EXTERIOR FEATURES OF COWS FIRSTBORN OF SUMY INTRABREED TYPE OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE, ESTIMATED BY THE METHOD OF LINEAR CLASSIFICATION

  • A. V. Loboda Sumskiy national agrarian university (Sumy, Ukraine)
  • D. A. Bardash Sumskiy national agrarian university (Sumy, Ukraine)
Keywords: Ukrainian Black-and-White dairy breed, conformation type, linear estimation

Abstract

To study the traits of exterior type of firstborn cows of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White milk breed, a research was carried out in the breeding flock in Sumy region.

The first-calf cows were estimated by the method of linear classification according to the age of 2–4 months after calving in two systems – 9-score, with a linear description of 18 conformation traits, and a 100-point classification system, taking into account four sets of breeding traits that characterize: dairy type, body development, condition of legs and feet, and udder morphological qualities.

Results of linear estimation cows firstborn in the experimental herd on a 100-point scale indicated that traits within the group average final score was in the range of "good plus." Cows-firstborn were characterized by good development of group traits defining their dairy type (82.9 score), body trait development (84.1 score), condition of legs and feet (82.3 score), udder (82.6 score) and final type score (82.9 score).

The development level of 18 conformation traits of cows showed their significant variability inside a controlled herd. In general, estimated animals in the breeding flock of PE "Burynske" of Pidlisnivskoy branch were characterized by well-defined height, body depth, angularity, rump angle, rump width, fore udder attachment, central ligament and udder depth. The results of linear classification showed that body structure of the first-born cows of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White dairy breed at the present stage of selection had a rather good characteristic of descriptive traits that determined their dairy type.

According to results of research, first-born cows with estimation "very good" exceeded peers with score "good plus" by milk yield with highly reliable difference of 583 kg (P < 0.001), and with score "good" – at 1884 kg, the difference was also highly reliable at Р ˂ 0,001

With unreliable reducing the fat content in milk from cows with score "good plus" and "good", milk fat gain at firstborn with the assessment "very good" was compared in animals with score "good plus" 20.8, and "good" – at 68.8 kg (R ˂ 0,001).

Use in dairy cattle selection process of linear classification method was very effective objective definition of pedigree cows exterior features and a link between the group of linear traits and milk yield – guarantee the efficiency of selection of animals by type.

References

Bashchenko, M. I., and L. M. Khmel'nichiy. 2005. Model'nyy tip korovy molochnoy porody – Model type of a Dairy breed cow. Zootekhniya. 3:6–8 (in Russian).

Burkat, V. P., Yu. P. Polupan, and I. V. Yovenko. 2004. Liniyna otsinka koriv za typom – Linear score of cows by type. – K. : Agrarian science, 88 (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny, 25 sichnya 2000. “Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny “Pro pleminne tvarynnytstvo” – The law of Ukraine “On amendments to the Law of Ukraine “About breeding livestock ”.“Holos Ukrayiny” – "Voice of Ukraine". 13(2260):4–5 (in Ukrainian).

Kochuk-Yashchenko, O. A. 2014. Liniyna otsinka typu i molochna produktyvnist' koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody riznoyi liniynoyi nalezhnosti – Linear assessment of the type and milk productivity of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed of different linear affiliation. Zbirnyk naukovykh prats' Vinnyts'koho NAU – Collection of scientific works of Vinnytsia NAU. 1(83)2:139–149 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyi, and A. M. Salohub. 2010. Spoluchna minlyvist' statey ekster"yeru koriv z molochnoyu produktyvnistyu – Correlative variability of the conformation type traits in cows with milk productivity. Zbirnyk naukovykh prats' Bilotserkivs'koho NAU. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva. Bila Tserkva – Collection of scientific works of Bila Tserkva NAU. Technology of production and processing of livestock products. Bila Tserkva. 3(72):9–11 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I., and L. M. Khmel'nychyy. 2017. Selektsiya koriv za typom v aspekti zberezhennya henofondu buroyi khudoby – Selection of cows by type in the aspect of preservation of the gene pool of brown cattle. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohiyi. Vinnytsya – Agricultural science and food technology. Vinnytsia. 5(99)1:81–87 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyi, V. V. Vechorka, and S. L. Khmel'nychyi. 2017. Stan ta perspektyva selektsiyi buroyi khudoby Sums'koho rehionu za molochnoyu produktyvnistyu ta ekster"yernym typom – Status and prospects of breeding brown cattle in Sumy region for milk production and conformation type. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya ”Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series "Animal Husbandry" –7(33):3–17 (in Ukrainian).

