BILATERAL OVULATIONS FOR THE DAIRY BREEDS: DIAGNOSTICS, PREVALENCE, PRACTICAL VALUE

  • S. O. Sidashova Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
  • S. I. Kovtun Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubynske, Ukraine)
Keywords: cows, ovaries, dominant follicle, ovulation, bilaterality, morphology, rectal diagnostics, pregnancy

Abstract

Results of monitoring research of morphological features of ovaries of cows of dairy breeds in 0th day of a follicular phase of a sexual cycle are presented. By differential manual technic diagnostic method one significantly established that the frequency of cases of bilateral ovulations of follicles is influenced by the level of milk production: amongst cows, that have milk production lower, than 5 thousand, this phenomenon was found in 12,88% of cycles, and among highly productive cows (6 000–10 000 kg) – only in 4,34% of cases. Significantly more frequent prevalence of bilateral ovulations was found amongst thoroughbred cows (7,34% of cycles) in comparison with local cattle (0,82% of cycles). Genetic influence on the frequency of bilateral ovulations is significantly established by the statistical analysis of data: amongst cows of red and red-and-white breeds – 10,96% of cycles were with bilateral ovulations, and amongst black-and-white cattle, respectively – 6,57%. For the first time the biological value of bilateralism of development of the dominating cow follicles is experimentally established. Among females with double ovulations after insemination the pregnancy was fixed by 1,5–6,4 times more often, than among cows with single ovulations (respectively, for the herds of Ukrainian Red Dairy and Ayrshire breeds). Pair gonads of cows are key bodies in dairy cattle reproduction, therefore studying of ovary morphogenesis and identification of biological resources of reproduction are important tasks in herd reproduction problem solving under the conditions of industrial milk production technologies.

