INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF LINEAR CONFORMATION TRAITS CHARACTERIZING THE BODY STATE, ON THE VIABILITY OF COWS UKRAINIAN BROWN DAIRY BREED

  • V. I. Ladyka Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
  • L. M. Hmelnychyi Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
  • S. L. Hmelnychyi Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Keywords: Ukrainian Brown dairy breed, linear type traits, longevity

Abstract

In the aspect of the search for predictors of longevity of dairy cattle animals, the dependence of longevity of Ukrainian brown dairy cows on indicators of descriptive conformation type traits has been investigated. We studied the linear type traits of the exterior of first-calf cows in the leading farms of the Sumy region, characterizing the state of the body development.

According to the results of this research was determined, a reliable dependence of the cows longevity on the level of assessment of the descriptive conformation type traits: chest width, body depth, angularity, rump angle and width, and body condition score. The correlative variability of the relationship between cow’s longevity and these features was depending on the level of assessment of specific type trait of body structure of the animal.

Dependence of the cows longevity on the development of chest width was different by curvilinear variability. The longer life of cows was found in animals with an estimate for the development of this type trait at 4–6 scores that averaged 2.726–2.895 days with the best 5 scores. When comparing the group of animals with an average 5 scores with the groups having 6–9 scores, a significant difference was found in favor of the first, ranging from 169 (P < 0.01) to 561 days (P < 0.001).

Studies on the dependence of the longevity of brown cattle cows on the value of body depth assessment have shown that the most longevity was inherent in animals estimated by type trait development at 7–9 scores, with the highest rate in 2.856 days and estimate – 7 scores.

The type trait of angularity similar to deep-chested and was also directly related to the cow's longevity. Cows with excessive angularity and the highest lifetime (2.713–2.855 days) were estimated by the higher scores (7–9) with the best evaluation results in 8 scores. A significant decrease in cows longevity was observed with a decrease in the assessment for this trait starting from 6 scores (-244 days; P < 0.05) to 1 (-701 days; P < 0.001) compared with the best result of 8 scores.

The desired state of the linear trait development, the rump angle, was within the average assessment level of 5 scores, which similar to the optimal sacrum slope between the extreme points on the conditionally drawn line at the level of the top point of hip bones and the ischial hump, which was 2–4 cm. Deviations towards the assessment of the rump angle to 1 score (raised) or 9 scores (sloped) are the disadvantages of the body structure. The study of this trait has shown the curvilinear nature of the relationship between estimates for the state of rump angle and longevity of cows. Cows with an optimal 5 scores rating had the highest longevity of 2.796 days, while with increasing and decreasing estimates, the number of days of life of cows decreased.

The longevity of cows of brown cattle was determined on the level of assessment for the trait of the rear width. Cows with a maximum estimate for the state of this descriptive trait in 9 scores were used for 575 days longer compared to animals rated at 1 score (P < 0.001).

According to the results of research of animals by the trait of body condition, it was found that the degree of fatness was associated with the longevity of brown cattle in the opposite direction. That is, a thinner animals, which are valued lower scores, and used to live much longer. The influence of body condition score on the longevity of animals was confirmed by the highly reliable difference between the maximum (9 scores) and the minimum (1 score) estimates, which was 457 days (P < 0.001). A significant decrease of the longevity was observed in cows with an assessment of body condition in 6–9 scores.

Thus, the existence of a correlative variability between estimates of descriptive traits of conformation type and the longevity of cows of Ukrainian brown breeds was determined. Each of the estimated type traits of the body structure correlates with the longevity of cows with varying variability within the classification scores in accordance with their desired development. Thus, the selection of animals for the desired development of linear traits at the age of the first lactation allows them to be used as indirect predictors to increase the duration of use of cows.

References

Amerkhanov, Kh., and N. Zinov'eva. 2008. Molochnyy skot Kanady – Dairy cattle of Canada. Zhivotnovodstvo Rossii – Livestock of Russia, 1:11–13 (in Russian).

Bashchenko, M. I., and L. M. Khmel'nychyy. 2007. Shlyakhy polipshennya morfolohichnykh oznak vymeni – Ways to improve udder morphological traits. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and genetics. Kyyiv, Ahrarna nauka, 41:12–16 (in Ukrainian).

Burkat, V. P., Yu. P. Polupan, and I. V. Yovenko. 2004. Liniyna otsinka koriv za typom – Linear score cows by type. Kyyiv, Ahrarna nauka, 88 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I., and L. M. Khmel'nychyy. 2017. Selektsiya koriv za typom v aspekti zberezhennya henofondu buroyi khudoby – Selection of cows by type in the aspect of preservation of the gene pool of Brown cattle. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohiyi – Agricultural science and food technology. Vinnytsia, 5(99):81–87 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I. 2004. Metody stvorennya, suchasnyy stan ta shlyakhy podal'shoho udoskonalennya buroyi molochnoyi porody – Methods of creation, modern state and ways of further improvement of Brown dairy breed. Derzhavna knyha pleminnykh tvaryn burykh porid velykoyi rohatoyi khudoby – State book of breeding animals of Brown breeds. Kyyiv, „PPNV”, 38–46 (in Ukrainian).

Merkur'eva, E. K. 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve – Genetic basis of selection in animal husbandry. Moscow, Kolos, 240 (in Russian).

