THE LIFETIME OF COWS UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED DEPENDING ON THE LINEAR TRAITS ESTIMATION

  • L. M. Khmelnychiy Sumy National Agricultural University (Sumy, Ukraine)
  • V. V. Vechorka Sumy National Agricultural University (Sumy, Ukraine)
Keywords: Ukrainian Red-and-White Dairy breed, linear type traits, longevity

Abstract

Studies conducted in the herd for breeding Ukrainian Red-and-White Dairy breed (n=250). Evaluation of exterior-type heifers were conducted by the method of linear classification according to the latest recommendations of the ICAR at the age of 2-4 months after calving. Such descriptive traits, that characterize the body structure of cows – chest width, body depth, angularity, the fatness, the position and rump width had been studied.

The results of studies showed reliable influence of the score level of exterior descriptive traits on the lifetime of cows. The degree of variability of relationship between these traits depended on the score level and specific point of the body structure.

The effect of the chest width on the lifetime of cows has curvilinear variability. Longer lifespan have been identified in animals in 3-5 scores for the development of this trait and was 2452-2505 days. With the increase from the average value in 5 scores, the lifetime of cows decreased from 2351 (6 scores), to 2041 days (9 scores).

Comparing group of animals valued in 5 score with groups in 6-9 scores revealed a reliable variance in favor of the former, which ranged from 184 (P<0,05), to 464 days (P<0,001).

Studies of the effect of body depth on lifetime showed that the longest periods of longevity inherent in animals evaluated the development of trait in 6-9 scores, with the highest value of 2531 days estimated in 8 scores.

Cows with excessive angularity and maximum lifespan (2455-2503 days) had higher scores (7-9). A significant decrease is observed when reducing the score for this trait starting from 6 scores (-193 days; P<0,001) to 1 score (-648 days; P<0,001) in comparison with the best result in 8 scores.

The relationship between the assessment for condition of rump angle and lifespan of cows has a curvilinear nature. Animals with an optimal rating of the trait in 5 scores had a high lifetime in 2517 days, whereas with the increase and decrease of scores, the number of cows days of life decreased. The difference in life expectancy between cows valued at 5 scores with groups of animals assessed in 6-9 scores ranges from 12 to 284 days with a reliable variance only compared with 8 and 9 scores (P<0,05). Compared with groups of animals estimated by 1-4 scores, the variability of variance was 100-509 days with reliability compared with 1 and 2 scores (P<0,01).

The lifetime of cows is in straight dependence on the score level for trait chest width. Cows with the highest estimate for the development of trait in 9 scores was used for 462 days longer compared to animals with 1 score (P<0,01). Among the evaluated population, the greatest number of cows (n=88) estimated in 7 scores, next (n=56) in 6. In general, the vast number of cows (n=189), or 75,6% are for the development of this trait above the average, i.e. is characterized by a rather wide rump.

The highest average lifetime of animals in 5 scores for fatness is on average – 2523 days. A sufficient lifetime of cows valued 1 to 4 scores with variability 2276-2459 days inferior for animals in 5 scores on 64-247 days with a significant difference between the groups estimated in 1 and 3 scores (P<0,05). A significant reduction in lifetime observed in cows with body condition score in 7-9. They are significantly worse in comparison with groups of animals with 5 scores, for a high reliable difference 282-566 days (P<0,001).

A significant effect on the development of linear type traits was installed on longevity of cows Ukrainian Red-and-White Dairy breed. Each of the estimated descriptive traits influence on life expectancy of cows with different variability within grading scores in accordance with desirable development. Selection of Dairy cattle for desirable development of exterior type traits by results of linear classification will enhance the duration use of cows.

