INFLUENCE OF GENOTYPIC AND PARATHIPIC FACTORS ON THE TRAITS OF MILK PRODUCTION OF COWS UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED

  • А. M. Salohub Sumskiy national agrarian university (Sumy, Ukraine)
Keywords: Ukrainian Red-and-White dairy breed, Holstein breed, heredity, yield, fat content in milk, force of influence

Abstract

The research was carried out to study the influence of genotypic and paratypical factors on the traits of milk production of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed LLC "Mena-Avangard" Chernihiv region. In the conditions of pedigree herd, studied four groups of crossbred animals with conditional share heredity of Holstein breed: I – < 62.5%; ІІ – 62.6–75.0; III – 75.0–87.5 and IV – 87.6 and > .

According to results of researches cow’s crossbred groups of breeding herd Ukrainian Red-and-White breed with a different conditional blood by Holstein breed, was found reliable influence of heredity of improving breed on the level of milk yield and output of milk fat in the dynamics of estimated lactation. Cow’s milk yield with each heredity increase of improver breed grew respectively by 12.5% within crossbred groups. Thus, when comparing cow's group of Holstein blood < 62.5% with their counterparts with blood 62.6–75.0%, advantage was 301 kg in favor of the latter with reliable difference at P < 0.01. Next blood increase to 75.0–87.5% led to a corresponding increase in yield at 262 kg (P < 0.01). Animals with heredity Holstein breed 87.6% higher than the previous generation dominated with a high difference 345 kg of milk (P < 0.001). The blood flow of Holstein breed by 25% resulted in increased milk yield of first-calf cows by 908 kg (P < 0.001). The fat content in milk through this crossing the blood decreased only 0.05% and was not confirmed by reliability, whereas milk fat yield increased with a high significance difference of 31.9 kg (P < 0.001).

According to results of one-factor dispersion analysis, was found that value of yield and output level of milk fat in the first lactation cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed, respectively, by 5.5–6.2 and 4.7–9.2%, depend on paratypical factors (year and season of birth and year and season of the first calving), as confirmed by high reliability according to Fisher's criterion.

The level of milk yield and milk fat cows in first lactation significantly - correspondingly 25.3 and 15.8%, depending on the conditional share of heredity Holstein breed. However, the highest rates of influence on yield level and milk fat of the first-calf cows were obtained by size of comprehensive selection index of cow's mother (57.1 and 44.7%), average breeding value of mother for milk yield (64.4 and 45.4%), and for milk fat (53.5 and 38.9%).

With high reliability on indicators of milk production influencing standardized breeding value parent by quantity of milk yield and milk fat (= 0.283 and 0.178).

Calculations show that dispersion of traits development of yield and milk fat of cows first-calf due to the influence of heredity of sires used lines and is respectively 15.7 and 10.9%. Fisher's criterion reliability by these indicators exceed the threshold of the third level (P < 0.001).

Thus, the power of influence heredity of Holstein breed, selection indexes of mothers and parents of cows and father lines on the milk yield level and milk yield output indicating the possibility of effective breeding of the studied dairy cattle by selection of ancestors with a high estimation of selection indices and pedigree value.

References

Arzhankova, Ju. V., E. V. Losjakova, and S. A. Popova. 2016. Vlijanie golshtinizacii na osnovne hozjajstvenno poleznye pokazateli vysokoproduktivnogo cherno-pestrogo skota Pskovskoj oblasti – Influence of Holsteinization on the main economically useful indicators of highly productive Black-and-White cattle in the Pskov region. Izvestija Velikolukskoj GSHA – News Velikie Luki State Agricultural Academy. 2:28–13 (in Russian).

Khmel'nychyі, L. M., A. M. Salohub, V. V. Vechorka, and O. I. Havrylyuk. 2014. Vplyv henotypovykh ta paratypovykh chynnykiv na oznaky molochnoyi produktyvnosti koriv riznykh porid – Influence of genotypic and paratypical factors on the traits of milk productivity of cows of different breeds. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: “Animal husbandry”. 2/1(24):87–90 (in Ukrainian).