Khmel'nychyy, L. M., V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, and A. M. Salohub. 2008. Metodyka liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnykh i molochno-m’yasnykh porid za typom – The method of linear classification cows of Dairy and Dairy-beef breeds by type. Sumy, “Mriya–1”, 28 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2013. Ontohenetychni ta selektsiyni zakonomirnosti formuvannya hospodars'ky korysnykh oznak molochnoyi khudoby: dys. doktora s.-h. nauk: 06.02.01. / [Instytut rozvedennya i henetyky NAAN].– Ontogenetic and breeding patterns formation of economically useful traits of Dairy cattle: doctor's thesis of Agrarian sciences: 06.02.01. [Institute of Animals breeding and Genetics NAAS]. s. Chubyns'ke Kyyivs'koyi obl., 694 (in Ukrainian).

Prokhorenko, P. N. 2008. Metody povysheniya geneticheskogo potentsiala produktivnosti i ego realizatsiya v molochnom skotovodstve – Methods to improve the genetic potential of productivity and its implementation in Dairy farming. Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo Agrarnogo universiteta – Bulletin of Orel State Agrarian University, 11(2):11–13 (in Russian).

Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyy, V. P. Burkat, and S. Yu. Ruban. 2010. Reyestratsiya ICAR. Dovidnyk – Registration ICAR. Reference book. Sumy: Sums'kyy Natsional'nyy Ahrarnyy Universytet – Sumy National Agrarian University, 457 (in Ukrainian).

Khmel'nychyy, L. M. 2018. Osoblyvosti ekster"yernoho typu koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody cherkas'koho rehionu otsinenykh za metodykoyu liniynoyi klasyfikatsiyi – Features of the conformation type of cows of the Ukrainian Red-and-White dairy breed of the Cherkasy region estimated by the method of linear classification. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: “Animal husbandry”. 7(35):3–12 (in Ukrainian).

Khmel'nychyy, L. M. 2013. Praktychnyy dosvid, stan ta perspektyva vykorystannya metodyky liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnoyi khudoby v Ukrayini – Practical experience, status and prospects using methods of the linear classification Dairy cows in Ukraine. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: “Animal husbandry”. 7(23):11–19 (in Ukrainian).

Hmel'nichij, L. M., and V. V. Vechjorka. 2015. Vlijanie linejnyh priznakov tipa, harakterizujushhih sostojanie konechnostej, na dlitel'nost' ispol'zovanija korov ukrainskoj cherno-pestroj molochnoj porody – Influence of linear type traits characterizing condition of the limbs, for duration of use cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed. Genetika i razvedenie zhivotnyh – Genetics and breeding of animals. Sankt-Peterburg, Pushkin, «OO Reklamnoe bjuro “AZ, 2:36–39 (in Russian).

Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2016. Vplyv yakisnoho rozvytku morfolohichnykh oznak vymeni koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody na yikhnye dovholittya – Influence of qualitative development morphological udder traits cows of the Ukrainian Red-and-White Dairy breed on their longevity. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohiyi. Vinnytsya. – Agrarian science and food technology. Vinnitsa, 1(91):211–219 (in Ukrainian).

Khmel'nychyy, L. M. 2005. Otsinka ekster"yeru tvaryn v systemi selektsiyi velykoyi rohatoyi khudoby: dys. doktora sil's'kohospodars'kykh nauk : 06.02.01 – Assessment of animal's exterior in the breeding system of cattle: doctor's thesis of Agrarian sciences: 06.02.01. Chubyns'ke, 430 (in Ukrainian).

DeHaas, Y,. L. L. G. Janss and H. N. Kadarmideen. 2007. Genetic and phenotypic parameters for conformation and yield traits in three Swiss dairy cattle breeds. J. Anim. Breed.Genet., 124(1):12–19 (in English).

Dušica, R., M. Božidarka, D. Dragana, and M. Marković. 2017. Linear scoring of Brown Swiss cattle breed in Montenegro. Agriculture & Forestry, 63(1):249259 (in English).

Battagin, M., C. Sartori, S. Biffani, M. Penasa, and M. Cassandro. 2013. Genetic parameters for body conditionscore, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. Journal of DairyScience, 96(8):5344–5351 (in English).

Gibson, K. D., and C. D. Dechow. 2018. Genetic parameters for yield, fitness, and type traits in US Brown Swiss dairy cattle. J. Dairy Sci, 101(2):1251–1257 (in English).

Kadarmideen, H. N., and S. Wegmann. 2003. Genetic Parameters for Body Condition Score and its Relationship with Type and Production Traits in Swiss Holsteins. J. Dairy Sci., 86(11):3685–3693 (in English).

Paulson, J., J. Salfer, S. Newell, E. Santi et al. 2015. Learning About Dairy. University of Minnesota Extension. 94 (in English).

Zavadilová, L., E. Němcová, M. Štípková. 2011. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science. 94(8):4090–4099 (in English).

Published
2019-11-29
How to Cite
Ladyka, V. I., Hmelnychyi, L. M., & Hmelnychyi, S. L. (2019). INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF LINEAR CONFORMATION TRAITS CHARACTERIZING THE BODY STATE, ON THE VIABILITY OF COWS UKRAINIAN BROWN DAIRY BREED. Animal Breeding and Genetics, 58, 120-129. https://doi.org/10.31073/abg.58.16
Section
Conservation of Animal Biodiversity

Most read articles by the same author(s)