FEATURES OF THE EXTERIOR TYPE OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED OF THE CHERKASSY REGION, ESTIMATED BY THE LINEAR CLASSIFICATION METHOD

  • L. M. Khmelnychy Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Keywords: Ukrainian Black-and-White Dairy breed, exterior type, the linear estimation, force of influence

Abstract

The estimation of the first-born cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed by the exterior type in the leading breeding herds of Cherkassy region by the method of linear classification (n = 566) has been carried out. The results of the evaluated animals by the 100-score system indicate that within the group of traits, the average level of assessment is "good with the plus". The animals have been differed by the good development of group features characterizing the dairy type (82.4 score), body condition (83.5 score), limbs (82.8 score), udder (82.7 score) and overall score (82.8 score).

The degree of development 18 descriptive traits of the exterior of cows, has been predicted by the method of linear classification, indicates their significant intraherd variability. Animals have the moderate height, deep body and angularity. The rump angle, the angle of hock joint and the teats length, according to the variability of scores in the range of 17.8–22.4%, have an average optimal development. The level of scores for the rear width (5.9 score), attachment of the fore (6.3 score) and the rear parts (6.0 score) of the udder testifies to their good development. The body structure of the cows-firstborn has a sufficient description of the type traits that determine their milk yield.

At the present stage of selection and breeding work due to the use of bull-sires different origins and breeding value on the local population livestock with significant genotype diversity, the degree of influence each of the hereditary factors in the overall variability of linear features has a scientific and practical significance.

In our studies, the force of influence conditional bloodiness of the Holstein mother's breed in the overall fraction of variability of linear type traits within the exterior complexes and the overall assessment takes a significant percentage - from 24.9 to 31.5 with a high degree of reliability according to Fischer's criterion. Among the descriptive traits, the proportion of influence the conditional bloodiness of mother, which is confirmed by high statistical confidence, ranges from 14.4 to 19.8%, and refers to the traits important for breeding.

The level of coefficients of influence the father's breeding value in the total phenotypic variability for some of the linear traits is high and reliable. First of all it concerns group traits of the exterior, the development of which is determined by the pedigree value of father by 37.1–41.8%, and the overall assessment of type – by 46.6%. The coefficients of influence father's breeding value in most of the descriptive traits have high reliability (P < 0,001).

The coefficients of the force of influence father, depending on the heredity of Holstein for the linear traits of almost the same level as his pedigree value. Since in this case the organized factor is purebreed Holstein and crossbreed bulls-sires of domestic selection, the positive role of Holstein heredity in improving the exterior type of cows has been traced realistically.

The necessity of linear breeding, as an effective method in the system of dairy cattle breeding, has been substantiated by reliable values of the coefficients of the force of influence of father's line on the linear traits of offspring (3.4–29.5%). Despite the significant variability of coefficients of the force of influence on the linear traits, most of them have a high level of reliability within the evaluated body parts important for selection. The effect of cows belonging to the maternal line on the development of features of the body structure is insignificant and unreliable (5.3–9.2%).

In the process of breeding aimed at improving cows of dairy herd by the exterior type, the pedigree value of parents has been assessed according to the method of linear classification of their daughters and their belonging to perspective genealogical formations.

