CORRELATION VARIABILITY OF SELECTION TRAITS OF HOLSTEIN ANIMALS

  • A. P. Krugliak Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubinske, Ukraine)
  • T. O. Krugliak Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Chubinske, Ukraine)
Keywords: body type, correlation, breeding traits, breeding value of traits, type production indices

Abstract

Додатну і статистично вірогідну кореляцію встановлено між селекційним індексом за типом екстер’єру батьків і їх потомків (r = +0,364 ± 0,0503 – +0,611 ± 0,0396), а також між оцінкою за типом екстер’єру в балах батьків і їх дочок (r = +0,210 ± 0,049 – +0,586 ± 0,033). Додатна і статистично вірогідна кореляція встановлена між оцінкою вимені дочок батьків бугаїв і дочок бугаїв (r = +0,408 ± 0,049) і матерів бугаїв та дочок бугаїв (r = +0,381 ± 0,049).

Низький від’ємний коефіцієнт кореляції встановлено між розміром тіла дочок бугаїв і їхньою молочною продуктивністю за 305 днів першої лактації: -0,095 ± 0,0513; молочний жир – +0,003 ± 0,0518; білок – +0,055 ± 0,0516.

References

1. Brotherstone, S. 1994. Genetic and phenotypic correlations between linear type traits and production traits in holstein-friesian dairy cattle. Anim. Prod., 59.2:183–187.
2. Hladiy, M. V., Yu. P. Polupan, I. V. Bazyshyna, I. M. Bezrutchenko, and N. L. Polupan. 2015. Zv"yazok tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannya koriv z okremymy oznakamy pervistok – The connection of the duration and effectiveness of life-time use of cows with certain signs of the firstborns. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. 50:28–39 (in Ukrainian).
3. Holstein Association USA. (May 2003):Sire Summaries:25–131.
4. Khmel'nychyy, L. M., A. M. Salohub, V. V. Vechorka, and Ye. A. Samokhina. 2015. Otsinka realizatsiyi pleminnoyi tsinnosti buhayiv-plidnykiv na poholiv"yi koriv ukrayins'koyi chorno- ta chervono-ryaboyi molochnykh porid – Estimation of the implementation of the breeding value of bulls-breeders on the number of cows of Ukrainian black-and-white dairy breeds. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya «Tvarynnytstvo». – Bulletin of Sumy NAU. «Animal-breeding». 6.(28):13–19 (in Ukrainian).
5. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2015. Spoluchena minlyvist' opysovykh oznak iz hrupovymy v systemi liniynoyi klasyfikatsiyi koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Spoluchena minlyvist' opysovykh oznak iz hrupovymy v systemi liniynoyi klasyfikatsiyi koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Combined variability of descriptive features with groups in the system of linear classification of Ukrainian black-and-white dairy breeds Visnyk Sums'koho NAU. Seriya «Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy NAU. «Animal-breeding». 6(28):3–8 (in Ukrainian).
6. Kruhlyak, A. P., and T. O. Kruhlyak. 2013. Novyy napryam selektsiyi holshtyniv – A new direction for selection of holstein. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Livestock breeding of Ukraine. 4:29–32 (in Ukrainian).
7. Kruhlyak, A. P., K. A. Naydenko, M. P. Zhuravel', and I. V. Honcharenko. 2009. Indeksna otsinka pleminnoyi tsinnosti holshtyns'kykh buhayiv riznoho pokhodzhennya – Indicative assessment of the tribal value of Holstein bulls of different origins. Naukovyy visnyk natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny – Scientific Bulletin of National University of life and environmental Sciences of Ukraine. 138:227–233.
8. Martynova, E., and Ju. Devjatova. 2004. Linejnaja ocenka jekster'era korov i ee svjaz' s produktivnost'ju – Linear assessment of the exterior of cows and its relation to productivity. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef cattle. 8:23 (in Russian).
9. Petrenko, I. P., O. D. Biryukova, T. O. Kruhlyak, and A. P. Kruhlyak. 2012. Korelyatsiyni zv"yazky mizh pokaznykamy produktyvnosti ta pleminnoyi tsinnosti tvaryn holshtyns'koyi porody – Correlation between productivity and breeding value of Holstein breed animals. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 46:86–87 (in Ukrainian).
10. Polupan, Yu. P. 2002. Pleminna tsinnist' i spermoproduktyvnist' buhayiv zalezhno vid molochnoyi produktyvnosti materiv – Tribal value and semen productivity of bulls depending on the milk productivity of masters. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 36:143–145 (in Ukrainian).
11. Schneider, M. P., J. W. Dürr, R. I. Cue, and H. G. Monardes. 2003. Impact of Type Traits on Functional Herd Life of Quebec Holsteins Assessed by Survival Analysis. J. Dairy Sci, 86.12:4083–4089.
12. Shevchenko, A. P., and S. L. Khmel'nychyy. 2014. Liniyna otsinka buhayiv-plidnykiv holshtyns'koyi ta ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porid za ekster"yernym typom yikh dochok – Linear estimation of bulls-breeders of Holstein and Ukrainian black-and-white milk breeds according to the exterior type of their daughters. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya «Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series of Animal Husbandry. 2/2(25):114–120 (in Ukrainian).
13. Tsuruta, S., I. Misztal, and T. J. Lawlor. 2004. Genetic correlations among production, body size, udder, and productive life traits over time in Holsteins. Animal and Dairy Science Department, University of Georgia. Dairy Sci., 87(5):1457–1468.
14. Van Raden, P. M. 2003. Economic Merit of Crossbred and Purebred US Dairy Cattle. Dairy Sci., 86.3:1036–1044.
Published
2017-11-29
How to Cite
Krugliak, A. P., & Krugliak, T. O. (2017). CORRELATION VARIABILITY OF SELECTION TRAITS OF HOLSTEIN ANIMALS. Animal Breeding and Genetics, 54, 58-65. https://doi.org/10.31073/abg.54.08
Section
Breeding and Selection