VARIABILITY OF LONGEVITY TRAITS OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED IN VARIOUS VARIANTS OF SELECTION

  • L. M. Khmelnychyi Sumskiy national agrarian university (Sumy, Ukraine)
  • A. V. Loboda Sumskiy national agrarian university (Sumy, Ukraine)
Keywords: Ukrainian Black-and-White dairy breed, duration of use, lifetime productivity, line, selection

Abstract

In modern conditions of intensive dairy farming, the first and most important task was to ensure a high level of productivity of cows with simultaneous long-term use. Taking into account the important breeding aspect of the measure for intra-and interlinear breeding, it was considered appropriate to study the efficiency of combining the lines at the breeding of animals of the Sumy intra-breed type of Ukrainian Black-and-White diary breed by traits of longevity. The research on determining the effectiveness of combining the lines at breeding of cows on grounds of duration of use and lifetime productivity was carried out in the herd of pedigree plant PE "Burynske" of Pidlisnivskyi department in Sumy district.

According to the results of evaluation of cows obtained by intrabreeding selection of eight genealogical formations of the experimental herd, was found significant effect of heredity lines on indicators of longevity. According to the estimation of longevity, the offspring of four lines were the best: Valiant, Sjuprim, Starbuck and O. Aivengo. Advantage of daughter progeny of sires Valiants line with the highest longevity over the animals of lines of Montfrech, Matt, M. Chiftein and S. T. Rokita on this basis amounted to 252–526 days (P < 0.01–0.001). The next by lifetime rating was the offspring of O. Aivengo's line sires had an advantage over cows of the above lines with variability of 220–393 days (P < 0.05–0.001).

The same lines (Valianta, Sjuprim, Starbuck and Aivengo) almost did not differ among themselves by the number of used lactations (4.6–4.8) and exceeded cows of remaining lines by 0.6–1.4 lactation. The difference between the maximum and minimum values was reliable at P < 0.001.

The highest yield for a productive life was obtained from cows belonging to the Aivengo line 1189870, which with a high reliability of difference predominated the offspring of all estimated lines with variability from 3532 (P < 0.001; Syuprim line) to 13617 kg of milk (P < 0.001; line Montfrech). High lifetime milk yields differed also descendants of sires lines Sjuprim (29684 kg), Starbuck (26811 kg) and M. Chiftein (26516 kg).

Among the crossed variants with the minimum longevity indicators, offspring derived from bulls-sires of interlinear selection ♂Montfrech × ♀Mett and the reverse cross – (♂Mett × ♀Montfrech) are distinguished. This was explained to a certain extent by the fact that continuators of these lines were only crossbred sires of Ukrainian Black-and-White diary breed. In variants using the parent lines of Monfrech and Matt with maternal lines, the successors of which are Holstein sires, longevity indicators in the offspring obtained from these crosses are improving.

According to the lifetime yield of dairy fat, the highest rates were obtained from offspring with interlinear selection of those sires who have the highest lifetime yield of milk. These daughters are from the crosses ♂Starbuck × ♀Sjuprim (1197.4 kg) and ♂S. T. Rokita × ♀Aivengo (1189.6 kg).

An indicator of the effectiveness of longevity was also milk yield per day of life of dairy cows. Variability in interline selection varied from 8.7 (♂Metta × ♀Monfrech) to 12.0 kg (♂S. T. Rokita × ♀Aivengo). The difference between these variants was 3.3 kg with high reliability (P < 0.001; td = 5.95).

Conclusions. Identified and confirmed statistical significance regularities concerning to influence the level of traits duration of use and lifetime productivity of an alternative selection system of linear breeding convinced about feasibility of regular monitoring to assess the combination of lines in the further breeding selection cows of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White dairy cattle. Re-selection of the best options and rejection of ineffective ones will help to increase the genetic potential of longevity traits.

References

Vishnevets, A. V., R. V. Bekish, V. K. Smuneva, and S. L. Karpenya. 2013. Analiz vliyaniya metodov podbora na molochnuyu produktivnost' korov – Analysis of the influence of selection methods on milk productivity of cows. Uchenye zapiski uchrezhdeniya obrazovaniya Vitebskaya ordena “Znak Pocheta” gos. Akademіya vetmeditsiny – Scientific notes of the educational institution of the Vitebsk order "Badge of Honor" by the State Academy of Veterinary Medicine. 49(2–1):274–278 (in Russian).