Khmel'nychyі, L. M., A. M. Salohub, and S. V. Shariy. 2011. Vplyv henotypovykh ta paratypovykh chynnykiv na riven' molochnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody – The influence of genotypic and paratypical factors on the level of milk productivity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyy zbirnyk nauk. prats'. K. : Ahrarna nauka – Breeding and genetics of animals. Interdepartmental thematic collection of scientif. works. K. : Agrarian Science. 45:299–308 (in Ukrainian).

Hnatyuk, S. I., and L. M. Khmel'nychyy. 2009. Molochna produktyvnist' koriv riznykh porid, typiv ta henotypiv – Milk productivity of cows of different breeds, types and genotypes. Visnyk Sums'koho NAU. Nauk. zhurnal. Seriya “Tvarynnytstvo”. Sumy – Bulletin Sumy NAU. Scientific journal. Series of "Animal Husbandry". Sumy. 10(16):34–37 (in Ukrainian).

Yefimenko, M. Ja., B. Podoba, and R. Bratushka. 2014. Perspektyvy rozvytku ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Prospects for development of Ukrainian Black-and-White dairy breed. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Animal husbandry of Ukraine. 10:10–14 (in Ukrainian).

Hladiy, M. V., Yu. P. Polupan, I. V. Bazyshyna, I. M. Bezrutchenko, and N. L. Polupan. 2015. Zv"yazok tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannya koriv z okremymy oznakamy pervistok – Relationship of duration and effectiveness of lifetime use cows with individual traits of heifers. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk – Animal Breeding and Genetics. Interdepartmental thematic scientific collection. 50:28–39 (in Ukrainian).

Zubets', M. V., and V. P. Burkat. 2002. Osnovni kontseptual'ni zasady novitn'oy i vitchyznyanoyi teoriyi porodoutvorennya – The basic conceptual principles of modern and the domestic theory of breed formation. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K. : Naukovyy svit – Animal Breeding and genetics. K. : Scientific world. 36:3–10 (in Ukrainian).

Verbyts'kyy, P. I., D. M. Mykytyuk, O. V. Bilous ta in. 2009. Kataloh buhayiv molochnykh ta molochno-m"yasnykh porid dlya vidtvorennya matochnoho poholiv"ya v 2009 rotsi. K., – Catalogue sires of dairy and dairy-meat breeds for reproduction of breeding stock in 2009. K., 202 (in Ukrainian).

Klopenko, N. I. 2011. Efektyvnist' vykorystannya henofondu holshtyns'koyi porody – Efficiency of using the Holstein breed gene pool. Zbirnyk naukovykh prats' Bilotserkivs'koho NAU. Bila Tserkva – Collection of scientific works of Bila Tserkva NAU. Bila Tserkva. 6(88):75–78 (in Ukrainian).

Koval', T. P. 2003. Formuvannya ekster"yeru koriv chervonoyi molochnoyi khudoby ta yoho zv"yazok z produktyvnistyu – Formation of the conformation of Red dairy cattle and its relation with productivity. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of Agrarian Science. 9:70–72 (in Ukrainian).

Koval', T. P. 2003. Formuvannya ekster"yeru koriv chervonoyi molochnoyi khudoby ta yoho zv"yazok z produktyvnistyu – Formation of the conformation of Red dairy cattle and its relation with productivity. Materialy konferentsiyi molodykh vchenykh ta aspirantiv. Chubyns'ke – Materials of the conference of young scientists and post-graduate students. Chubinskoe, 19–20 (in Ukrainian).

Kruhlyak, A. P. 2016. Metodychni osnovy vykorystannya krosbrydynhu v molochnomu skotarstvi – Methodical bases of using crossbreeding in dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. 52:41–48 (in Ukrainian).

Merkur'eva, E. K. 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve – Genetic principles of selective breeding in cattle breeding. – M. : Kolos, 240 (in Russian).

