PREDICTION OF PEDIGREE VALUE OF PROVEN BULLS DURING THE USE OF THEIR SEMEN IN SELECTION

  • А. P. Krugliak Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
Keywords: proven bull, pedigree value, prediction, correlation, regression, milk yield

Abstract

The results of research on the variability of breeding value of proven bulls of the Holstein breed during 8-year utilization of their semen in herds of German Holstein and Red-and-White breeds are presented. The correlation coefficients between the estimation of the breeding value, obtained as a result of the first assessment with a high rank of repeatability (75% and above) and revaluation of the second year of the use of bulls were +0.747 ± 0.133 and constantly decreased with subsequent revaluation up to +0.320 ± 0.271, obtained during the 8th year of using their semen. There is also a straightforward regression between the values of the breeding value of each subsequent estimate to the first breeding value (Rni / 1), which decreased from 0.880 ± 0,153 between the indicators of the second and the first up to 0.185 ± 0.189 – the eighth with the first estimate.

On the basis of correlation coefficients and regression between the indicators of the first assessment with a rank of repeatability of 75% and above with its (annual) revaluations, the genetic trend of milk productivity in the populations of Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds during 2010–2017 years, and the results of previous research, a forecasting method has been developed duration of preservation of proven bulls breeding value, depending on its initial level. The duration of keeping the bulls breeding value according to the indicators of milk productivity of Ukrainian black-and-white and red-and-white dairy breeds depends on its initial level and the size of the genetic trend. The bulls with an initial breeding value up to 500 kg of milk keep it within the limits of the plus variant for 4 years, 501–1000 – 8; 1001–1500 – 11; 1501–2000 – 15 and 2001–2500 – 18 years.

In the process of researching the variability of the pedigree values of bulls by the results of their daughters' productivity, obtained in different generations, we have established the following factors that influence the accuracy of its forecasting for the th year of the use of bulls:

- method of assessing breeding value (should use the same method of evaluation for all bulls);

- repeatability of the results of the first assessment of the breeding value (must be at least 75%, depending on the number of daughters and herds in which the assessment is carried out);

- the peculiarities of the animal genotypes on which the first estimate is made (genetic progress of the milk productivity of different breeds is different);

- level of milk production of herds;

- the breeding value of other bulls used in herds.

References

Smith, C. 1962. Estimation of genetic change in farm livestock using field records. J. Anim, Prod. 4:239–250 (in English).

Vinnychuk, D. T., and A. P. Kruhlyak. 1980. Analiz trenda pleminnoyi tsinnosti buhayiv i selektsiynyy prohres molochnykh stad – Analysis of the trend of pedigree value of bulls and progress of dairy herds. Rozvedennya ta shtuchne osimeninnia velykoi rohatoi khudoby – Breeding and artificial insemination of cattle.12:18–23 (in Ukrainian).

Basovskyi, M. Z., I. A. Rudyk, and V. P. Burkat. 1992. Vyroshchuvannia, otsinka i vykorystannia plidnykiv – Growing, evaluating and using the fruitful. Kyiv, Urozhai, 99–109 (in Ukrainian).

Antonenko, V. I. 1989. Sroki ispol'zovaniya banka spermy bykov-uluchshateley – Term jf use of spermbank of proven bulls. Zootehniya – Animal science. 9:18–21 (in Russian).

Kruhlyak, A. P. 2007. Osnovni polozhennia vidboru populiatsii tvaryn dlia tryvaloho zberihannia yikh henofondu – Fundamentals of the popular poplar for the triple zberіgannya їх gene pool. Problemy zberezhennia henofondu tvaryn : materialy tvorchoi dyskusii (14 liutoho 2007 roku) – Problems of saving the gene pool tvarin: materials of creative discussion (14 February 2007). Instytut rozvedennia i henetyky tvaryn UAAN – Institute of rozvendennya i genetics tvarin UAAN. Agrarian Science.: 49–53 (in Ukrainian).

Mymrin, V., O. Tkachuk, and N. Shavshukova. 2012. Ispol'zovanie genomnykh indeksov dlya otbora bykov-proizvoditeley – Use of genomic indices for the selection of bulls-producers. Molochnoe i mjasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle breeding. 3:4–7 (in Russian).