Merkur'eva, E. K. 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve – Genetic Principles of selective breeding in cattle breeding. M. : Kolos, 240 (in Russian).

Khmel'nychyy, L. M., V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, and A. M. Salohub. 2008. Metodyka liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnykh i molochno-m"yasnykh porid za typom – The method of linear classification cows of dairy and dairy-beef breeds by type. Sumy: “Mriya–1”, 28 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2000. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya chervonoyi molochnoyi khudoby – Efficiency of lifetime use of Red Dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K.: Ahrarna nauka – Animal Breeding and Genetics. K.: Agrarian Science. 33:97–105 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2000. Otsinka buhayiv za typom dochok – Estimation of sires according to the type of daughters. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of agrarian science. 5:45–49 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P. 2000. Povtoryaemost' i vzaimosvyaz' instrumental'noy i glazomernoy otsenki ekster'era krupnogo rogatogo skota – Repeatability and relationship of instrumental and visual evaluation exterior cattle. Sel'skokhozyaystvennaya biologiya – Agricultural Biology. 2:108–114 (in Ukrainian).

Zubets, M. V., Yu. M. Karasik, V. P. Burkat [i dr.] Pod red. M. V. Zubtsa. 1990. Preobrazovanie genofonda porod – Transformation of the gene pool of breeds. K. : Urozhay, 352 (in Russian).

Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyi, V. P. Burkat, and S. Yu. Ruban. 2010. Reyestratsiya ICAR. Dovidnyk – ICAR Registration. Reference book. Sumy : Sums'kyy Natsional'nyy Ahrarnyy Universytet – Sumy National Agrarian University, 457 (in Ukrainian).

Zubets, M. V., V. P. Burkat, Yu. F. Mel'nik [i dr.] pod. red. M. V. Zubtsa, V. P. Burkata. 1997. Ukrainskaya cherno-pestraya molochnaya poroda. V kn. : Genetika, selektsiya i biotekhnologiya v skotovodstve. K. : “BMT” – Ukrainian Black-and-White dairy breed. In the book : Genetics, selection and biotechnology in livestock. К. : "BMT", 279–326 (in Russian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. V. Vechorka. 2014. Vikova minlyvist' korelyatsiy mizh nadoyem ta liniynoyu otsinkoyu typu koriv-pervistok ukrayins'kykh chorno- ta chervono-ryaboyi molochnykh porid – Age variability of yields and correlations between linear type assessment cows firstborn Ukrainian Black and Red-and-White dairy breeds. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats' BNAU. Bila Tserkva – Technology of production and processing of livestock products. Scientific works of BNAU. Bila Tserkva. 1(116):84–87 (in Ukrainian).

Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2018. Vplyv otsinky liniynykh oznak typu, yaki kharakteryzuyut' stan kintsivok, na tryvalist' zhyttya koriv ukrayins'kykh chervono-ryaboyi ta chorno-ryaboyi molochnykh porid – Impact of assessment linear type traits characterizing the state of limbs, on longevity cows Ukrainian Red-and-White and Black-and-White dairy breeds. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: "Animal Husbandry". 2(34):20–26 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. V. Vechorka. 2016. Vplyv yakisnoho rozvytku morfolohichnykh oznak vymeni koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody na yikhnye dovholittya – Influence of qualitative development morphological udder traits cows of Ukrainian Red-and-White Dairy breed on their longevity. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohiyi. Vinnytsya – Agrarian science and food technology. Vinnitsa. 1(91):211–219 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. 2003. Ekster"yernyy typ ta produktyvnist' koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Exterior type and productivity of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed. Naukovo-tekhnichnyy byuleten' Instytutu tvarynnytstva UAAN. Kharkiv – Scientific and Technical Bulletin Institute of Animal Husbandry UAAS. Kharkov. 84:142–146 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. V. Vechorka. 2017. Zhyttyezdatnist' koriv ukrayins'kykh chorno-ryaboyi ta chervono-ryaboyi molochnykh porid zalezhno vid otsinky liniynykh oznak ekster"yeru – Viability cows Ukrainian Black- Red-and-White dairy breeds depending on the estimation of linear conformation traits. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: "Animal Husbandry". 7(33):48–58 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., V. I. Ladyka, and A. P. Shevchenko. 2015. Liniyna otsinka buhayiv-plidnykiv holshtyns'koyi ta ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porid za ekster"yernym typom yikhnikh dochok – Linear estimation of bulls-sires of Holstein and Ukrainian Black-and-White dairy breeds by conformation type of their daughters. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: "Animal Husbandry". 2(27):3–8 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. 2005. Otsinka ekster"yeru tvaryn v systemi selektsiyi velykoyi rohatoyi khudoby: dys. doktora sil's'kohospodars'kykh nauk : 06.02.01 Khmel'nychyy Leontiy Mykhaylovych. Chubyns'ke – Animal exterior evaluation in the cattle breeding system: dissertation of doctor of agricultural sciences: 06.02.01 Khmelnychyi Leontyi Mykhailovych. Chubyns'ke, 430 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. 2007. Otsinka ekster"yeru tvaryn v systemi selektsiyi molochnoyi khudoby : monohrafiya – Estimation of animals conformation in the breeding system of dairy cattle : monograph. Sumy : “Mriya–1”, 260 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. 2009. Realizatsiya spadkovosti buhayiv-plidnykiv u spivvidnosniy minlyvosti liniynoyi otsinky z molochnoyu produktyvnistyu koriv u vikoviy dynamitsi laktatsiy – Implementation inheritance of sires in relative variability of linear estimation with milk productivity of cows in lactations age dynamics. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K. : Ahrarna nauka – Animal Breeding and genetics. K. : Agrarian science. 43:329–339 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. V. Vechorka. 2017. Tryvalist' zhyttya koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody zalezhno vid otsinky liniynykh oznak – Longevity of cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the assessment level of linear traits. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K. – Animal Breeding and Genetics. K. 53:197–208 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. and V. V. Vechorka. 2016. Tryvalist' zhyttya koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody v zalezhnosti vid rivnya otsinky liniynykh oznak ekster"yeru – Longevity of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed depending on the assessment level of linear conformation traits. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohiyi. Vinnytsya – Agrarian science and food technology. Vinnitsa. 2(96):249–258 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. P. Loboda. 2014. Udoskonalennya stada z rozvedennya ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody za pokaznykamy dovichnoyi produktyvnosti. – Improvement of the herd on breeding of Ukrainian Red-and-White Dairy breed by indicators of lifetime productivity. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo” – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: “Animal Husbandry”. 2/1(24):91–97 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., V. P. Loboda, and A. P. Shevchenko. 2015. Fenotypova ta spoluchena minlyvist' liniynykh oznak ekster"yeru koriv molochnykh porid Sumshchyny – Phenotypic and correlative variability of linear conformation traits cows of dairy breeds in Sumy region. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk – Animal Breeding and genetics. Interdepartmental thematic scientific collection. 50:103–111 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. 2007. Bazhanyy ekster"yernyy typ koriv molochnoyi khudoby – Desired exterior type of dairy cows. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K. : Ahrarna nauka – Animal breeding and genetics. K. : Agrarian Science. 41:261–269 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. 2004. Bazhanyy typ – mira otsinky molochnoyi khudoby za ekster"yerom – Desired type as a measure of dairy cattle estimation by the conformation. Visnyk Ukrayins'koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv – Bulletin of Ukrainian Society Geneticists and Breeders. 1(2):72–83 (in Ukrainian).

Khmel'nychyy, L. M. 2006. Typ yak kryteriy otsinky ekster"yeru koriv molochnoyi khudoby – Type as a criterion for assessing the conformation of dairy cows. Visnyk Cherkas'koho instytutu APV – Bulletin of Cherkassy Institute of APV. 6:115–127 (in Ukrainian).

Published
2019-04-24
How to Cite
Loboda, A. V., & Bardash, D. A. (2019). EXTERIOR FEATURES OF COWS FIRSTBORN OF SUMY INTRABREED TYPE OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE, ESTIMATED BY THE METHOD OF LINEAR CLASSIFICATION. Animal Breeding and Genetics, 57, 87-94. https://doi.org/10.31073/abg.57.11
Section
Breeding and Selection