INFLUENCE OF GENETIC FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF COWS

  • Yu. P. Polupan Institute of animal breeding and genetics nd. a. M.V.Zubets of National Academy of Agrarian Science (Chubynske, Ukraine)
  • Yu. F. Melnik Institute of animal breeding and genetics nd. a. M.V.Zubets of National Academy of Agrarian Science (Chubynske, Ukraine)
  • О. D. Biriukova Institute of animal breeding and genetics nd. a. M.V.Zubets of National Academy of Agrarian Science (Chubynske, Ukraine)
Keywords: genetic factors, Ukrainian Red-and-White dairy breed, Holstein breed, dairy productivity, live weight, reproductive ability

Abstract

The study was conducted on the materials of primary breeding records in the herd of Ukrainian Red-and-White dairy breed of the State Enterprise of the State Enterprise experienced farm “Khristinovske” of the Institute of animal breeding and genetics nd. a. M.V.Zubets of National Academy of Agrarian Science. The calculations were performed by the methods of mathematical statistics by means of software package "STATISTICA-12,0" on the PC. Observed matrix of observations in the format “*.sta”, which contains data on 448 variables of 1540 cows

Breeding work has provided a gradual increase in dairy productivity of the herd. The average hope for the 305 days of lactation of the firstborn herds in the last 18 years ranged from 2571 kg in 1999 calving to 7106 kg in 2015 year. The fat content of milk ranged from 3.34% (2000 year) to 4.02% (2013 year). In general, the curvilinear increase in milk yields of the firstborn in the analyzed years reaches more than 4500 kg or almost 2.8 times. The biological regularity of increase of dairy productivity of cows with age is realized. The experimental animals that were calved during the control period are the daughters of 31 boogies, belonging mainly to 12 lines and related groups and related to two (Ukrainian Red-and-White dairy and Holstein) breeds. The deterioration of the firstborn's yield in the studied herd was the Holstein breed Ingibitor EТ Red 402151, Jupy Red TV TL 114386090 and the sire of the Ukrainian Red-and-White dairy breed May 5573.

Firstborns demonstrate the realization of the genetic potential of the breed, however, with age, the influence of environmental factors leads to the elimination of intergenerational differences in productivity. In mature age cows, this advantage is offset. No qualitative milk indicators of probable unidirectional patterns of intergroup differentiation of cows of different breeds and conditional blood were found.

Belonging to a lineage or kinship group has a relatively low but significant effect on the phenotypic variability of milk yield and protein content of firstborn milk. By protein content, the influence of the specified genetic factor prolongs (even doubles) to the second lactation. The effect of linear affiliation on the live weight of heifers and cows after the first two calves, the age of the first calving and the length of time between the first two calves were statistically significant.

A statistically significant influence of linear affiliation (on average 8.3%) and paternal ancestry (13.1%) on the variability of individual signs of live weight, dairy productivity and reproductive capacity of cows was established. The influence of the father in the herd under study is 1.58 times more significant than the linear membership of the animals. Revealed a significant level of differentiation of cow groups of different lines, related groups, and half-sisters by paternal father for the first lactation.

For the firstborn, there was a tendency for curvilinear productivity increase with an increase in the conditional share of heredity in the Holstein breed. In the interspecific comparison, a statistically significant excess of the Holstein milk yields over such cows of the Ukrainian Red-and-White dairy breed (404 ± 158.0 kg, td = 2.57, P < 0.02) was established, which is leveled by the third lactation.

A significant level of differentiation of groups of cows of different lines, related groups and half-sisters by father for milk yield for the first lactation was revealed. Combining estimates of enhancing effect and phenotypic consolidation, the most desirable for further use in the herd are the prepotent enhancers Tumpy EТ Red Tl 112367468 and Michel Red 402213, and the most undesirable are the pretentious tadpill Inhibitor EТ Red 403860 and Jupy Red TV TL 114386090.

References

Borovikov, V. P. 2003. STATISTICA. Iskusstvo analiza dannykh na komp'yutere: dlya professionalov – Art of analysis of data on a computer: for professionals. SPb : Piter, 688 (in Russian).