Kruhlyak, T. O. 2014. Minlyvist' pleminnoyi tsinnosti buhayiv-polipshuvachiv – Тhe variabil ity of breeding value of bulls-enhancers. Rozvedennya i henetyka tvaryn : mizhvidomchyy naukovyy zbirny – Breeding and genetics of animals : interdepartmental thematic scientific collection. Kyiv, Ahrarna nauka. 48:80–84 (in Ukrainian).

2010. Sire catalogue 2010/11 / German Genetics International GmbH. – Cloppenburg-Bethen, 41 (in English).

2011. Derzhavnyy pleminnyy reyestr 2010 rik – State Tribal Registry 2010. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, Nats. ob-nya po plem. spravi u tvarynnytstvi "Ukrplemobʼyednannya" – Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, National Association for Tribal Affairs in Animal Husbandry "Ukrplemobvienka". 2:37–56 (in Ukrainian).

2013. Derzhavnyy reyestr subʼyektiv pleminnoyi spravy u tvarynnytstvi 2012 rik – State register of subjects of breeding business in livestock 2012. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, In-t rozvedennya i henetyky tvaryn NAAN, Derzh. p-vo “HNVSITs u tvarynnytstvi IRHTNAAN”, [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr_tom2.pdf – 25.09.2018 r. – Nazva z ekrana. Chubyns'ke. 2:32–48 (in Ukrainian).

2015. Derzhavnyy reyestr sub"yektiv pleminnoyi spravy u tvarynnytstvi 2014 rik – Nazva z ekrana. State register of subjects of breeding livestock affairs in 2014. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, In-t rozvedennya i henetyky tvaryn NAAN Ukrayiny, [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr_tom2_2014.pdf. – 25.09.2018 r. – Nazva z ekrana. Chubyns'ke. 2:32–48 (in Ukrainian).

2016. Derzhavnyy reyestr sub′yektiv pleminnoyi spravy u tvarynnytstvi 2015 rik – State Register of Tribal Affairs in Animal Husbandry 2015. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, In-t rozvedennya i henetyky tvaryn imeni M.V.Zubtsya NAAN, [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr_tom 2_2015.pdf. – 25.09.2018 r. – Nazva z ekrana. Chubyns'ke. 2:26–41 (in Ukrainian).

2017. Derzhavnyy reyestr sub′yektiv pleminnoyi spravy u tvarynnytstvi 2016 rik – Nazva z ekrana. State register of subjects of breeding business in livestock production 2016. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, In-t rozvedennya i henetyky tvaryn imeni M.V.Zubtsya NAAN. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr_tom2_2016.pdf. – 25.09.2018 r. – Nazva z ekrana. Chubyns'ke. 2:26–40 (in Ukrainian).

2018. Derzhavnyy reyestr sub′yektiv pleminnoyi spravy u tvarynnytstvi 2017 rik – State register of subjects of tribal affairs in livestock production 2017. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, In-t rozvedennya i henetyky tvaryn imeni M.V.Zubtsya NAAN. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr_tom2_2017.pdf. – 25.09.2018 r. – Nazva z ekrana. Chubyns'ke. 2:25–39 (in Ukrainian).

Plokhinskyi, N. A. 1969. Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov – Biometrics guide for livestock specialist. Moscow, Kolos. 256 (in Russian).

Miroshnikov, A. M., D. M. Mykytyuk, N. V. Kudryavs'ka, O. V. Bilous, V. P. Aleynikov, O. O. Hubin, V. Ye. Shokun, and M. M. Mayboroda. 2010. Kataloh buhayiv molochnykh ta molochno-m`yasnykh porid, dopushchenykh dlya vidtvorennya matochnoho poholiv`ya v 2010 rotsi – Catalog of bulls dairy and dairy-beef breeds, allowed to reproduce the breeding stock in 2010. M-vo ahrar. polityky Ukrayiny. Nats. ob-nya po plem. spravi u tvarynnytstvi "Ukrplemobʼyednannya". Kyiv. 11–23 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I., V. A. Pishcholka, N. V. Kudryavs'ka, V. P. Aleynikov, O. O. Hubin, S. V. Pryyma, V. Ye. Shokun, and M. M. Mayboroda. 2011. Kataloh buhayiv molochnykh ta molochno-m`yasnykh porid, dopushchenykh dlya vidtvorennya matochnoho poholiv`ya v 2011 rotsi – Catalog of bulls of dairy and dairy-beef breeds admitted for reproduction of the breeding stock in 2011. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, Nats. ob-nya po plem. spravi v tvarynnytstvi "Ukrplemobʼyednannya". Kyiv. 11–23 (in Ukrainian).