References

1. Buhrov, O. D., and V. M. Khmel'kov. 2009. Vzayemozv"yazok morfo-funktsional'nykh pokaznykiv yayechnykiv koriv – Interconnection of morpho-functional indices of ovarian cows. Naukovo-tekhnichnyy byulenet’ / Instytut tvarynnytstva UAAN – Scientific and technical bulletin / Institute of Animal Science of UAAS. Kharkiv. 100:161–163 (in Ukrainian).
2. Buhrov, O. D. 2014. Vyyavlennya i vybirka koriv i telyts' u stateviy okhoti (metodychni rekomendatsiyi) – Detection and selection of cows and heifers in sexual hunting (methodical recommendations). Kharkiv, 114 (in Ukrainian).
3. Vattio, M. 1996. Vosproizvodstvo i geneticheskaja selekcija – Reproduction and genetic selection. Mezhdunar. In-t po issledov. i razvitiju molochnogo zhivotnovodstva – Intern. Institute for research and the development of dairy farming. USA, The board of Regents of the University of Wisisconsin Sistem, 185 (in Russian).
4. Davydova, Yu. Yu. 2006. Vplyv morfometrychnykh pokaznykiv na rozmir ta kil'kist' funktsional'nykh utvoren' yayechnyka – Influence of morphometric indices on the size and number of functional ovarian formations. Naukovo-tekhnichnyy byulenet’ / Instytut tvarynnytstva UAAN – Scientific and technical bulletin / Institute of Animal Science of UAAS. Kharkiv. 94:121–124 (in Ukrainian).
5. Davydova, Yu. Yu. 2006. Morfolohichni zminy folikuliv ta zhovtykh til u pryrodnomu statevomu tsykli u koriv – Morphological changes of follicles and yellow bodies in the natural sexual cycle of cows. Naukovo-tekhnichnyy byulenet’ / Instytut tvarynnytstva UAAN – Scientific and technical bulletin / Institute of Animal Science of UAAS. Kharkiv. 92:32–38 (in Ukrainian).
6. Georgievskij, V. I. 1990. Fiziologija sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh – Physiology of agricultural animals. Moscow, Agropromizdat, 512 (in Russian).
7. 2001. Instruktsiya zi shtuchnoho osimeninnya koriv i telyts' – Instruction for artificial insemination of cows and heifers. Kyiv, 38 (in Ukrainian).
8. Koshovyy, V. P. 2011. Akushers'ko-hinekolohichni patolohiyi u koriv – Obstetric and gynecological pathology in cows. Kharkiv : TOV «Zoloti storinky», 154 (in Ukrainian).
9. Embroze, Dzh. 2015. Faktory, shcho vplyvayut' na plidnist' koriv – Factors affecting the fertility of cows. Veterynarna praktyka – Veterinary Practice. 4:38–46 (in Ukrainian).
10. Milostivyj, R. V., A. A. Kalinichenko, T. A. Vasilenko, and A. S. Guculjak. 2016. Vosproizvoditel'naja sposobnost' i produktivnoe dolgoletie golshtinskogo skota v uslovijah promyshlennoj tehnologii proizvodstva moloka – Reproductive capacity and productive longevity of Holstein cattle in conditions of industrial milk production technology. Sbornik statej nauchno-metodich. konf. Stavropol'skoj sel'skohozjajstvennoj akademii – Collected papers scientifically-method. conf. Stavropol Agricultural Academy. 4:211–217 (in Russian).
11. Poljancev, N. I., and A. N. Sinjavskij. 1985. Akushersko-ginekologicheskaja dispanserizacija na molochnyh fermah – Obstetric and gynecological examination at dairy farms. Moscow : Rossel'hozizdat, 175 (in Russian).
12. Studencov, A. P. 1961. Akusherstvo, ginekologija i iskusstvennoe osemenenie sel's'koho-zjajstvennyh zhivotnyh – Obstetrics, gynecology and artificial insemination of farm animals. M. : Gosizdat, 524 (in Russian).
13. Rublenko, M. V., and S. A. Vlasenko. 2011. Problemy zabezpechennya zdorov"ya vysokoproduktyvnykh koriv – Problems of providing health to highly productive cows. Veterynarna medytsyna : Mizhvid. temat. nauk. zb. – Veterinary Medicine : Intermediate thematic sciences digest. Kharkiv, 95:397–400 (in Ukrainian).
14. Peredriy, M. M., and V. V. Dzitsyuk. 2017. Kariotypova minlyvist' koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody z riznoyu vidtvornoyu zdatnistyu – The variability of cows of Ukrainian red-and-white dairy breeds with different reproductive ability. Rozvedennya i genetyka tvaryn –Animal breeding and genetics. 53:235–240 (іn Ukrainian).
15. Sidashova, S. O. 1992. Ratsional'ne vykorystannya zamorozhenoyi spermy buhayiv-plidnykiv : avtoreferat dys. … kand. s.-h. nauk – Rational use of frozen semen of bulls-sires : author's abstract of the dissertation of the candidate of agricultural sciences. Kharkiv, 27 (іn Ukrainian).
16. Sidashova, S. O. 2014. Rezul'tatyvnist' vidtvorennya diynoho stada i funktsional'na asymetriya yayechnykiv koriv – Reproduction of dairy herds and functional asymmetry of cows. Visnyk DDAUU – Bulletin of DDAUU. 2(34):175–181 (іn Ukrainian).
17. Sidashova, S. O. 2013. Otsinka laktuyuchykh koriv na prydatnist' buty donoramy-retsypiyentamy doimplantatsiynykh embrioniv – Estimation of lactation cows for eligibility to be donor recipients of preimplantation embryos. Visnyk Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi – Bulletin of the Poltava state agrarian academy of sciences. 2:61–63 (іn Ukrainian).
18. Sidashova, S. O. 2017. Metodyka otsinky henetychnoho potentsialu vysokoproduktyvnykh koriv-donoriv embrioniv molochnykh porid pleminnykh stad vitchyznyanykh pidpryyemstv : nauk.-metod. konferentsiyi prof.-vyklad. skladu ta aspirantiv veterynarnoho fakul'tetu ODDAU – Method of estimation of genetic potential of highly productive cows-donor embryos of dairy breeds of breeding herds of domestic enterprises : Mat. sci. method. conference prof. presentation. composition and graduate students of the faculty of veterinary ODDUU [Elektronnyy resurs] – Access mode : http://osau.edu.ua/uk/kontakti (іn Ukrainian).
19. Sidashova, S. O. 2017. Lateral'na otsinka henetychnoho potentsialu donoriv-retsypiyentiv emb-rioniv velykoyi rohatoyi khudoby : Mat. mizhnar. naukovo-praktychnoyi konfere-ntsiyi «Aktual'ni problemy suchasnoyi veterynarnoyi medytsyny ta tvarynnytstva» [Elektronnyy resurs] – Lateral evaluation of genetic potential of donors-recipients of embryos of cattle : Mat. international scientific and practical conference "Actual problems of modern veterinary medicine and animal husbandry". Access mode : http://osau.edu.ua/en/contacts (іn Ukrainian).
20. Shmal'gauzen, I. I. 1968. Faktory jevoljucii. Teorija stabilizirujushhego otbora – Evolution factors. The theory of stabilizing selection. Moscow : Nauka, 452 (in Russian).
21. Yablons'kyy, V. A. 2011. Veterynarne akusherstvo, hinekolohiya ta biotekhnolohiya vidtvorennya tvaryn z osnovamy androlohiyi : Pidruchnyk / Za redaktsiyeyu V. A. Yablons'koho – Veterinary obstetrics, gynecology and biotechnology of reproduction of animals with the basics of andrology : Textbook / edited by V. A. Yablonsky. Vinnytsya: Nova knyha, 608 (іn Ukrainian).
22. Geodakyan, S. 2005. Theory's evolution of asymmetry for organism, body. Physical Sciences. 36(1):24–53.
23. Kastelic, J. 1991. Spontaneous embryonic death on days 20 40 in heifers. Theriogenology. 35:351–363.
24. Pener Peter. 1993. Bovine artificial insemination. Technical manual. Canada : Ontario, 189.
Published
2017-11-29
How to Cite
Sidashova, S. O., & Kovtun, S. I. (2017). BILATERAL OVULATIONS FOR THE DAIRY BREEDS: DIAGNOSTICS, PREVALENCE, PRACTICAL VALUE. Animal Breeding and Genetics, 54, 169-177. https://doi.org/10.31073/abg.54.22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>