LIFE-SPAN COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED IS DEPENDING ON LEVEL ESTIMATION OF LINEAR TYPE TRAITS WHICH CHARACTERIZE THE CONDITION OF FEET AND LEGS

  • V. I. Ladyka Sumy National Agrarian University (Ukraine)
  • S. L. Khmelnychyi Sumy National Agrarian University (Ukraine)
Keywords: Ukrainian Black-and-White Dairy breed, linear type traits, life span, conformation

Abstract

Research on assessing the type of first-calf heifers of Sumy interbreed type of Ukrainian Black-and-White dairy cattle was conducted by the method of linear classification in a herd of breeding farm Pidlisnivska branch of private stock company "Rise-Maksymko", Sumy region.

The descriptive traits of type characterizing condition of cow’s limbs: hock angle, rear legs rear view, hoof angle and locomotion were studied. According to the research results, hock angle affects greatly longevity of the studied cows in the herd. The longest duration of life had the animals estimated in 6 and 5 points by the trait of hock angle. The difference in longevity between the cows estimated in 6 points compared with the groups of animals with assessment of 1 and 9 points, was 252 and 582 days respectively. Animals with elephantine rear legs rear view was used by 330 days longer, compared with the animals of same age with sickle hocks.

The results proved a positive effect of rear legs rear view on longevity of the animals. The difference between the animal groups with the highest and lowest scores was 735 days with high degree of reliability (P<0.001).

The high influence the trait of hoof angle on longevity of cows was determined. Animals with the highest classification score lived 626 days longer than animals with a score of one point. However, it should be noted that hoof angle had the least impact on longevity among all traits which characterize qualitative condition of hind limbs.

The cows with the assessment the trait of locomotion in 9 points lived 737 days longer compared with the animals with a score of one point. In general, assessing the average longevity of the cows of Sumy interbreed type of Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the level of assessment for the trait of locomotion it was established the most durable cows were with a score above 5 points.

Studying the relationship between linear estimation of traits which characterize condition of feet and legs at the cows of Sumy interbreed type of Ukrainian Black-and-White dairy breed and their longevity it was found that the cows with high scores for condition of development of these traits would have longer productive use. Therefore, degree of development of the indicators of linear estimation of limbs for their daughters should take into account selecting sires to the herd.

References

Bashchenko, M. I., and L. M. Khmel'nychyi. 1999. Nova metodyka liniynoyi otsinky ekster"yeru molochnoyi khudoby – A new methodic of linear estimation of conformation dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyi nauk. zbirnyk – Animal breeding and genetics. Interdepartmental thematic research collection. Kyiv, Ahrarna nauka, 31–32:14–16 (in Ukrainian).

Bashchenko, M. I., L. M. Khmel'nychyi, and A. M. Dubin. 2003. Otsinka koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody za ekster"yernym typom – Estimation of cows Ukrainian red-motley dairy breed for the conformation type. Metodychni vkazivky – Methodical instructions. Bila Tserkva, BNAU, 35 (in Ukrainian).

Hladiy, M. V., Yu. P. Polupan, I. V. Bazyshyna, I. M. Bezrutchenko, and N. L. Polupan. 2015. Zv"yazok tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannya koriv z okremymy oznakamy pervistok – The connection duration and the effectiveness of lifetime use cows with individual traits of the firstborn. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyi nauk. zbirnyk – Animal breeding and genetics. Interdepartmental thematic research collection. Kyiv, Ahrarna nauka, 50:28–39 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyi, and A. M. Salohub. 2010. Spoluchna minlyvist' statey ekster"yeru koriv z molochnoyu produktyvnistyu – Connective variability traits of conformation cows with milk productivity. Zbirnyk naukovykh prats' Bilotserkivs'koho NAU Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva – Proceedings of Bila Tserkva NAU Technology of production and processing livestock products. Bila Tserkva. 3 (72):9–11 (in Ukrainian).

Merkur'eva, E. K. 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve – Genetic basis of selection in cattle. Moscow, Kolos, 240 (in Russian).

