PROBLEMS OF SEXUAL CYCLICITY AND FERTILIZATION OF HEIFERS AND COWS

  • G. S. Sharapa Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
  • O. V. Boiko Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
Keywords: heifer, cow, breed, insemination, sexual cycle, fertilization, ovary, hypofunction, metrorrhagia

Abstract

In long-term experiments on 5080 heifers and 8700 cows of dairy breeds, they studied the usefulness of sexual cycles and the fertility of animals. In experiments on 60 heifers, it was found that the average duration of heat is 49–51 hours, and of sexual hunt – 12.3 hours with natural pairing of heifers, 12.8 hours – using a bull-probe and 14.2 hours – with artificial insemination. Ovulation took place 10–12.3–14.9 hours after the end of the hunt, respectively, and the fertilization rate from the first insemination was 86.3–79.0–73.7%.

Under the conditions of farms, the fertility of heifers was within 64.5–77.6%. Younger heifers fertilized better when they reached a live weight of 350 kg. 83% of heifers had full sexual cycles, and metrorrhagia was found in 25% of animals.

In cows 77% of animals had complete sexual cycles and the fertilization rate from the first insemination was 48–61%. Metrorrhagia was recorded in 29% of cows with hypofunctional processes in the uterus and ovaries.

References

Valyushkin, K. D., and G. F. Medvedev. 2001. Akusherstvo, ginekologiya i biotekhnika razmnozheniya – Obstetrics, gynecology and biotechnology of reproduction. Minsk, Urozhay, 869 (in Russian).

Kartashov, I. I., and H. S. Sharapa. 1991. Akusherstvo, hinekolohiya i shtuchne osimeninnya silʹsʹkohospodarsʹkykh tvaryn – Obstetrics, gynecology and artificial insemination of farm animals. Kyiv, Vyshcha shkola, 319 (in Ukrainian).

Studentsov, A. P., V. S. Shipilov, V. Ya. Shipilov, V. Ya. Nikitin, M. G. Mirolyubov, L. G. Subbotina, O. N. Preobrazhenskiy, and V. V. Khramtsov. 1999. Veterinarnoye akusherstvo, ginekologiya i biotekhnika razmnozheniya – Veterinary obstetrics, gynecology and reproductive biotechnology. Moscow, Kolos, 495 (in Russian).

Yablonsʹkyy, V. A., S. L. Khomyn, H. M. Kalynovsʹkyy, H. H. Kharuta, M. I. Kharenko, V. I. Zaviryukha, and V. Y. Lyubetsʹkyy. 2006. Veterynarne akusherstvo, hinekolohiya ta biotekhnolohiya vidtvorennya tvaryn z osnovamy androlohiyi – Veterinary obstetrics, gynecology and biotechnology of reproduction of animals with the basics of andrology. Vinnytsya, Nova Knyha, 592 (in Ukrainian).

Protsenko, M. Yu., D. T. Vinnychuk, M. P. Zhuravelʹ, and H. S. Sharapa. 1994. Vidtvorennya silʹsʹkohospodarsʹkykh tvaryn – Reproduction of farm animals. Kyiv, Vyshcha shkola, 415 (in Ukrainian).

Nahornyy, I. S., and S. K. Yukhymchuk. 1975. Postlibidna metrorahiya – Post-libid metrohrage. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Livestock of Ukraine. 6:48 (in Ukrainian).

Flegmatov, N. A. 1959. Povysheniye plodovitosti sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh – Increasing the fertility of farm animals. Moscow, Gossel'khozizdat, 429 (in Russian).

Seglin', A. K. 1969. Iskusstvennoye osemeneniye i oplodotvoryayemost' korov i telok – Artificial insemination and fertility of cows and heifers. Moscow, Kolos, 104 (in Russian).

Tvarynnytstvo ta veterynariya (Spetsialʹnyy vypusk «Abetka vidtvorennya») – Livestock and Veterinary Medicine (Special issue "Reproduction Abbey"). 2018. – Kyiv, 5:55 (in Ukrainian).

Published
2019-04-24
How to Cite
Sharapa, G. S., & Boiko, O. V. (2019). PROBLEMS OF SEXUAL CYCLICITY AND FERTILIZATION OF HEIFERS AND COWS. Animal Breeding and Genetics, 57, 192-198. https://doi.org/10.31073/abg.57.23

Most read articles by the same author(s)