ACADEMIC V. P. BURKAT – PAGES OF BIOGRAPHY AND CREATIVITY OF A FAMOUS SCIENTIST, PATRIOT AND PUBLIC FIGURE

  • M. V. Gladiy National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine)
  • Yu. F. Melnik PJSC «Myronivsky Hliboproduct» (Kyiv, Ukraine)
  • Yu. P. Polupan Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
  • S. I. Kovtun Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
  • I. S. Borodai National Scientific Agricultural Library of NAAS (Kiev, Ukraine)
  • O. V. Boiko Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
Keywords: cattle breeding, breed, breeding, preservation of the gene pool of animals, biotechnology

Abstract

The life course and directions of scientific activity of the doctor of agricultural sciences, professor, academician of the UAAS V. P. Burkat are analyzed. It summarizes the main achievements in the development of the theory and methodology of breed formation in cattle breeding, the breeding of specialized highly productive breeds of cattle, and the preservation of the gene pool of farm animals. The contribution to the development of the genetic and biotechnological bases of breeding in the cattle breeding of Ukraine is characterized. An assessment of the scientific and organizational activities of the scientist in the context of the formation of leading research institutions, enhancement of scientific research is given. The scientific advisory and social activities of V. P. Burkat are covered.

References

Arkhiv Instytutu rozvedennya i henetyky tvaryn – Archive of the Institute of Animal Breeding and Genetics. Osobova sprava – personal affair № 1313, 68 (in Ukrainian).

Bashchenko, V. 2009. Akademik UAAN V. P. Burkat – vydatnyy uchenyy u haluzi tvarynnytstva, hromads'kyy diyach, istoryk ahrarnoyi nauky – Academician of UAAS V. P. Burkat – a prominent scientist in the branch of animal husbandry, social activist, historian of agricultural science. Istoriya ukrayins'koyi nauky na mezhi tysyacholit' – History of Ukrainian science at the turn of the millennium. Kyiv, 42:9–15 (in Ukrainian).

Bashchenko, V. M. 2010. Akademik UAAN V. P. Burkat – fundator suchasnoyi metodolohiyi porodotvorennya u skotarstvi – Academician of the UAAS V. P. Burkat is founder of modern methodology of breed creation in cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. Kyiv, Ahrarna nauka, 44:36–40 (in Ukrainian).

Bashchenko, M. I., and M. V. Hladiy. 2016. Akademik V. P. Burkat – vyznanyy uchenyy-selektsioner u tvarynnytstvi, orhanizator ahrarnoyi nauky, hromadsʹkyy diyach – Academician V.P. Burkat – recognized scholar-breeder in animal husbandry, organizer of agrarian science, public figure. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. Vinnytsya, 51:7–13 (in Ukrainian).

Boroday, I. S. 2009. Slovo pro Vchytelya – A word about the scientist. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetic. Kyiv, Ahrarna nauka, 43:3–10 (in Ukrainian).

2009. Burkat Valeriy Petrovych – Burkat Valeryi Petrovych: biobibliohrafichnyy pokazhchyk naukovykh prats' za 1963-2008 roky – Bibliography of scientific papers in 1963–2008. Kyiv, Ahrarna nauka, 309. (in Ukrainian).

Burkat, V., and V. Kuznyetsov. 1998. Biotekhnolohichna selektsiya: etychni aspekty. – Biotech selection: ethical aspects. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Livestock of Ukraine. 4:17–19 (in Ukrainian).

Burkat, V. P. 1984. Kontseptsyy termyna «poroda» – Concept of the term «breed». Metodyky nauchnykh yssledovanyy po selektsyy v skotovodstve – Research techniques in cattle breeding. Kiev, 1:151–156 (in Russian).

Burkat, V. P. 1985. Metody stvorennya syntetychnykh liniy molochnoyi khudoby –Methods for creating synthetic lines of dairy cattle. Visnyk sil's'kohospodars'koyi nauky – Agraian Science Bulletin. 3:59–62 (in Ukrainian).

Burkat, V. P. 1989. Metody preobrazovaniya simmental'skogo skota na osnove ispol'zovaniya genofonda golshtinskoy porody – Methods of simmental cattle conversion based on the use of the Holstein gene pool : avtoref. dis. … doktora s.-kh. nauk – abstract of dis. ... doctor of agricultural sciences : 06.02.01 [VNII razvedeniya i genetiki zhivotnykh – Institute of breeding and genetics of animals]. – Leningrad – Pushkin, 48 (in Russian).

Burkat, V. P. 1988. O teorii selekcii v svjazi s vozmozhnostjami biotehnologii – About selection theory in connection with the possibilities of breeding. Sostojanie i perspektivy razvitija biotehnologii v zhivotnovodstve – State and prospects of biotechnology in animal husbandry. Kharkov, 115 (in Russian).