Burkat, V. P., and O. F. Khavruk. 1991. Vyvedennya chervono-ryaboyi molochnoyi porody – Breeding of Red-and-White dairy breed. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Animal husbandry of Ukraine. 6:12–14 (in Ukrainian).

Hladiy, M. V., Yu. P. Polupan, I. V. Bazyshyna, I. M. Bezrutchenko, and N. L. Polupan. 2014. Vplyv henetychnykh i paratypovykh chynnykiv na hospodars'ky korysni oznaky koriv – Influence of genetic and paratypic factors on economic useful signs of cows. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. Kyyiv, 48:48–61 (in Ukrainian).

Hladiy, M. V., Yu. P. Polupan, I. V. Bazyshyna, N. L. Polupan, and I. M. Bezrutchenko. 2014. Vplyv pokhodzhennya za bat'kom i liniynoyi nalezhnosti na hospodars'ky korysni oznaky koriv – Influence of origin after a father and linear belonging on economic useful signs of cows. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo”. – Bulletin of the Sumy national agrarian university. Series "Animal husbandry". 7(26):3–11 (in Ukrainian).

Hladiy, M., Yu. Polupan, N. Ryeznykova, and S. Pryyma. 2018. Henetychni resursy molochnoho i m"yasnoho skotarstva v Ukrayini – Genetic resources of the dairy and meat cattle breeding are in Ukraine. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Cattle breeding of Ukraine. 9–10:13–20 (in Ukrainian).

Romanova, O. V., S. V. Pryyma, Yu. P. Polupan, and D. M. Basovs'kyy. 2019. Derzhavnyy reyestr subʼyektiv pleminnoyi spravy u tvarynnytstvi za 2018 rik – State register subjectes of pedigree business in a animal husbandry for 2018. Kyyiv, 2:204. Rezhym dostupu: http://www.animalbreedingcenter.org.ua/derjplemreestr (in Ukrainian).

Zubets, M. V., M. I. Bashchenko, and Yu. P. Polupan. 2012. Porodna struktura i perspektyvy selektsiyi molochnoyi khudoby – Pedigree structure and prospects of selection of dairy cattle. Visnyk ahrarnoyi nauky – Herald of agrarian science. 10:34–38 (in Ukrainian).

Ilyashenko, H. D., and Yu. P. Polupan. 2009. Vplyv henetychnykh ta paratypnykh chynnykiv na molochnu produktyv-nist' koriv ukrayins'koyi chervonoyi ta chorno-ryaboyi molochnykh porid − Influence of genetic and paratypic factors on the dairy productivity of cows of Ukrainian Red and Black-and-White dairy breeds. Visnyk stepu − Herald of steppe. Kirovohrad, 6:129–136 (in Ukrainian).

Plokhynskyy, N. A. 1970. Byometryya – Biometry. Moskva : Yzd-vo MHU, 367 (in Russian).

Polupan, Yu. P. 2002. Metody vyznachennya stupenya fenotypovoyi konsolidatsiyi selektsiynykh hrup tvaryn – Methods of determination of degree of phenotypic consolidation of selection groups of animals. Visnyk ahrarnoyi nauky – Herald of Agrarian Science. 1:48–52 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P., N. S. Havrylenko, and A. A. Pozhylov. 2011. Monitoring selekcionno-geneticheskoj situacii v stadah moloch-nogo skota – Monitoring of selection-genetic situation in the herds of dairy cattle. Povyshenie intensivnosti i konkurentosposobnosti otraslej zhivotnovodstva – Increase of intensity and competitiveness of industries of Animal husbandry, tez. dokl. Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. (14–15 sentjabrja 2011 g.). Zhodino: RUP “Nauchno-prakticheskij centr Nacional'noj akademii nauk Belarusi po zhivotnovodstvu”. 1:147–149 (in Russian).