References

1. Abylkasymov, D., A. Vakhoneva, and N. Sudarev, 2010. Tip teloslozheniya i produktivnoe dolgoletie molochnykh korov – Body Type and productive longevity of dairy cows. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef husbandry. 7:12–14 (in Russian).
2. Amerkhanov, Kh., and N. Zinov'eva. 2008. Molochnyy skot Kanady – Dairy cattle of Canada. Zhivotnovodstvo Rossii – Livestock of Russia. 1:11–13 (in Russian).
3. Bashchenko, M. I., and L. M. Khmel'nychyy. 2007. Shlyakhy polipshennya morfolohichnykh oznak vymeni – Ways to improve udder morphological traits. Rozvedennya i henetyka tvaryn. K.: Ahrarna nauka – Animal Breeding and genetics. K.: Agrarian science. 41:12–16 (in Ukrainian).
4. Burkat, V. P., Yu. P. Polupan, and I. V. Yovenko. 2004. Liniyna otsinka koriv za typom – Linear score cows by type. K.: Ahrarna nauka – K.: Agrarian science, 88 (in Ukrainian).
5. Valitov, Kh. Z., F. M. Aksyanov, and S. V. Karamaev. 2011. Produktivnoe dolgoletie korov v zavisimosti ot tverdosti i uprugosti kopyttsevogo roga – Productive longevity of cows depending on the hardness and elasticity of the сlaw horn Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta – Bulletin of the Orenburg State Agrarian University. 2 30 (1):122–125 (in Russian).
6. Ladyka, V. I., and S. L. Khmel'nychyy. 2016. Tryvalist' zhyttya koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody v zalezhnosti vid rivnya otsinky liniynykh oznak typu, yaki kharakteryzuyut' stan kintsivok – Life expectancy cows of the Ukrainian Black-and-White Dairy breed depending on the assessment level of linear type traits that characterize condition of the limbs. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Vinnytsya – Animal Breeding and Genetics. Vinnitsa. 51:83–92 (in Ukrainian).
7. Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyy, and A. M. Salohub. 2010. Spoluchna minlyvist' statey ekster"yeru koriv z molochnoyu produktyvnistyu – Conjunctive variability of exterior type traits in cows with milk productivity. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva. Bila Tserkva – Technology of production and processing of livestock products. Bila Tserkva. 3 (72):9–11 (in Ukrainian).
8. Merkur'eva, E. K. 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve – Genetic basis of selection in animal husbandry. Moscov, Kolos, 240 (in Russian).
9. Khmel'nychyy, L. M., V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, and A. M. Salohub. 2008. Metodyka liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnykh i molochno-m’yasnykh porid za typom – The method of linear classification cows of Dairy and Dairy-beef breeds by type. Sumy: “Mriya–1”, 28 (in Ukrainian).
10. Pashchenko, S. V. 2010. Povyshenie effektivnosti selektsii molochnogo skota na produktivnoe dolgoletie – Improving the efficiency of Dairy cattle breeding on productive longevity. Niva Povolzh'ya – Volga Niva. 1:83–86 (in Russian).
11. Polupan, Yu. P. 2013. Ontohenetychni ta selektsiyni zakonomirnosti formuvannya hospodars'ky korysnykh oznak molochnoyi khudoby: dys. doktora s.-h. nauk: 06.02. 01. / [Instytut rozvedennya i henetyky NAAN]. s. Chubyns'ke Kyyivs'koyi obl. – Ontogenetic and breeding patterns formation of economically useful traits of Dairy cattle: doctor's thesis of Agrarian sciences: 06.02. 01. [Institute of Animals breeding and Genetics NAAS]. v. Chubynske, Kiev region (in Ukrainian).
12. Polupan, Yu. P. 2000. Otsinka buhayiv za typom dochok – Estimation of sires according to the type of daughters. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of agrarian science. 5:45–49 (in Ukrainian).
13. Polupan, Yu. P. 2014. Efektyvnist' dovichnoho vykorystannya koriv riznykh krayin selektsiyi – Effectiveness of cows lifetime use in different countries of breeding. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya»Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy National Agrarian University, series of Animal Husbandry. 2/2(25):14–20 (in Ukrainian).