Bekish, R. V., E. I. Bekish, and I. A. Mokhorev. 2010. Analiz molochnoy produktivnosti zhenskikh predkov bykov RSUP “Gomel' gosplem predpriyatie” v zavisimosti ot metodov plemіnnogo podbora – Analysis of milk productivity of female ancestors of sires of the RSUP "Gomel State Pedigree Enterprise" depending on methods of breeding selection. Uchenye zapiski uchrezhdeniya obrazovaniya Vitebskaya ordena “Znak Pocheta” gos. Akademіya vetmeditsiny – Scientific notes of the educational institution of the Vitebsk order "Badge of Honor" by the State Academy of Veterinary Medicine – 46(2):224–228.

Burkat, V. P., and Yu. P. Polupan. 2004. Rozvedennya tvaryn za liniyamy : henezys ponyat' i metodiv ta suchasnyy selektsiynyy kontekst – Breeding of animals by lines: the genesis of concepts and methods, and modern selection context. K.: Ahrarna nauka – K.: Agrarian Science, 68 (in Ukrainian).

Danylenko, V. P., and I. A. Rudyk. 2012. Do pytannya efektyvnosti vykorystannya molochnykh porid u hospodarstvi – To the question of efficiency use of dairy breeds in the husbandry. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. K., 46:63–66 (in Ukrainian).

Mazur, N. P., Ye. I. Fedorovych, and V. V. Fedorovych. 2018. Produktyvne dovholittya molochnoyi khudoby za riznykh metodiv rozvedennya – Productive longevity of dairy cattle by different breeding methods. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. 55:102–112 (in Ukrainian).

Mazurov, V. N. and Z. S. Sanova. 2011. Prodolzhitel'nost' produktivnogo ispol'zovaniya korov pri raznykh metodakh razvedeniya – Duration of productive use of cows with different breeding methods. Dostizheniya nauki i tekhniki APK –Achievements of science and technology of agriculture. 2:46–48 (in Ukrainian).

Merkur'eva, E. K. 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve – Genetic Principles of selective breeding in cattle breeding. M.: Kolos – Moscov: Kolos, 240 (in Russian).

Khmel'nychyi, L. M., A. M. Salohub, A. P. Shevchenko, and S. L. Khmel'nychyy. 2012. Minlyvist' dovichnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody zalezhno vid henealohichnykh formuvan' – The variability of lifetime productivity cows of Ukrainian Black-and-White Dairy breed depending on genealogical formations. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya :“Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series "Animal husbandry". 10(20):12–17.

Moiseev, K. A., T. V. Pavlova, and N. V. Kazarovets. 2012. Vliyanie genotipicheskikh faktorov na prinadlezhnost' khozyaystvennogo ispol'zovaniya i pozhiznennuyu molochnuyu produktivnost' korov v stade RUP “Uchkhoz BGSKhA” – Influence of genotypic factors on the belonging of economic use and lifelong productivity of cows in the herd of RUE "Uchkhoz BGSHA". Rozvedennya i henetyka tvaryn. K. : – Breeding and genetics of animals. K. : 46:106–109 (in Russian).

Polupan, Yu. P. 2005. Henealohichna strukturyzatsiya novostvorenoyi ukrayins'koyi chervonoyi molochnoyi porody za liniyamy – Genealogical structuring the newly created Ukrainian Red Dairy breed for lines. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K.: Ahrarna nauka – Animal breeding and genetics. K.: Agrarian Science. 38:97–107 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya koriv riznykh krayin selektsiyi – Effectiveness of cows lifetime use in different countries of breeding. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: “Animal Husbandry”. 2/2(25):14–20 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2015. Henetychna determinatsiya tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannya chorno-ryaboyi molochnoyi khudoby – Genetic determination of the duration and effectiveness of lifetime use of Black-and-White Dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. K. : – Animal Breeding and genetics. Interdepartmental thematic scientific collection. Kyiv, 49:120–133 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2010. Metodyka otsinky selektsiynoyi efektyvnosti dovichnoho vykorystannya koriv molochnykh porid. Metodolohiya naukovykh doslidzhen' z pytan' selektsiyi, henetyky ta biotekhnolohiyi u tvarynnytstvi – Method of assessing the breeding efficiency of lifetime use cows of dairy breed. Methodology of scientific research on breeding, genetics and biotechnology in animal husbandry Materialy naukovo-teoretychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi pam"yati akademika UAAN Valeriya Petrovycha Burkata (Chubyns'ke, 25 lyutoho 2010). K.: Ahrarna nauka – Materials of scientific-theoretical conference dedicated to the memory of academician Ukrainian Academy of Agrarian Sciences Valery Petrovich Burkat (Chubinskoe, 25 February 2010). K., Agrarian Science, 93–95 (in Ukrainian).