Polupan, Yu. P., and M. S. Havrylenko. 2008. Selektsiyno-henetychnyy monitorynh u zavods'kykh stadakh molochnoyi khudoby – The selection-genetic monitoring is in the stud herds of dairy cattle. Visnyk ahrarnoyi nauky – Herald of Agrarian Science. 8:38 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2007. Sub"yektyvni aktsenty z deyakykh pytan' henetychnykh osnov selektsiyi ta porodoutvorennya – Subjective accents on some questions of genetic bases of selection and breed generation. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. Kyyiv: Ahrarna nauka, 41:194–208 (in Ukrainian).

Hetya, A. A., N. V. Kudryavs'ka, O. I. Kostenko, M. I. Bashchenko, S. Yu. Ruban, O. D. Biryukova, H. S. Kovalenko, V. P. Shablya, V. O. Danshyn, P. I. Sharan, S. V. Kuzebnyy, D. M. Basovs'kyy, N. V. Shvets', T. O. Kruhlyak, H. O. Hol'osa, A. P. Kruhlyak, and S. I. Terekhov. 2013. Prohrama udoskonalennya ta orhanizatsiyi vedennya selektsiynoho protsesu v ukrayins'kiy chervono-ryabiy molochniy porodi velykoyi rohatoyi khudoby na perspektyvu do 2020 roku – Program of improvement and organization of conduct of selection process in the Ukrainian Red-and-White dairy breed of cattle on a prospect to 2020 year. Chubyns'ke, 59 (in Ukrainian).

Ruban, S. Yu. 2003. Obgruntuvannya parametriv ekster"yernoyi otsinky molochnoyi khudoby – A ground of parameters of exterior estimation of dairy cattle. Visnyk ahrarnoyi nauky – Herald of Agrarian Science. 8:71–73 (in Ukrainian).

Svetova, Ju. A., and T. A. Guseva. 2014. Rost i razvitie telok golshtinskoj porody razlichnogo ekogeneza – Height and development of heifers of Holstein breed of different ecogenesis. Zootehnija – Zootechny. 10:17–18 (in Russian).

Bashchenko, M. I., Yu. F. Mel'nyk, A. P. Kruhlyak, O. D. Biryukova, Yu. P. Polupan, and T. O. Kruhlyak. 2018. Ukrayins'ka chervono-ryaba molochna poroda – Ukrainian Red-and-White dairy breed. Selektsiyni, henetychni ta biotekhnolohichni metody udoskonalennya i zberezhennya henofondu porid sil's'kohospodars'kykh tvaryn – Selection, genetic and biotechnological methods of improvement and maintenance of gene pool of breeds of agricultural animals. Poltava : TOV «Firma «Tekhservis», 209–253 (in Ukrainian).

Fedorovych, Ye. I., O. Yu. Il'nyts'ka, and N. P. Babik. 2016. Molochna produktyvnist' vysokoproduktyvnykh koriv ta yikh potomkiv prykarpat·s'koho vnutrishn'oporodnoho typu ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody – The dairy productivity of high-performance cows and their descendants of the Prykarpattya interbreed type of the Ukrainian Red-and-White dairy breed. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. Kyyiv, 52:119–128 (in Ukrainian).

Furaeva, N., L. Moskalenko, and N. Murav'eva. 2012. Vlijanie nasledstvennyh i nenasledstvennyh faktorov na fenotipi-cheskuju izmenchivost' molochnoj produktivnosti pervotelok jaroslavskoj porody – Influence of the inherited and uninherited factors on phenotypical changeability of the dairy productivity of first-calf calfs of the Yaroslavl breed. Molochnoe i mjasnoe skotovodstvo – Dairy and meat cattle breeding. 6:9–10 (in Russian).

Khmel'nychyy, L. M., and V. P. Loboda. 2015. Vplyv populyatsiyno-henetychnykh ta paratypovykh chynnykiv na oznaky molochnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody – Influence of population-genetic and paratype factors on the signs of the dairy productivity of cows of the Ukrainian Red-and-White dairy breed. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of the Sumy national agrarian university. Series "Animal husbandry". 2(27):27–31.

Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2014. Henotypovi ta paratypovi chynnyky vplyvu na oznaky molochnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – To the genotype and paratype factors of influence on the signs of the dairy productivity of cows of the Ukrainian Black-and-White dairy breed. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of the Sumy national agrarian university. Series are "Animal husbandry", 7(26):87–90 (in Ukrainian).

