Breeding and Selection