References

1. Bratyuk, V. M. 2011. Rozvytok statey tila koriv vnutrishn'oporodnoyi populyatsiyi ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Development body parts of cows of the intrabreed population of Ukrainian Black-and-White dairy breed. Predhirne ta hirs'ke zemlerobstvo i tvarynnytstvo – Pre mountain and mountain farming and livestock breeding. 53(2):135–139 (in Ukrainian).
2. Holub, O. M., and S. H. Shalovylo. 2012. Osoblyvosti budovy tila koriv ukrayins'koyi chorno- ryaboyi molochnoyi porody riznykh vyrobnychykh typiv – Features of cow's body structure of Ukrainian Black-and-White Dairy breed of different production types. Suchasni problemy selektsiyi, rozvedennya ta hihiyeny tvaryn. Zbirnyk naukovykh prats' VNAU – Modern problems of selection, breeding and hygiene of animals. Collection scientific works of VNAU. 3(61):83–88 (in Ukrainian).
3. Kovalenko, H. S., S. V. Pryyma, H. O. Hol'osa, A. V. Tuchyk, L. V. Marchuk, and B. B. L'olya. 2016. Selektsiyna sytuatsiya u DPDH «Oleksandrivs'ke» z rozvedennya ukrayins'kykh chervono-ryaboyi i chorno-ryaboyi molochnykh porid ta shlyakhy yiyi pokrashchennya – Selective situation in DPDG "Oleksandrivske" on breeding of Ukrainian Red- and Back-and-White dairy breeds and ways of its improvement. Rozvedennya i henetyka tvaryn : mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. K. : Ahrarna nauka – Breeding and genetics of animals : interdepartmental thematic scientific collection. K. : Agrarian science. 51:69–73 (in Ukrainian).
4. Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyy, and A. M. Salohub. 2010. Spoluchna minlyvist' statey ekster"yeru koriv z molochnoyu produktyvnistyu – Conjunctive variability of exterior type traits in cows with milk productivity. Zbirnyk naukovykh prats' Bilotserkivs'koho NAU. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva. Bila Tserkva – Collection of scientific works of Bila Tserkva NAU. Technology of production and processing of livestock products. Bila Tserkva. 3 (72):9–11 (in Ukrainian).
5. Merkur'eva, E. K. 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve – Genetic basis of selection in animal husbandry. Moscov, Kolos, 240 (in Russian).
6. Khmel'nychyy, L. M., V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, and A. M. Salohub. 2008. Metodyka liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnykh i molochno-m"yasnykh porid za typom – The method of linear classification cows of Dairy and Dairy-beef breeds by type. Sumy : “Mriya–1”, 28 (in Ukrainian).
7. Novak, I. V. 2010. Eksteryerno-konstytutsiyni osoblyvosti koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Exterior and constitutional features of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed. Nauk. Visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Hzhyts'koho – Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky. 12/3(45):69–74 (in Ukrainian).
8. Pelekhatyy, M. S., and O. A. Kochuk-Yashchenko. 2014. Vplyv henotypu koriv-pervistok ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody na yikh ekster"yernyy typ, molochnu produktyvnist' i vidtvornu zdatnist' – The genotype influence of cows-firstborn Ukrainian Black-and-White dairy breed on their exterior type, milk productivity and reproductive ability. Nauk. visn. L'vivs'koho nats. un-tu vet. medytsyny ta biotekhnolohiy im. S. Z. Hzhyts'koho – Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky. 16(3):143–158 (in Ukrainian).
9. Pelekhatyy, M. S., and L. M. Piddubna. 2012. Kontseptsiya bazhanoho typu ta yiyi vykorystannya pry stvorenni vysokoproduktyvnoho zavods'koho stada molochnoyi khudoby – Concept of the desired type and its use in creating a highly productive herd of dairy cattle. Visnyk ZhNAEU – Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University. 1(1):238–247 (in Ukrainian).
10. Pelekhatyy, M. S., and A. L. Shulyar. 2010. Porivnyannya novostvorenykh molochnykh porid za ekster"yerom i konstytutsiyeyu – Comparison of newly created dairy breeds by exterior and constitution. Nauk. Visnyk LNUVMBT im. S. Z. Hzhyts'koho – Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky. 12/3(45):379–93 (in Ukrainian).
11. Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya koriv riznykh krayin selektsiyi – Effectiveness of cows lifetime use in different countries of breeding. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya»Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy National Agrarian University, series of Animal Husbandry. 2/2(25):14–20 (in Ukrainian).