Mymrin, V. S., S. L. Gridina, and V. F. Gridin. 2014. Rezul'taty golshtinizacii cherno-pestrogo skota v Ural'skom regione – Results of golshtinization of Black-and-White cattle in the Urals region. Genetika i razvedenie zhivotnyh – Genetics and breeding of animals. 2:17–20 (in Russian).

Piddubna, L. M. 2014. Holshtynizatsiya vidkrytoyi rehional'noyi populyatsiyi chorno-ryaboyi molochnoyi khudoby ta perspektyvy yiyi podal'shoho udoskonalennya – Golshtinization of an open regional population of Black-and-White Dairy cattle and prospects for its further improvement. Biolohiya tvaryn – Biology of animals. 16(4):121–132 (in Ukrainian).

Pidpala, T., and T. Kuvshynova. 2006. Tandemna selektsiya u molochnomu skotarstvi – Tandem breeding in dairy cattle. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Animal husbandry of Ukraine. 9:10–12 (in Ukrainian).

Khmel'nychyі, L. M., and V. V. Vechorka. 2015. Pokaznyky dovichnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody riznykh henotypiv – Indicators of lifetime productivity cows of Ukrainian Red-and-White Dairy breeds of different genotypes. Naukovo-informatsiynyy visnyk bioloho-tekhnolohichnoho fakul'tetu. Kherson: KhDAU, VTs “Kolos” – Scientific-informational bulletin of bio-technology faculty. Kherson: KSAU, PC "Kolos." 5:45–46 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P., and M. S. Havrylenko. 2010. Molochna produktyvnist' koriv riznykh porid i typiv – Milk productivity of cows of different breeds and types. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. 44:156–161 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2013. Ontohenetychni ta selektsiyni zakonomirnosti formuvannya hospodars'ky korysnykh oznak molochnoyi khudoby : dys. doktora s.-h. nauk : 06.02.01. [Instytut rozvedennya i henetyky NAAN]. Chubyns'ke Kyyivs'koyi obl. – Ontogenetic and breeding regularities formation of economically useful traits of Dairy cattle: doctor's thesis of Agricultural sciences : 06.02.01. Institute of Animals breeding and Genetics NAAS. Chubynskoe Kiev region, 694 (in Ukrainian).

Mel'nyk, Yu. F., A. M. Lytovchenko, O. V. Bilous, V. P. Burkat ta in. 2003. Prohrama selektsiyi ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody velykoyi rohatoyi khudoby na 2003–2012 – Program of selection of Ukrainian Red-and-White dairy breed of cattle for 2003-2012. K., 77 (in Ukrainian).

Salohub, A. M., and L. M. Khmel'nychyi. 2010. Produktyvnist' koriv ukrayins'koyi buroyi molochnoyi porody riznykh henotypiv – Productivity of cows of Ukrainian Brown dairy breed of different genotypes. Problemy zooinzheneriyi ta veterynarnoyi medytsyny. Zb. nauk. prats' kharkivs'koyi derzh. zoovet. akademiyi – Problems zooengineering and veterinary medicine. Coll. scientific works of Kharkiv state. zoovet. Academy. 21(1):249–256 (in Ukrainian).

Stavets'ka, R., and I. Rudyk. 2011. Molochna produktyvnist' ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi khudoby : selektsiyni osoblyvosti – Milk productivity of Ukrainian Black-and-White Dairy cattle : breeding features. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Animal husbandry of Ukraine. 11(30):18–22 (in Ukrainian).

Khmel'nychyі, L. M., and V. V. Vechorka. 2018. Vplyv chastky spadkovosti holshtyns'koyi porody ta metodiv pidboru na hospodars'ky korysni oznaky koriv molochnoyi khudoby – The impact of the share of inheritance of Holstein breed and selection methods to economically useful traits of dairy cattle cows. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K. – Animal breeding and genetics. K. 55:135–142 (in Ukrainian).