Burkat, V. P. 2002. Problemy teoriyi i praktyky pleminnoyi spravy u tvarynnytstvi – Problems of the theory and practice of tribal affairs in livestock. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of Agrarian Science. 3:5–9 (in Ukrainian).

Burkat, V. P. 1969. Produktivnyye, plemennyye kachestva i rol' korov-rekordistok v sovershenstvovanii krupnogo rogatogo skota simmental'skoy porody – Productive, breeding qualities and the role of cows-recorders in the improvement of Simmental cattle : avtoref. dis. … kand. s.-kh. nauk – abstract of dis. ... candidate of agricultural sciences : 06.02.01. – Khar'kov, 26 (in Russian).

Burkat, V. P. 2006. Rozvedennya tvaryn i zberezhennya yikhn'oho henofondu – Animal breeding and its gene pool conservation. Visnyk ahrarnoyi nauky – Agrarian Science Bulletin. 3– 4:100–105 (in Ukrainian).

Burkat, V. P., and Yu. P. Polupan. 2006. Transformatsiya teoriyi porodoutvorennya u pratsyakh ukrayinsʹkykh uchenykh – Transformation of the theory of rock formation in the works of Ukrainian scholars. Visnyk ahrarnoyi nauky – Agrarian Science Bulletin. 12:73–79 (in Ukrainian).

Zubetsʹ, M. V., V. P. Burkat, M. Ya. Yefimenko, and O. F. Khavruk. 1996. Henezys porid khudoby v Ukrayini – Genesis of livestock in Ukraine. Novi metody selektsiyi i vidtvorennya vysokoproduktyvnykh porid i typiv tvaryn – New methods of selection and reproduction of high-yielding breeds and types of animals. Kyiv, 3–8 (in Ukrainian).

Zubetsʹ M. V., V. P. Burkat, M. Ya. Yefimenko, and Yu. P. Polupan. 2001. Henetyka i selektsiya u skotarstvi – Genetics and breeding in cattle breeding. Henetyka i selektsiya v Ukrayini na mezhi tysyacholitʹ – Genetics and breeding in Ukraine at the turn of the millennium. K. : Lohos, 4:181–198 (in Ukrainian).

Zubets', M. V., Yu. F. Mel'nyk, and I. V. Huzyev. 2010. Doktor sil's'kohospodars'kykh nauk, profesor, akademik UAAN V. P. Burkat – fundator novitn'oyi teoriyi ta metodolohiyi zootekhnichnoyi nauky v Ukrayini – Doctor of agricultural sciences, professor, academician of the UAAS V. P. Burkat – founder of the modern theory and methodology of animal science in Ukraine. Metodolohiya naukovykh doslidzhen' z pytan' selektsiyi, henetyky ta biotekhnolohiyi u tvarynnytstvi – The methodology of research on breeding, genetics and biotechnology in animal. Kyiv, Ahrarna nauka, 3–5 (in Ukrainian).

Zubetsʹ, M. V., and V. P. Burkat. 1987. Pro radykalʹnyy perehlyad teoriyi selektsiyi – On the radical review of the theory of selection. Visnyk silʹsʹkohospodarsʹkoyi nauky – Bulletin of Agricultural Science. 11:80–82 (in Ukrainian).

Khavruk, O. F. 1997. Burkat Valeriy Petrovych – Burkat Valeriy Petrovych. Vcheniselektsionery u tvarynnytstvi – Scientists in animal breeding. Kyiv, Ahrarna nauka, 23–28 (in Ukrainian).

Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny (TSDAVO) – Central state archive of the supreme power and administration of Ukraine (CEDAWO) : f. 4860, op. 4, 234:92 (in Ukrainian).

Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny (TSDAVO) – Central state archive of the supreme power and administration of Ukraine (CEDAWO) : f. 5022, op. 1, 728:109 (in Ukrainian).

Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny (TSDAVO) – Central state archive of the supreme power and administration of Ukraine (CEDAWO) : f. 5022, op. 1, 889:157 (in Ukrainian).

Published
2019-04-24
How to Cite
Gladiy, M. V., Melnik, Y. F., Polupan, Y. P., Kovtun, S. I., Borodai, I. S., & Boiko, O. V. (2019). ACADEMIC V. P. BURKAT – PAGES OF BIOGRAPHY AND CREATIVITY OF A FAMOUS SCIENTIST, PATRIOT AND PUBLIC FIGURE. Animal Breeding and Genetics, 57, 5-15. https://doi.org/10.31073/abg.57.01
Section
Anniversary dates

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>