Hladiy, M. V., M. I. Bashchenko, Yu. P. Polupan ta in. [tekst] Za red.: M. V. Hladiya i Yu. P. Polupana. 2018. Selektsiyni, henetychni ta biotekhnolohichni metody udoskonalennya i zberezhennya henofondu porid sil's'kohospodars'kykh tvaryn (Monohrafiya) – Breeding, genetic and biotechnological methods to improve and preserve the gene pool breeds of farm animals (Monograph). IRHT im. M.V.Zubtsya NAAN. Poltava, TOV “Firma “Tekhservis” – IRGT named after M.V. Zubets'. Poltava, LLC "Firm" Techservice ", 794 (in Ukrainian).

Stavets'ka, R. V., and I. A. Rudyk. 2010. Dynamika rozvytku liniy molochnoyi khudoby – Dairy livestock lines dynamics of development. Zbirnyk naukovykh prats'. Seriya “Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva”. Kam"yanets'-Podil's'kyy – Collection of scientific works. Series: "Technology of production and processing of livestock products". Kamyanets-Podilsky. 18:197–200 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., A. M. Salohub, V. M. Bondarchuk, and V. P. Loboda. 2015. Tryvalist' vykorystannya ta dovichna produktyvnist' koriv zalezhno vid metodiv pidboru ta buhayiv-plidnykiv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody – Duration of use and lifetime productivity of cows depending on methods of selection and sires of Ukrainian Red-and-White dairy breed. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series : “Animal Husbandry”. 6(28):65–70 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. V. Vechorka. 2010. Efektyvnist' vnutrishn'o liniynoho rozvedennya ta poyednuvanosti liniy v selektsiyi holshtyns'koyi khudoby – Efficiency of intra-linear breeding and combining lines of Holstein cattle selection. Visnyk Sums'koho NAU. Nauk. zhurnal. Seriya “Tvarynnytstvo”. Sumy – Bulletin of Sumy NAU. Series: "Animal husbandry". Sumy. (18):149–153 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and A. M. Salohub. 2012. Efektyvnist' poyednannya henealohichnykh formuvan' v selektsiyi molochnoyi khudoby – Effectiveness of the combination of genealogical formations in the dairy cattle selection. Zbirnyk naukovykh prats' Podil's'koho derzh. ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Seriya “Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva”. Kam"yanets'-Podil's'kyy – Collection of scientific works of Podilsky State Agrarian-Technical University. Series: "Technology of production and processing of livestock products". Kamyanets-Podilsky. 20:285–287 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. V. Vechorka. 2014. Otsinka potomstva liniy ta buhayiv-plidnykiv holshtyns'koyi porody kanads'koyi selektsiyi za oznakamy dovichnoyi produktyvnosti – Estimation of progeny lines and sires of Holstein breed Canadian breeding by traits of lifetime productivity. Naukovyy visnyk natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva. K. – Bulletin of the National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine. Series: “Technology of production and processing of livestock products”. K. 202:83–90 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. P. Loboda. 2014. Udoskonalennya stada z rozvedennya ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody za pokaznykamy dovichnoyi produktyvnosti. – Improvement of the herd on breeding of Ukrainian Red-and-White Dairy breed by indicators of lifetime productivity. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: “Animal Husbandry”. 2/1(24):91–97 (in Ukrainian).

Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2015. Pokaznyky dovichnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody riznykh henotypiv – Indicators of lifetime productivity cows of Ukrainian Red-and-White Dairy breeds of different genotypes. Naukovo-informatsiynyy visnyk bioloho-tekhnolohichnoho fakul'tetu. Kherson : KhDAU, VTs “Kolos” – Scientific-informational bulletin of bio-technology faculty. Kherson : KSAU, PC "Kolos." 5:45–46 (in Ukrainian).

Miglior, F., B. L. Muir, and B. J. Van Doormaal. 2005. Selection indices in Holstein cattle of various countries. J. Dairy Sci., 88(3):1255–1263.

Wesseldijk, B. 2004. Secondary traits make up 26% of breeding goal. Holstein Inter., 11(6):8–11.

Published
2019-04-24
How to Cite
Khmelnychyi, L. M., & Loboda, A. V. (2019). VARIABILITY OF LONGEVITY TRAITS OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED IN VARIOUS VARIANTS OF SELECTION. Animal Breeding and Genetics, 57, 143-151. https://doi.org/10.31073/abg.57.17
Section
Breeding and Selection