Khmel'nychyi, L. M., V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, and A. M. Salohub. 2008. Metodyka liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnykh i molochno-m’yasnykh porid za typom – The methodic of linear classification of dairy cows and dairy-beef breeds by type. Sumy. PE Dream-1 LLC, 28 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., A. M. Salohub, A. P. Shevchenko, and S. L. Khmel'nychyi. 2012. Minlyvist' dovichnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody zalezhno vid henealohichnykh formuvan' - The variability of lifetime productivity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on genealogical groups. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University, series of Animal Husbandry. 10 (20): 12–17 (in Ukrainian).

Moiseev, K. A., N. V. Pavlova, and T. V. Kazarovets. 2012. Vliyanie genotipicheskikh faktorov na prinadlezhnost' khozyaystvennogo ispol'zovaniya i pozhiznennuyu molochnuyu produktivnost' korov v stade RUP «Uchkhoz BGSKhA» – Effect of genotypical factors on the affiliation of economic use and lifetime milk production of cows in the herd RUP Study farm BSAA. Rozvedennya і genetika tvarin. Mіzhvіdomchiy tematichniy naukoviy zbіrnik – Animal breeding and genetics. Interdepartmental thematic research collection. Kyiv, Ahrarna nauka, 46:106–109 (in Russian).

Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya koriv riznykh krayin selektsiyi – The effectiveness lifetime use of the cows breeding in different countries. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya «Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy National Agrarian University, series of Animal Husbandry. 2/2(25):14–20 (in Ukrainian).

Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyi, V. P. Burkat, and S. Yu. Ruban. 2010. Reyestratsiya ICAR. Dovidnyk – Registration of ICAR. Guide. Sums'kyy natsional'nyy ahrarnyy universytet – Sumy National Agrarian University. Sumy:457 (in Ukrainian).

Ferents, L. V., E. I. Fedorovich, V. V. Fedorovich, I. S. Siratskiy, E. V. Boyko, and N. V. Shcherbatyuk. 2009. Khozyaystvenno-biologicheskie osobennosti korov ukrainskoy cherno-pestroy molochnoy porody raznykh genotipov v usloviyakh Prikarpattya – Economic-biological features of cows Ukrainian black-motley dairy breed of different genotypes in conditions of Precarpathia. Tezisy dokladov mezhdunar. nauchno-prakt. konf. posvyashchennoy 60-letiyu zootekhn. nauki Belarusi (15–16 oktyabrya 2009 g.) «Strategiya razvitiya zootekhnicheskoy nauki» – Abstracts Int. scient. Conference dedicated to the 60th anniversary of the animal husbandry. Science of Belarus (15–16 October 2009) «Strategy of development zootechnical science». Zhodino, 162–163 (in Russian).

Khmel'nychyi, L. M. 2005. Porivnyal'na kharakterystyka koriv-pervistok ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi ta holshtyns'koyi porid za ekster"yernym typom - Comparative characteristics of fresh cows Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein breeds for the conformation type. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyi nauk. zbirnyk – Animal breeding and genetics. Interdepartmental thematic research collection. Kyiv, Ahrarna nauka, 39:216–222 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. V. Vechorka. 2014. Vikova minlyvist' korelyatsiy mizh nadoyem ta liniynoyu otsinkoyu typu koriv-pervistok ukrayins'kykh chorno- ta chervono-ryaboyi molochnykh porid – Age variability correlations between yields and cow type linear estimation firstborn Ukrainian Black and Red-White dairy breeds. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats' BNAU – Production technology and processing of livestock products. Proceedings of BNAU. Bila Tserkva 1(116):84–87 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. 2013. Liniyna klasyfikatsiya molochnoyi khudoby v Ukrayini: metodolohichni aspekty – Linear classification of dairy cattle in Ukraine: methodological aspect. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Livestock of Ukraine. 1–2:31–33 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. 2013. Praktychnyy dosvid, stan ta perspektyva vykorystannya metodiky liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnoyi khudoby v Ukrayini – Practical experience, status and prospect of using linear classification techniques dairy cows in Ukraine. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University, series of Animal Husbandry. 7 (23):11–19 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M. 2005. Otsinka ekster"yeru tvaryn v systemi selektsiyi velykoyi rohatoyi khudoby: dys. doktora sil's'kohospodars'kykh nauk : 06.02.01 – Estimation exterior animal in the breeding system of cattle: Thesis doctor of agricultural sciences: 06.02.01. Chubyns'ke, 430 (in Ukrainian).