Savegnago, R. P., G. J. M. Rosa, B. D. Valente, L. G. G. Herrera, R. L. R. Carneiro, R. C. Sesana, L. El Faro, and D. P. Munari. 2013. Estimates of genetic parameters and eigenvector indices for milk production of Holstein cows. J. Dairy Sci. 96:7284–7293.

Kramer, M., M. Erbe, B. Bapst, A. Bieber and H. Simianer. 2013. Estimation of genetic parameters for novel functional traits in Brown Swiss cattle. J. Dairy Sci. 96(9):5954–5964.

SeokHyun, Lee, ChangHee Do, YunHo Choy, ChangGwon Dang, Alam Mahboob, and Kwanghyun Cho. 2019. Estimation of the genetic milk yield parameters of Holstein cattle under heat stress in South Korea. Asian-Australasian J. Anim. Sci. 32(3):334–340.

Vandenplas, J., C. Bastin, N. Gengler, and H. A. Mulder. 2013. Genetic variance in micro-environmental sensitivity for milk and milk quality in Walloon Holstein cattle. J. Dairy Sci. 96(9):5977–5990.

Petrini, J., L. H. S. Iung, M. A. P. Rodriguez, M. Salvian, F. Pértille, G. A. Rovadoscki, L. D. Cassoli, L. L. Coutinho, P. F. Machado, G. R. Wiggans, and G. B. Mourão. 2016. Genetic parameters for milk fatty acids, milk yield and quality traits of a Holstein cattle population reared under tropical conditions. J. Anim. Breed. Genet. 133:384–395.

Ismael, A., E. Strandberg, B. Berglund, M. Kargo, A. Fogh, and P. Løvendahl. 2016. Genotype by environment interaction for activity-based estrus traits in relation to production level for Danish Holstein. J. Dairy Sci. 99:9834–9844.

Liu, A., G. Su, J. Höglund, Z. Zhang, J. Thomasen, I. Christiansen, Y. Wang, and M. Kargo. 2019. Genotype by environment interaction for female fertility traits under conventional and organic production systems in Danish Holsteins. J. Dairy Sci. 102(9):8134–8147.

Sundberg, T., L. Rydhmer, W. F. Fikse, B. Berglund and E. Strandberg. 2010. Genotype by environment interaction of Swedish dairy cows in organic and conventional production systems. Acta Agric. Scand. A Anim. Sci. 60(2):65–73.

Slagboom, M., M. Kargo, A. C. Sørensen, J. R. Thomasen, and H. A. Mulder. 2019. Genomic selection improves the possibility of applying multiple breeding programs in different environments. J. Dairy Sci. 102(9):8197–8209.

Satoła, A., and E. Ptak. 2019. Genetic parameters of milk fat-to-protein ratio in first three lactations of Polish Holstein-Friesian cows. Journal of Animal and Feed Sciences. 28(2):97–109.

Windig, J. J., H. A. Mulder, D. I. Bohthe-Wilhelmus, and R. F. Veerkamp. 2011. Simultaneous estimation of genotype by environment interaction accounting for discrete and continuous environmental descriptors in Irish dairy cattle. J. Dairy Sci. 94(6):3137–3147.

Wethal, K. B., and B. Heringstad. 2019. Genetic analyses of novel temperament and milkability traits in Norwegian Red cattle based on data from automatic milking systems. J. Dairy Sci. 102(9):8221–8233.

Yao, C., K. A. Weigel, and J. B. Cole. 2014. Short communication: Genetic evaluation of stillbirth in US Brown Swiss and Jersey cattle. J. Dairy Sci. 97(4):2474–2480.

Published
2019-11-29
How to Cite
Polupan, Y. P., Melnik, Y. F., & BiriukovaО. D. (2019). INFLUENCE OF GENETIC FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF COWS. Animal Breeding and Genetics, 58, 41-51. https://doi.org/10.31073/abg.58.06
Section
Breeding and Selection