14. Prokhorenko, P. N. 2008. Metody povysheniya geneticheskogo potentsiala produktivnosti i ego realizatsiya v molochnom skotovodstve – Methods to improve the genetic potential of productivity and its implementation in Dairy farming. Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo Agrarnogo universiteta – Bulletin of Orel State Agrarian University. 11(2):11–13 (in Russian).
15. Prokhorenko, N. N. 2013. Rol' selektsii v molochnom zhivotnovodstve pri razrabotke i realizatsii intensivnykh tekhnologiy sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva – The role of selection in Dairy cattle in the development and implementation of intensive technologies of agricultural production. Sbornik nauchnykh trudov GNU SZNIIMESKh Rossel'khozakademii – Collection of scientific works GNU Russian Academy of Agricultural Sciences. 84:198–205 (in Russian).
16. Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyy, V. P. Burkat, and S. Yu. Ruban. 2010. Reyestratsiya ICAR. Dovidnyk – Registration ICAR. Reference book. Sumy: Sums'kyy Natsional'nyy Ahrarnyy Universytet – Sumy National Agrarian University, 457 (in Ukrainian).
17. Rudenko, O. V., and S. P. Eremin. 2015. Vliyanie krovnosti po golshtinskoy porode na produktivnoe dolgoletie i pozhiznennuyu molochnuyu produktivnost' cherno-pestrykh korov – The influence of blood ties Holstein breed on productive longevity and lifetime milk productivity of Black-Pied cows. Vestnik Ul'yanovskoy gosudarstvennoy sel'khozakademii im. P. A. Stolypina – Bulletin of the Ulyanovsk State Agricultural Academy named after Stolypin. 2(30):132–136 (in Russian).
18. Serdyuk, G. N. 2015. Problema produktivnogo dolgoletiya pri golshtinizatsii otechestvennykh porod krupnogo rogatogo skota i puti ee resheniya – The problem of productive longevity at the holsteinized domestic breeds of cattle and ways of its solution. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo – Dairy and beef husbandry. 6:7–10 (in Russian).
19. Strekozov, N. I., N. V. Sivkin. 2014. Produktivnoe dolgoletie korov pri golshtinizatsii cherno-pestrogo skota – Productive longevity of cows at the holsteinization Black-and-White cattle. Genetika i razvedenie zhivotnykh – Genetics and breeding of animals. 2:11–16 (in Russian).
20. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2015. Spoluchena minlyvist' opysovykh oznak iz hrupovymy v systemi liniynoyi klasyfikatsiyi koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Conjugated variability of descriptive with group traits in the linear classification of cows of the Ukrainian Black-and-White Dairy breed. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya «Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series of Animal Husbandry. 6 (28):3–8 (in Ukrainian).
21. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2015. Spoluchena minlyvist' promiriv ta indeksiv budovy tila z nadoyem koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Conjugated variability of the measurements and indices of body structure with milk yield of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed. Rozvedennya i henetyka tvaryn. – Animal Breeding and Genetics. 50:96–102 (in Ukrainian).
22. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2014. Vikova minlyvist' korelyatsiy mizh nadoyem ta liniynoyu otsinkoyu typu koriv-pervistok ukrayins'kykh chorno- ta chervono-ryaboyi molochnykh porid – Age variability in correlations between milk yield and linear estimation of type firstborn of the Ukrainian Black and Red-and-White Dairy breeds. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva. Bila Tserkva – Technology of production and processing of livestock products. Bila Tserkva. 1 (116):84–87 (in Ukrainian).
23. Hmel'nichij, L. M., and V. V. Vechjorka. 2015. Vlijanie linejnyh priznakov tipa, harakterizujushhih sostojanie konechnostej, na dlitel'nost' ispol'zovanija korov ukrainskoj cherno-pestroj molochnoj porody – Influence of linear type traits characterizing condition of the limbs, for duration of use cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed. Genetika i razvedenie zhivotnyh: Sankt-Peterburg, Pushkin, «OO Reklamnoe bjuro “AZ”» – Genetics and breeding of animals: St. Petersburg, Pushkin, "OO Advertising Bureau" AZ ".2:36–39 (in Russian).
24. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2016. Vplyv yakisnoho rozvytku morfolohichnykh oznak vymeni koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody na yikhnye dovholittya – Influence of qualitative development morphological udder traits cows of the Ukrainian Red-and-White Dairy breed on their longevity. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohiyi. Vinnytsya. – Agrarian science and food technology. Vinnitsa. 1(91):211–219 (in Ukrainian).
25. Hmel'nichij, L. M., and V. V. Vechjorka. 2016. Dolgoletie korov ukrainskoj krasno-pestroj molochnoj porody v zavisimosti ot linejnoj ocenki opisatel'nyh priznakov konechnostej – Longevity cows of the Ukrainian Red-and-White Dairy breed depending on the linear estimation of the descriptive traits of limbs. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitija zhivotnovodstva. Gorki. BGSHA – Actual problems of intensive livestock development. Gorki. BSAA. 19 (1):336–340 (in Russian).
26. Khmel'nychyy, L. M. 2005. Otsinka ekster"yeru tvaryn v systemi selektsiyi velykoyi rohatoyi khudoby: dys. doktora sil's'kohospodars'kykh nauk : 06.02.01 Khmel'nychyy Leontiy Mykhaylovych. s. Chubyns'ke – Assessment of animal's exterior in the breeding system of cattle: doctor's thesis of Agrarian sciences: 06.02.01 Hmelnychyy Leontiy Mykhailovych. v. Chubinskoe, 430 (in Ukrainian).
27. Khmel'nichiy, L. M., and V. V. Vecherka. 2015. Pozhiznennaya produktivnost' i dlitel'nost' ispol'zovaniya korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody raznykh genotipov Puti prodleniya produktivnoy zhizni molochnykh korov na osnove optimizatsii razvedeniya, tekhnologiy soderzhaniya i kormleniya zhivotnykh: – Lifetime productivity and the duration of use cows of the Ukrainian Red-and-White Dairy breed of different genotypes. Way of prolonging the productive life of Dairy cows based on the optimization of breeding, technologies of keeping and feeding animals: materialy mezhdunar. nauch. - prakt. konf., (28-29 maya, pos. Dubrovitsy VIZh im. L.K. Ernsta) – materials of Intern. Scientific - pract. conf. (May 28-29, village Dubrovicy All-Russian research Institute of Animal husbandry named after L. K. Ernst), 159–162 (in Russian).
28. Khmel'nychyy, L. M. 2013. Praktychnyy dosvid, stan ta perspektyva vykorystannya metodyky liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnoyi khudoby v Ukrayini – Practical experience, status and prospects using methods of the linear classification Dairy cows in Ukraine. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya «Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series of Animal Husbandry. 7(23):11–19 (in Ukrainian).
29. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2015. Tryvalist' zhyttya koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody v zalezhnosti vid rivnya liniynoyi otsinky morfolohichnykh oznak vymeni – Duration life cows of the Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the level of linear estimation of the udder morphological traits. Naukovo-teoretychnyy zbirnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu. – Scientific-theoretical collection of Zhytomyr National Agroecological University. 2 (52)/3:57–62 (in Ukrainian).
30. Battagin, M., C. Sartori, S. Biffani, M. Penasa, and M. Cassandro. 2013 Genetic parameters for body conditionscore, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. Journal of DairyScience. 96 (8):5344–5351.
31. Kadarmideen, H. N., and S. Wegmann. 2003. Genetic Parameters for Body Condition Score and its Relationship with Type and Production Traits in Swiss Holsteins. Journal of DairyScience, 86 (11):3685-3693.
32. Zavadilová, L., E. Němcová, M. Štípková. 2011. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science. 94 (8):4090–4099.
Published
2017-04-27
How to Cite
Khmelnychiy, L. M., & Vechorka, V. V. (2017). THE LIFETIME OF COWS UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED DEPENDING ON THE LINEAR TRAITS ESTIMATION. Animal Breeding and Genetics, 53, 197-208. https://doi.org/10.31073/abg.53.27
Section
Breeding and Selection