Sen', O. V., A. A. Hetya, N. V. Kudryavs'ka, L. M. Usachenko, V. P. Aleynikov, O. O. Hubin, S. V. Pryyma, and V. Ye. Shokun. 2012. Kataloh buhayiv molochnykh i molochno-m`yasnykh porid, dopushchenykh dlya vidtvorennya matochnoho poholiv`ya v 2012 rotsi – Catalog of bulls of dairy and dairy-beef breeds admitted for reproduction of the breeding stock in 2012. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, Nats. ob-nya po plem. spravi v tvarynnytstvi "Ukrplemobʼyednannya. Kyiv. 11–23 (in Ukrainian).

2013. Kataloh buhayiv molochnykh ta molochno-m`yasnykh porid dlya vidtvorennya matochnoho poholiv`ya v 2014 rotsi – Catalog of bulls of dairy and dairy-beef breeds for reproduction of the breeding stock in 2014. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny. Kyiv. 10–22 (in Ukrainian).

Hetya, A. A., N. V. Kudryavs'ka, M. V. Hladiy, Yu. P. Polupan, S. Yu. Ruban, O. O. Hubin, D. M. Basovs'kyy, O. D. Biryukova, S. V. Pryyma, Yu. M. Reznikova, B. Ye. Podoba, and V. P. Aleynikov. 2015. Kataloh buhayiv molochnykh i molochno-m`yasnykh porid dlya vidtvorennya matochnoho poholiv`ya v 2015 rotsi – Catalog of bovine dairy and dairy-meat breeds for the reproduction of the breeding stock in 2015. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, NAAN, In-t rozvedennya i henetyky tvaryn imeni M.V.Zubtsya, Nats. ob-nya po plem. spravi v tvarynnytstvi "Ukrplemobʼyednannya". 17–29 (in Ukrainian).

Kvasha, M. M., I. L. Mentyu, M. V. Hladiy, Yu. P. Polupan, O. O. Hubin, D. M. Basovs'kyy, O. D. Biryukova, S. V. Pryyma, Yu. M. Reznikova, and B. Ye. Podoba. 2016. Kataloh buhayiv molochnykh ta molochno-m`yasnykh porid dlya vidtvorennya matochnoho poholiv`ya v 2016 rotsi – Catalog of buckets of dairy and dairy-meat breeds for reproduction of the breeding stock in 2016. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, NAAN Ukrayiny, In-t rozvedennya i henetyky tvaryn imeni M.V.Zubtsya. 17–29. (in Ukrainian).

Hladiy, M. V., Yu. P. Polupan, D. M. Basovs'kyy, O. V. Romanova, I. L. Mentyu, O. D. Biryukova, S. V. Pryyma, Yu. M. Reznikova, and B. Ye. Podoba. 2017. Kataloh buhayiv molochnykh i molochno-m`yasnykh porid dlya vidtvorennya matochnoho poholiv`ya v 2017 rotsi – Catalog of cows of dairy and dairy-meat breeds for reproduction of mother stock in 2017. M-vo ahrar. polityky ta prod-va Ukrayiny, NAAN Ukrayiny, In-t rozvedennya i henetyky tvaryn. Kyiv, 17–29 (in Ukrainian).

Published
2018-12-04
How to Cite
KrugliakА. P. (2018). PREDICTION OF PEDIGREE VALUE OF PROVEN BULLS DURING THE USE OF THEIR SEMEN IN SELECTION. Animal Breeding and Genetics, 56, 41-49. https://doi.org/10.31073/abg.56.06
Section
Breeding and Selection