Khmel'nychyі, L. M., and V. V. Vechorka. 2014. Henotypovi ta paratypovi chynnyky vplyvu na oznaky molochnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Genotypic and paratypical factors influencing the traits of milk production of Ukrainian Black-and-White dairy cows. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University, Series “Animal Husbandry”. 7(26):87–90 (in Ukrainian).

Khmel'nychyі, L. M., and V. V. Vechorka. 2016. Osoblyvosti spadkovoho vplyvu umovnoyi krovnosti holshtyns'koyi porody na pokaznyky dovholittya koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody – Features of hereditary influence conditional affinity of Holstein breed on longevity indicators of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. Vinnytsya – Animal Breeding and Genetics. Interdepartmental thematic scientific collection. Vinnitsa. 51:170–177 (in Ukrainian).

Khmel'nichyi, L. M., and V. P. Loboda. 2014. Otsenka vliyaniya nasledstvennykh faktorov na pokazateli pozhiznennoy produktivnosti korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody – Assessment the impact of hereditary factors on the lifeltime indicators of productivity cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiya zhivotnovodstva: sbornik nauchnykh trudov Belorusskoy gos. sel'khoz. akademii. Gorki: BGSKhA – Aktual'nye problemy intensivnogo razvitija zhivotnovodstva: sbornik nauchnyh trudov Belorusskoj gos. sel'hoz. akademii. Gorki: BGSHA – Actual problems of intensive development of animal husbandry: collection of scientific works Belarusian State Agrarian Academy :Gorki. BSAA. 17(2):159–165 (in Russian).

Khmel'nychyі, L. M. and A. O. Shkurat. 2013. Otsinka koriv sums'koho vnutrishn'oporodnoho typu ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody riznykh henotypiv ta pokhodzhennya za oznakamy molochnoyi produktyvnosti – Assessment of cows of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White dairy breed of different genotypes and origin by traits of milk productivity. Visnyk Sums'koho NAU. Nauk. zhurnal. Seriya “Tvarynnytstvo”. Sumy – Bulletin Sumy NAU. Scientific journal. Series of "Animal Husbandry". Sumy. 1(22):13–17 (in Ukrainian).

Khmel'nichyi, L. M., and V. V. Vecherka. 2015. Pozhiznennaya produktivnost' i dlitel'nost' ispol'zovaniya korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody raznykh genotipov – Lifetime productivity and the duration of use cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed of different genotypes. Puti prodleniya produktivnoy zhizni molochnykh korov na osnove optimizatsii razvedeniya, tekhnologiy soderzhaniya i kormleniya zhivotnykh [tekst]: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., (28-29 maya, pos. Dubrovitsy) VIZh im. L. K. Ernsta – Ways of prolonging the productive life of Dairy cows based on the optimization of breeding, technologies of keeping and feeding animals [text]: materials of intern. Scientific and Pract. conf. (May 28–29, village Dubrovicy) All-Russian research Institute of Animal husbandry named after L. K. Ernst, 159–162 (in Russian).

Khmel'nychyі, L. M. 2016. Problema efektyvnoho dovholittya ta dovichnoyi produktyvnosti molochnykh koriv v aspekti yikhn'oyi zalezhnosti vid spadkovykh ta paratypovykh chynnykiv – The problem of effective longevity and lifetime productivity of dairy cows in terms of their dependence on hereditary and paratypic factors. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Animal Husbandry”. 7(30):13–31 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. P. Loboda. 2014. Udoskonalennya stada z rozvedennya ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody za pokaznykamy dovichnoyi produktyvnosti. – Improvement of the herd on breeding of Ukrainian Red-and-White Dairy breed by indicators of lifetime productivity. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series “Animal Husbandry”. 2/1(24):91–97 (in Ukrainian).

Published
2019-04-24
How to Cite
SalohubА. M. (2019). INFLUENCE OF GENOTYPIC AND PARATHIPIC FACTORS ON THE TRAITS OF MILK PRODUCTION OF COWS UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED. Animal Breeding and Genetics, 57, 126-135. https://doi.org/10.31073/abg.57.15
Section
Breeding and Selection