12. Polupan, Yu. P. 2000. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya chervonoyi molochnoyi khudoby – Effectiveness of lifetime use of Red Dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K. : Ahrarna nauka – Animal Breeding and Genetics. K. : Agrarian Science. 33:97–105 (in Ukrainian).
13. Polupan, Yu. P. 2013. Ontohenetychni ta selektsiyni zakonomirnosti formuvannya hospodars'ky korysnykh oznak molochnoyi khudoby : dys. doktora s.-h. nauk : 06.02.01. / [Instytut rozvedennya i henetyky NAAN]. Chubyns'ke Kyyivs'koyi obl. – Ontogenetic and breeding patterns formation of economically useful traits of Dairy cattle: doctor's thesis of Agrarian sciences: 06.02.01. [Institute of Animals breeding and Genetics NAAS]. Chubynske, Kiev region (in Ukrainian).
14. Polupan, Yu. P. 2000. Otsinka buhayiv za typom dochok – Estimation of sires according to the type of daughters. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of agrarian science. 5:45–49 (in Ukrainian).
15. Servakh, B. 2011. Optimal'nye pokazateli ekster'ernykh priznakov – Optimal indicators of exterior traits. Zhivotnovodstvo Rosii – Animal husbandry of Russia. 5:35–36 (in Russian).
16. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2016. Vplyv yakisnoho rozvytku morfolohichnykh oznak vymeni koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody na yikhnye dovholittya – Influence of qualitative development morphological udder traits cows of Ukrainian Red-and-White Dairy breed on their longevity. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohiyi. Vinnytsya – Agrarian science and food technology. Vinnitsa. 1(91):211–219 (in Ukrainian).
17. Khmel'nychyy, L. M., A. M. Salohub, and S. L. Khmel'nychyy. 2010. Liniyna klasyfikatsiya koriv sums'koho typu ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Linear classification cows of sumy intrabreed type of Ukrainian Back-and-White Dairy breed. Zbirnyk naukovykh prats'. Seriya “Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva”. Kam"yanets'-Podil's'kyy – Bulletin of scientific works. Series "Technology of production and processing of livestock products". Kamyanets-Podilsky. 18:214–218 (in Ukrainian).
18. Khmel'nychyy, L. M. 2005. Porivnyal'na kharakterystyka koriv-pervistok ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi ta holshtyns'koyi porid za ekster"yernym typom – Comparative characteristics cows-firstborn of Ukrainian Black-and-White Dairy and Holstein breeds by the exterior type. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K.: Ahrarna nauka – Animal Breeding and Genetics. K. : Agrarian Science. 39:216–222 (in Ukrainian).
19. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2016. Tryvalist' zhyttya koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody v zalezhnosti vid rivnya otsinky liniynykh oznak ekster"yeru – Lifetime of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed depending on the assessment level of linear exterior traits. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohiyi. Vinnytsya – Agrarian science and food technology. Vinnitsa. 2(96):249–258 (in Ukrainian).
20. Khmel'nychyy, L. M. 2003. Kharakterystyka koriv bazhanoho typu za produktyvnistyu ta ekster"yerom – Characterization cows of the desired type by productivity and exterior. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Animal husbandry of Ukraine. 7:17–19 (in Ukrainian).
21. Khmel'nychyy, L. M. 2006. Yak dobyraty bazhanyy typ koriv – How to select the desired type of cows. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Animal husbandry of Ukraine. 5:10–13 (in Ukrainian).
22. Chechenikhina, O. S., and E. S. Kazantseva. 2015. Ispol'zovanie otsenki ekster'era korov pri povyshenii ikh produktivnogo dolgoletiya – Use of cows exterior assessment at increase of their productive longevity. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta – Bulletin of Novosibirsk State Agrarian University. 2(35):124–128 (in Russian).
Published
2017-11-29
How to Cite
Khmelnychy, L. M. (2017). FEATURES OF THE EXTERIOR TYPE OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED OF THE CHERKASSY REGION, ESTIMATED BY THE LINEAR CLASSIFICATION METHOD. Animal Breeding and Genetics, 54, 112-119. https://doi.org/10.31073/abg.54.14
Section
Breeding and Selection