Khmel'nychyi, L. M., and V. P. Loboda. 2014. Udoskonalennya stada z rozvedennya ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody za pokaznykamy dovichnoyi produktyvnosti – Improvement the herd for breeding of Ukrainian red-motley dairy breed on indicators of lifetime productivity. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University, series of Animal Husbandry. 2/1(24):91–97 (in Ukrainian).

Battagin, M., C. Sartori, S. Biffani, M. Penasa, and M. Cassandro. 2013. Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. J. Dairy Sci. 96(8):5344–5351.

Boelling, D., and G. E. Pollott. 1998. Locomotion, lameness, hoof and leg traits in cattle II.: Genetic relationships and breeding values. Livestock Production Science. 54(3):205–215.

Daliri, Z., S. H. Hafezian, A. Shad Parvar, and G. Rahimi. 2008. Genetic Relationships among longevity, milk production and linear type traits in Iranian Holstein cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7(4):512–515.

McAallister, A. J., A. J. Lee, M. S. Batra, C. Y. Lin, G. L. Roy, J. A. Vesely, J. M. Wauthy, and K. A. Winter. 1994. The inflecence of additive and nonadditive gene action on lifetime yields and profitability of dairy cattle. J. Dairy Sci. 77(8):2400–2414.

Miglior, F., B. L. Muir, and B. J. Van Doormaal. 2005.Selection indices in Holstein cattle of various countries. J. Dairy Sci. 88(3):1255–1263.

Rizzi, R., A. Bagnato, F. Cerutti, and J. C. Alvarez. 2002. Lifetime performances of Carora and Holstein cows in Venezuela. J. Anim. Breed. & Gen. 119:83–89.

Sewalam, A., G. J. Kistemaker, V. Ducrocq, and B. J. Van Doormaal. 2005. Genetic analysis of herd life in Canadian dairy cattle on a lactation basis using a Webull proportional hazards model. J. Dairy Sci. 89:368–375.

Theron, H. E., and B. E. Mostert. 2004. Genetic analyses for conformation traits in South African Jersey and Holstein cattle. S. Afr. J. Anim. Sci. 34(6):47–49.

Tsuruta, S., I. Misztal, and T. J. Lawlor. 2004. Genetic correlations among production, body size, udder, and productive life traits over time in Holsteins. Animal and Dairy Science Department, University of Georgia, Athens 30602, USA. J. Dairy Sci. 87(5):1457–1468.

Wesseldijk, B. 2004. Secondary traits make up 26% of breeding goal. Holstein Inter. 11(6): 8–11.

Wright, J. R., G. R. Wiggans, C. J. Muenzenberger, and R. R. Neitzel. 2013. Genetic evaluation of mobility for Brown Swiss dairy cattle. J. Dairy Sci. 96(4):2657–2660.

Zavadilová, L., E. Němcová, and M. Štípková. 2011. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards. J. Dairy Sci. 94(8):4090–4099.

Published
2018-03-28
How to Cite
Ladyka, V. I., & Khmelnychyi, S. L. (2018). LIFE-SPAN COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED IS DEPENDING ON LEVEL ESTIMATION OF LINEAR TYPE TRAITS WHICH CHARACTERIZE THE CONDITION OF FEET AND LEGS. Animal Breeding and Genetics, 51, 83-92. https://doi.org/10.31073/abg.51.11
Section
Breeding and Selection